La lasta sorcho de Bastinda

  Al pordego de Smeralda Urbo la vojaghantojn kondukis la verdbarba Soldato. Pordega Gardisto deprenis iliajn okulvitrojn kaj metis ilin en sakon.
  - Chu vi jam forlasas nin?- ghentile demandis li.
  - Jes, ni devas iri,- malgaje respondis Elli.- Kie komencighas vojo en Violan Landon?
  - Tien ne ekzistas vojo,- respondis Faramant.- Neniu volonte iras en la landon de malica Bastinda.
  - Do kiel ni trovos shin?
  - Vi ne devos maltrankvilighi pri tio,- diris Pordega Gardisto.- Kiam vi venos en Violan Landon, Bastinda mem trovos kaj sklavigos vin.
  - Sed povas esti, ke ni sukcesos senigi shin je shia magia forto? - diris Timigulo.
  - Ah, chu vi deziras venki Bastinda'n? Des pli malbone estas por vi! Kontrau shi ankorau neniu provis batali, krom Gudvin, sed li,- Pordega Gardisto mallautigis la vochon,- fiaskis. Shi penos kapti vin antau ol vi povos ion aranghi. Estu singardemaj! Bastinda estas ege malica kaj lerta sorchistino, kaj venki shin estas tre malfacile. Iru tien, de kie levighas la suno, kaj vi venos en shian landon. Mi deziras sukcesojn al vi!
  La vojaghantoj adiauis al Faramant, kaj li fermis post ili la pordegon de Smeralda Urbo. Elli turnis sin orienten, la aliaj sekvis shin. Chiuj estis malgajaj, char sciis, kian malfacilan taskon ili devas plenumi. Nur senzorga Totochjo gaje kuradis tra kampo kaj pelis grandajn buntajn papiliojn: li kredis je fortoj de Leono kaj Fera Hakisto kaj esperis je inventemo de Timigulo.
  Elli ekrigardis la hundeton kaj kriis de miro: la rubando chirkau lia kolo el verda transformighis en blankan.
  - Kion signifas tio?- demandis shi la amikojn.
  Chiuj rigardis unu al alia, kaj Timigulo profundpense konstatis:
  - Tio estas sorcho!
  Char aliaj variantoj ne ekzistis, chiuj konsentis tion kaj iris pluen. Smeralda Urbo malaperis fore. La lando farighis dezerta: la vojaghantoj proksimighis al la regno de Bastinda.
  Ghis tagmezo suno lumis en okulojn, blindigante ilin, sed ili iris tra shtonoza platajho kaj estis ech ne unu arbo por kashi sin en la ombron. Vespere Elli lacighis, kaj Leono vundis piedojn kaj lamis.
  Ili haltis por tranokto. Timigulo kaj Fera Hakisto staris garde, la aliaj ekdormis.

   * * *
  La malica Bastinda havis nur unu okulon, sed vidis shi tiel, ke ne ekzistis anguleto en Viola Lando, kiu kashighus de shia akrevida rigardo.
  Vespere elirante por sidi sur la peroneto, Bastinda pririgardis per la okulo sian bienon kaj ektremis de kolero: tre malproksime, sur la limo de sia lando, shi ekvidis malgrandan dormantan knabinon kaj shiajn amikojn.
  La sorchistino blovis en fajfilon. Al la palaco de Bastinda brue alkuris aro da grandaj lupoj kun furiozaj flavaj okuloj, kun grandaj kojnodentoj, elshovighantaj el malfermitaj faukoj. La lupoj eksidis sur la malantauajn piedojn kaj spiregante rigardis Bastindan.
  - Kuru okcidenten! Tie vi trovos malgrandan knabinon, arogante penetrintan mian landon kaj kun shi la kunulojn. Chiujn disshiru je pecetoj!
  - Kial vi ne kaptas ilin por sklavigi?- demandis la luparestro.
  - La knabino estas malforta. Shiaj kunuloj ne povas labori: unu estas pajloshtopita, la alia - fera. Kaj kun ili estas Leono, kiu ankau estas senutila.
  Jen kiel vidis Bastinda per la sola okulo!
  La lupoj kuregis.
  - Shiru je pecetoj! Je pecetoj!- jelpis la sorchistino al ili.
  Sed Timigulo kaj Fera Hakisto ne dormis. Ili ghustatempe rimarkis proksimighon de la lupoj.
  - Veku Leonon,- proponis Timigulo.
  - Ne necesas,- respondis Fera Hakisto.- Tio estas mia afero - venki la lupojn. Mi aranghos al ili bonan renkonton!
