ПЛОДЫ РАЗДУМЬЯ, НЕ ВКЛЮЧАВШИЕСЯ В СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ КОЗЬМЫ ПРУТКОВА

МЫСЛИ И АФОРИЗМЫ

FRUKTOJ DE PENSADOJ, NE ENIRINTAJ EN UNUAN VERKARON

PENSOJ KAJ AFORISMOJ

1 Добродетель служит сама себе наградой; человек превосходит добродетель, когда служит и не получает награды. Virto servas sin mem kiel premio; la homo superas virton kiam li oficas sed ne ricevas premion.
2 Вред или польза действия обусловливается совокупностью обстоятельств. Malutilo au profito de agado kondichas sin de komplekso cirkonstancoj.
3 Не будь цветов, все ходили бы в одноцветных одеяниях! Se ne ekzistus floroj, chiuj irus en samkoloraj vestoj!
4 Ветер есть дыхание природы. Vento estas spiro de naturo.
5 На беспристрастном безмене истории кисть Рафаэля имеет одинаковый вес с мечом Александра Македонского. Sur senpartieca baskulo de historio peniko de Rafaelo havas egalan pezon kiel glavo de Aleksandro Makedona.
6 Не покупай каштанов, но бери их на пробу. Ne achetu kashtanojn, sed prenu ilin por gustumi.
7 Смерть и солнце не могут пристально взирать друг на друга. Suno kaj morto ne povas fikse rigardi unu al alia.
8 Сократ справедливо называет бегущего воина трусом. Sokrato juste nomas kurantan batalanton "timulo".
9 Весьма остроумно замечает Фейербах, что взоры беспутного сапожника следят за штопором, а не за шилом, отчего и происходят мозоли. Tre sprite rimarkis Fejerbahho, ke rigardo de malprudenta shuisto observas korktirilon, sed ne alenon, kio estas kauzo por kaloj.
10 Друзья мои! идите твердыми шагами по стезе, ведущей в храм согласия, а встречаемые на пути препоны преодолевайте с мужественною кротостью льва. Amikoj miaj! iru per firma pasho lau vojo, kiu kondukas en templo de konkordo, kaj renkontatajn dum vojo embarasojn transiru kun vireca kvieteco de leono.
11 Стремись уплатить свой долг, и ты  достигнешь двоякой цели, ибо тем самым его исполнишь. Penu pagi vian shuldon, kaj vi atingos duoblan celon, char per tio sama, vi ghin plenumos.
12 Правда не вышла бы из колодезя, если бы сырость не испортила ее зеркала. Vero ne elirus el puto, se humideco ne malbonigus ghian shpegulon.
13 Глупец гадает; нaпротив того, мудрец проходит жизнь как огород, наперед зная, что кой-где выдернется ему репа, а кое-где и редька. Malsaghulo auguras; kontraue, saghulo trairas vivon kvazau legomghardenon, antaue scias, ke ie li eltiros rapon, sed ie kaj rafanon.
14 Век живи - век учись! и ты наконец достигнешь того, что, подобно мудрецу будешь иметь право сказать, что ничего не знаешь. Vivu centjaron - lernu dum centjaro! kaj vi finfine atingos tion, ke, simile al saghulo povos havi rajton diri, ke scias nenion.
15 Сребролюбцы! сколь ничтожны ваши стяжания, коли все ваши сокровища не стоят ни одного листка из лаврового венка поэта! Arghentamantoj! kiom mizeraj estas viaj penoj. se tutaj viaj trezoroj ne valoras ech solan folion el laura krono de poeto!
16 Огорошенный судьбою, ты все ж не отчаивайся! Perpleksigite de sorto, tamen ne malesperu!
17 Дознано, что земля, своим разнообразием и великостью нас поражающая, показалась бы в солнце находящемуся смотрителю только как гладкий и ничтожный шарик. Oni pruvis, ke la tero, per sia diverseco kaj grando ravanta nin, shajnus al spektanto, situanta sur la suno, nur kiel glata kaj malgranda globeto.
18 Соразмеряй добро, ибо как тебе ведать, куда оно проникнет? Лучи весеннего солнца, предназначенные токмо для согревания земляной поверхности, нежданно проникают и к месту, где лежат сапфиры! Proporciigu bonon, char kiel vi povas scii, kien ghi penetros? Radioj de la primavera suno, antaudestinitaj nur por varmado de tera surfaso, neatendite penetras al loko, kie kushas safiroj!
19 Человек довольствует вожделения свои на обоих краях земного круга! Homo kontentigas dezirojn siajn sur ambau randoj de terrondo!
20 Не уступай малодушно всеобщим желаниям, если они противны твоим собственным; но лучше, хваля  оные притворно и нарочно оттягивая время, норови надуть своих противников. Ne cedu timeme al deziroj de chiuj, se ili ne akordas al viaj propraj; sed pli bone, laudante ili shajnige kaj speciale daurigante tempon, penu fraudi viajn kontrauulojn.
21 Чиновник умирает, и ордена его остаются на лице земли. Oficisto mortas, sed ordenoj liaj restas sur vizagho de tero.
22 Прихоти производят разнородные действия во нраве, как лекарства в теле. Fantazioj faras aliiajn efikojn en moro, kiel kuraciloj en korpo.
23 Поздравляя радующегося о полученном ранге, разумный человек поздравляет его не столько с рангом, столько с тем, что получивший ранг толико оному радуется. Gratulante ghojantulon pri ricevita rango, racia homo gratulas lin ne pri rango mem, sed pri tio, ke la ricevinta rangon, tiom pri ghi ghojighas.
24 Не всякий генерал от природы полный. Ne chiu generalo estas, lau naturo, plena.
25 Отнюдь не принимай почетных гостей в разорванном халате! Neniam gastigu vestite en disshiritan hhalaton!
26 Не завидуй богатству: французский мудрец однажды остроумно заметил, что сетующий господин в позлащенном портшезе нередко носим веселыми носильщиками. Ne enviu al richeco: franca saghulo iam sprite rimarkis, ke plendanta sinjoro en ortegita portilo nemalofte estas portita de gajaj portistoj.
27 Бывает, что усердие превозмогает и рассудок. Iufoje kaj fervoro superfortas ech menson.
28 Никто, по Сенекину сказанию, не может оказать добродетели в другом случае, как в несчастии. Nenio, lau vorto de Seneko, povas montri virton en iu okazo, krom malfelicho.
29 Перочинный ножичек в руках искусного хирурга далеко лучше иного преострого ланцета. Poshtranchilo en mano de sperta hhirurgo estas multe pli bone ol iu akrega lanceto.
30 Незрелый ананас, для человека справедливого, всегда хуже зрелой смородины. Nematura ananaso, por homo justa, chiam estas pli malbona ol matura ribo.
31 Одного яйца два раза не высидишь! Unu ovon oni dufoje ne kovos!
32 Пробка шампанского, с шумом взлетевшая и столь же мгновенно ниспадающая, - вот изрядная картина любви. La korko de champano, kun bruo elfluginta kaj same rapide falanta, - jen vera bildo de amo.
33 Начиная свое поприще, не теряй, о юноша! драгоценного времени! Komencante prifari vian terenon, ne perdu, ho junulo, valoran tempon!
34 Стоящие часы не всегда испорчены, а иногда они только остановлены; и добрый прохожий не приминет в стенных покачнуть маятник,  а карманные завести. Nefunkcianta horlogho ne chiam estas difekta, iufoje ghi nur estas haltinta; kaj bona preterpasanto nepre por surmurahorlogho pushos pendolon, sed por poshhorlogho strechos risorton.
35 Ничто существующее изчезнуть не может, - так учит философия;  и  потому несовместно с Вечною Правдой доносить о пропавших без вести! Nenio ekzistanta malaperi povos, - tiel instruas filozofio; kaj tial estas nekunigeble kun Eterna Vero informi pri malapero sen postsigno!