  Kaj li elpashis antauen. Kiam la luparestro atingis  Feran Hakiston, larghe malfermante rughan faukon, Hakisto svingis la bone akrigitan hakilon kaj senkapigis la lupon. La lupoj kuris vice, unu post alia; kiam la sekva jhetis sin al Fera Hakisto, tiu jam preparis sin kaj staris kun la suprenlevita hakilo, kaj kapo de la lupo falis surteren.
  Kvardek kruelajn lupojn havis Bastinda, kaj kvardekfoje levis Fera Hakisto sian hakilon. Kaj kiam li levis ghin la kvardek unuan fojon, neniu lupo estis viva: chiuj kushis che la piedoj de Fera Hakisto.
  - Bonega batalo!- admiris Timigulo.
  - Arbojn haki estas pli malfacile,- modeste respondis Hakisto.
  La amikoj ghisatendis la matenon. Vekighinte kaj ekvidinte amason de la mortaj lupoj, Elli ektimis. Timigulo rakontis pri la nokta batalo, kaj knabino tutanime dankis Feran Hakiston. Post matenmangho la kompanio brave ekvojaghis.
  La maljuna Bastinda shatis dolche kushi en lito. Shi levighis malfrue kaj eliris sur la peroneton por demandi la lupojn, kiel ili forronghis la arogantajn vojaghantojn.
  Kiel shi estis kolera, kiam ekvidis, ke la vojaghantoj daurigas iri, sed la fidelaj lupoj kushas mortaj!
  Bastinda fajfis dufoje, kaj en aero rondflugis aro da rabaj kornikoj kun feraj bekoj. La sorchistino kriis:
  - Flugu okcidenten. Tie estas alilandanoj! Beku ilin ghismorte! Rapidu! Rapidu!
  La kornikoj kun furioza grakado rapidflugis renkonten al la vojaghantoj. Ekvidinte ilin, Elli ektimegis. Sed Timigulo diris:
  - Ilin venki estas mia devo! Ja mi ne vane estas porkornika timigilo! Staru post mi! - Kaj li surshovis la chapon sur la frunton, larghe etendis la brakojn kaj ekhavis aspekton de reala timigilo.
  La kornikoj konsternighis kaj senorde ekturnighis en aero. Sed la kornikestro rauke grakis:
  - Kion vi timas? La timigilo estas pajloshtopita! Jen kiel mi punos ghin!
  Kaj la estro volis sidighi sur la kapon de Timigulo, sed tiu kaptis ghian flugilon kaj momente rompis ghian kolon. Poste alia korniko jhetis sin samdirekten kaj ankau ghian kolon rompis Timigulo. Kvardek rabajn kornikojn kun feraj bekoj havis Bastinda, kaj kolojn de chiuj rompis la brava Timigulo kaj jhetis ilin amase.
  La vojaghantoj dankis Timigulon pro la konjektemo kaj denove movis sin orienten.
  Kiam Bastinda ekvidis, ke shiaj fidelaj kornikoj kushas sur tero mortamase kaj la vojaghantoj sentime iras antauen, shin plenigis kaj kolero kaj timo.
  - Kiel? Chu ne sufichas mia sorcharto por haltigi la arogantan knabinon kaj shiajn kunulojn?!
  Bastinda ekfrapis per la piedoj kaj trifoje blovis en la fajfilon. Al shia voko kunflugis amaso da kruelaj nigraj abeloj, kies mordo estas mortiga.
  - Flugu okcidenten!- elmughis la sorchistino.- Trovu tie la alilandanojn kaj mordpiku ilin ghismorte! Rapidu! Rapidu!
  Kaj la abeloj kun surdiga zumado flugis  renkonten  al  la vojaghantoj. Fera Hakisto kaj Timigulo rimarkis ilin demalproksime. Timigulo tuj konjektis kion fari.
  - Prenu mian pajlon! - kriis li al Fera Hakisto.- Kovru per ghi Elli, Leonon kaj Totochjon, kaj la abeloj ne atingos ilin!
  Li lerte malbutonumis la kaftanon, kaj de tie elshutis tutan amason da pajlo. Leono, Elli kaj Totochjo jhetis sin surteren. Hakisto rapide kovris ilin kaj rektstature staris.
  La amaso da abeloj kun furioza zumado jhetis sin al Fera Hakisto. Hakisto ekridetis: la abeloj rompis la venenajn pikilojn kontrau fero kaj tuj mortis, char abelo ne povas vivi sen pikilo. Ili falis, anstatau ili flugis aliaj kaj ankau provis piki la feran korpon de Hakisto.
  Baldau chiuj abeloj kushis mortaj sur la tero kvazau amaso da nigraj karberoj. Leono, Elli kaj Totochjo elgrimpis el sub la pajlo, kolektis ghin kaj shtopis Timigulon. La amikoj daurigis la vojon.