36 И самый последний нищий, при  других условиях, способен быть  первым богачем. Kaj la plej lasta almozulo, dum aliiaj kondichoj, kapablas esti unua richulo.
37 Не поступай в монахи, если не  надеешься выполнить обязанности  свои добросовестно. Ne iru en monahhejon, se ne esperas plenumi devojn viajn konscience.
38 Лжет непростительно, кто уверяет, будто все на свете справедливо! Так, изобретший употребление сандарака может быть вполне  убежден, что имя его останется неизвестно потомству! Tiu mensogas senpardoninde, kiu asertas, ke chio en mondo estas justa! Jen, tiu, kiu inventis uzado de sandarako povas esti plene konvinkita, ke nomo lia restos nekonata al idaro!
39 Даже летом, отправляясь в вояж, бери с собой что-либо теплое, ибо можешь ли ты знать, что случится в атмосфере? Ech somere, elveturante en vojaghon, prenu kun vi ion varman, char chu povas vi scii, kio okazos en atmosfero?
40 Некоторые образцом непостоянства выставляют мужчину, другие женщину; но всякий умный и наблюдательный петербуржец никогда не согласится ни с теми, ни с другими; ибо всего переменчивее петербургская атмосфера! Iuj kiel ekzemplo nekonstanteco elstarigas viron, aliiaj - virinon; sed chiu sagha kaj observema peterburgano neniam konsentos kun unua au dua; char la plej shanghighema estas peterburga atmosfero!
41 Иногда слова, напечатанные курсивом, много несправедливее тех, которые напечатаны прямым шрифтом. Iufoje vortoj, presitaj kursive, estas multe pli nejusta ol tiu, kiu estas presitaj per rekta tiparo.
42 Укрываться от дождя под дырявым зонтиком столь же безрассудно и  глупо, как чистить зубы наждаком или сандараком. Kashi sin pro pluvo sub truplena ombrelo estas same senmense kaj stulte, kiel purigi dentojn per smirgo au sandarako.
43 Пустая бочка Диогена имеет также свой вес в истории человеческой. La malplena barelo de Diogeno ankau havas sian pezon en historio de homaro.
44 Гони любовь хоть в дверь, она влетит в окно. Pelu amon ech tra pordo, ghi enflugas tra fenestro.
45 У всякого портного свой взгляд на искусство! Chiu tajloro havas sian vidpunkton pri arto!
46 Не всякому офицеру мундир к лицу. Ne por chiu oficiro uniformo estas lau vizagho.
47 Одна природа неизменна, но и та имеет свои: весну, лето, зиму и  осень; как же хочешь ты придать неизменность формам тела человеческого?! Nur naturo estas neshanghebla, sed kaj ghi havas siajn: primaveron, someron, autumno, vintro; kiel volas vi doni konstantecon al formoj de homa korpo?
48 Трудись, как муравей, если хочешь быть уподоблен пчеле. Laboru, kiel formiko, se vi volas esti similigita al abelo.
49 Что есть хитрость? - Хитрость есть оружие слабого и ум слепого. Kio estas ruzo? - Ruzo estas armilo de la malforta kaj sagho de la blinda.
50 Мудрость, подобно черепахавому супу, не всякому доступна. Sagho, simile al supo el testudo, ne por chiu estas akirebla.
51 Знай, читатель, что мудрость уменьшает жалобы, а не страдания! Sciu, leganto, ke sagho malgrandigas plendojn, sed ne suferojn!
52 Военные люди защищают отечество. Armeanoj gardas patrujon.
53 Светский человек бьет на остроумие и, забывая ум, умервщляет чувства. Mondumano uzas spriteco kaj, forgesante menson, mortigas sentojn.
54 Имея в виду какое-либо предприятие, помысли, точно ли оно тебе удастся. Konsiderante iun entreprenon, ekpensu, chu ghuste ghi estos sukcesa por vi.
55 Коэффицент счастия в обратном содержании к достоинству. Koeficiento de felicho estas inversa proporcio al digno.
56 Люди не перестали бы жить вместе, хотя бы разошлись в разные стороны. Homoj ne chesas vivi kune, ech se ili disiris en aliajn flankojn.
57 Легче держать вожжи, чем бразды правления. Pli facile teni tirrimenoj ol gvidilo de regado.
58 Неискусного  вождя,  желающего   уподобиться   Атилле,   смело   назову "нагайкой" провидения. Nelertan gvidanton, kiu deziras esti egala al Atilla, mi kuraghe nomigos "skurgho" de providenco.
59 Дружба согревает душу, платье - тело, а солнце и печка - воздух. Amikeco varmas animon, vesto - korpon, sed la suno kaj forno - aeron.
60 Приятно поласкать дитя или собаку, но всего необходимее полоскать рот. Agrable iom karesi bebon au hundon, sed pli bone gargari busho kontrau kario.
61 И мудрый Вольтер сомневался в ядовитости кофе! Kaj saghega Voltero dubis pri veneveco de kafo!
62 Питомец рангов нередко портится. Edukato de rangoj ofte putras.
63 Люби ближнего, но не давайся ему в обман! Amu proksimulon, sed ne lasu al li trompi vin!
64 Настоящее есть следствие прошедшего, а потому непрестанно обращай  взор свой на зады, чем сбережешь себя от знатных ошибок. Estanteco estas sekvajho de estinteco, kaj tial senchese direktu rigardon vian malantauen, per tio vi gardos vin de gravaj eraroj.
65 Степенность равно прилична юноше и убеленному сединами старцу. Solideco egale konvenas al junulo kaj blankigita per grizajho majunulo.
66 Не печалуйся в скорбях, - уныние само наводит скорби. Ne tristu dum dolorpleno, - elegio mem alkondukas dolorplenojn.
67 Исполнение предприятия приятно щекочет самолюбие. Plenumado de entrepreno plezure tiklas memamon.
68 Не всякая щекотка доставляет удовольствие! Ne chiu tiklado donas plezuron!
69 Не прибегай к щекотке, желая развеселить знакомую,-- иная назовет  тебя за это невежей. Ne uzu tikladon, dezirante gajigi konatulinon, - shi povas nomigi vin pro tio "malghentilulo".
70 Говоря с хитрецом, взвешивай ответ свой. Konversaciante kun ruzulo, pesu respondon vian.
71 Не во всякой игре тузы выигрывают! Ne en chiu ludo asoj gajnas!
72 Детям, у которых прорезываются зубы, смело присоветую фиалковый корень! Por beboj, kies dentoj ighadas, mi kuraghe konsilas violan radikon!
73 Купи прежде картину, а после рамку! Achetu antaue bildon, sed poste kadron.
74 Благополучие, несчастие, бедность, богатство, радость, печаль, убожество, довольство суть различные явления одной гисторической драмы, в которой человеки репетируют роли свои в назидание миру. Bonstato, malfelicho, malricho, richo, ghojo, tristo, mizero, sateco estas diversaj scenoj de unu historia dramo, en kiu homoj provludas rolojn siajn por edifo al mondo.
75 Чужой нос другим соблазн. Fremda nazo estas por aliaj tento.
76 Благочестие и суеверие - две разницы! Pieco kaj supersticho - estas du diversaj diferencoj.
77 Начинай от низшего степени, что бы дойти до высшего; другими словами: не чеши затылок, а чеши пятки. Komencu de la plej malsupra grado, por ke ghisiri ghis la plej supra; alivorte: ne gratu nukon, sed gratu kalkanon.
78 Человек! возведи взор свой от земли к небу, - какой, удивления достойный, является там порядок! Homo! levu rigardon sian de tero al chielo, - kia, mirinda, aperas tie ordo!
79 От малых причин бывают весьма важные последствия; так, отгрызение заусенца причинило моему знакомому рак. De malgrandaj kauzoj estadas iufoje tre gravaj sekvajhoj; jen, ronghado de fingro fare de mia konatulo estis kauzo por kancero.
80 Англичанин не любит мяса, которое не вполсыро. Anglo ne shatas viando se ghi ne estas duonkruda.
81 Ценность всего условна: зубочистка в бисерном чехле, подаренная тебе в сувенир, несравненно дороже двух рублей с полтиной. Valoro de chio estas konvencia: dentopikilo en perla ujo, donacita al vi kiel memorajho, nekompareble pli kara estas ol du rubloj kaj duonrublo.
82 Почти всякое морщинистое лицо смело уподоблю груше, вынутой из компота. Preskau chiun sulkabundan vizaghon mi kuraghe similigas al piro, eltirita el kompoto.
83 Без надобности носимый набрюшник - вреден. Sen neceso portita ventrumo - malutila.
84 Двое несчастных, находящихся в дружбе, подобны двум слабым деревцам, которые, одно на другое опершись, легче могут противиться бурям и всяким неистовым ветрам. Du malfelichuloj, kiuj estas amikoj, similas al du malfortaj fraulinoj, kiuj apogas pecirpoke, pli facile povas kontraui al ventegoj ech la plej furiozaj.
85 Моменты свидания и разлуки суть для многих самые великие моменты в жизни. Momentoj de renkonto kaj disigho estas por multaj la plej gravaj momentoj en vivo.
86 Если хочешь быть покоен, не принимай горя и неприятностей на свой счет, но всегда относи их на казенный. Se vi volas esti trankvila, ne akceptu malghojon kaj malagrablajhojn je sia konto, sed chiam alskribu ilin je la shtata.
87 Не всякий капитан - исправник! Ne chiu kapitano estas shipestro!
88 И в самых пустых головах любовь нередко преострые выдумки рождает. Ech en la plej malplenaj kapoj amo nemalofte akregajn elpensajhojn akushas.
89 Разум показывает человеку не токмо внешний вид, красоту и доброту каждого предмета, но и снабдевает его действительным оного употреблением. Intelekto montras al homo ne nur aspekton, belecon kaj bonecon de chiu ajho, sed donas al li veran uzmanieron de tiu.
90 И египтяне были в свое время справедливы и человеколюбивы! Ech egiptoj estis en sia tempo justaj kaj homamaj!
91 Есть ли на свете человек, который мог бы обнять необъятное? Chu ekzistas en mondo la homo, kiu povas chirkaupreni nechirkaupreneblan?
92 Отыщи всему начало и ты многое поймешь. Trovu komencon por chio, kaj vi komprenos multon.
93 Новые сапоги всегда жмут. Novaj botoj chiam premas.
94 Если бы вся вселенная обратилась в одно государство, то как не установить повсюду одинаковых законов? Se tuta universo transformighus en unu shtato, do kial ne difini chie egalajn leghojn?
95 Пруссия должна быть королевством. Prusujo devas esti reghlando.
96 Если бы хоть одна настоящая звезда упала на заслуженную грудь, то не осталось бы ни того человека, ни даже самых отдаленных его единомышленников! Se ech sola natura stelo falus sur meritan bruston, do nenio restus de sama homo, kaj ech la plej malproksimaj liaj samideanoj.
97 Когда народы между собою дерутся, это называется войною. Kiam gentoj batalas reciproke, tion oni nomas "milito".
98 Полиция в жизни каждого государства есть. Polico estas en vivo de chiu shtato.
99 У человека для того поставленна голова вверху, чтобы он не ходил вверх ногами. Homo por tio havas kapon supre, ke li ne irus piedesupren.
100 Прусак есть один из наиболее назойливых насекомых. Germana blato estas unu el la plej tedemaj estajhoj.
101 Верующий не боится напастей, но при невзгоде судьбы не отчаивается. Konfesanto ne timas atakojn, kaj dum malsukcesoj de sorto li ne malesperas.
102 В спертом воздухе при всем старании не отдышишься. En prema aero, penu ne penu, spiron vi ne kvietigos.

<<