  La malica Bastinda neordinare ekkoleris kaj ektimis, kiam shi estis vidinta, ke shiaj fidelaj abeloj pereis kaj la vojaghantoj pluiras antauen. Shi shiris siajn harojn, knaris per la dentoj kaj pro kolero longe ne povis diri ech unu vorton.
  Fine la sorchistino sin ekposedis. kaj vokis siajn servistojn - Palpebrumulojn. Bastinda ordonis al ili armighi kaj ekstermi la arogantajn vojaghantojn. Palpebrumuloj estis ne tro kuragaj - ili kompatinde ekpalpebrumis kaj larmoj glitis el iliaj okuloj, sed ili ne audacis malobei la ordonon de sia reghino kaj komencis serchi armilojn. Tamen, char ili neniam militis (Bastinda la unuan fojon turnis sin al ilia helpo), tial ili neniajn armilojn havis, kaj ili armis sin kiu per kaserolo, kiu per pattenilo, kiu per florpoto, kaj iuj laute klakis per infanaj klakiloj.
  Kiam Leono ekvidis, kiel la Palpebrumuloj singardeme proksimighas, kashante sin unu post alia, pushante unu alian kaj time palpebrumante kaj duonfermante la okulojn, li ridetis:
  - Kontrau chi tiuj batalo estos nelonga!
  Li elpashis antauen, malfermis la grandan faukon kaj tiel ekmughegis, ke la Palpebrumuloj ellasis la potojn, patojn  kaj klakilojn kaj diskuris diversflanken.
  La malica Bastinda farighis verda pro teruro, ekvidinte, ke la vojaghantoj iras kaj iras antauen kaj jam proksimighas al shia palaco.
  Shi devis uzi la lastan magian rimedon, kiun shi havis. Shi havis Oran Chapon kashitan en sekreta kofro. La posedanto de Ora Chapo povis, kiam li volis, voki potencan tribon de la Flugantaj Simioj kaj devigi ilin plenumi chian ordonon. Sed Chapo estis uzebla nur trifoje, kaj Bastinda jam dufoje ghis nun vokis la Flugantajn Simiojn. Unuan fojon shi kun ilia helpo farighis reghino de la lando de Palpebrumuloj, la duan fojon shi kontrauatakis armeojn de Gudvin Terura, kiu provis liberigi Violan Landon de shia potenco.
  Jen pro tio Gudvin timis la malican Bastindan kaj sendis al shi Elli, esperante je la forto de shiaj arghentaj shuetoj.
  Bastinda tre ne volis uzi Chapon la trian fojon: ja post tio finighos shia magia forto. Sed la sorchistino jam havis nek lupojn, nek kornikojn, nek nigrajn abelojn, kaj Palpebrumuloj montrighis malbonaj militistoj, kaj ne eblis fidi al ili.
  Kaj jen Bastinda prenis Chapon, surkapigis ghin kaj komencis sorchi. Shi frapis per piedo kaj laute eldiris magiajn vortojn:
  - Bambara, chufara, loriki, oriki, pikapu, trikapu, skoriki, moriki! Aperu antau mi, Flugantaj Simioj!
  Kaj la chielo malhelighis pro aro de la Flugantaj Simioj, kiuj rapidflugis al la palaco de Bastinda per siaj fortaj flugiloj. La tribestro Uorra alflugis al Bastinda kaj diris:
  - Vi vokis nin la trian kaj la lastan fojon! Kion vi ordonos?
  - Ataku la alilandanojn, venintajn en mian landon, kaj ekstermu chiujn krom Leono! Lin mi jungados en mian kaleshon.
  - Tio estos plenumita!- respondis la tribestro, kaj la tuta aro forflugis okcidenten.

Последнее волшебство Бастинды

К воротам Изумрудного города путников отвел зеленобородый солдат. Страж ворот снял со всех очки и спрятал их в сумку.
- Вы уже покидаете нас? - вежливо спросил он.
- Да, мы вынуждены идти, - с грустью ответила Элли. - Где начинается дорога в Фиолетовую страну?
- Туда нет дороги, - ответил Фарамант. - Никто по доброй воле не ходит в страну злой Бастинды.
- Как же мы найдем ее?
- Вам не придется беспокоится об этом, - воскликнул страж ворот. - Когда вы придете в Фиолетовую страну, Бастинда сама найдет вас и заберет в рабство.
- А может быть мы сумеем лишить ее волшебной силы? - сказал Страшила.
- Ах, вы хотите победить Бастинду? Тем хуже для вас! С ней еще никто не пробовал бороться кроме Гудвина, да и тот, - страж ворот понизил голос. - Потерпел неудачу. Она постарается захватить вас в плен, прежде чем вы сможете что-нибудь предпринять. Будьте осторожны! Бастинда очень злая и искусная волшебница, и справиться с ней очень трудно. Идите туда, где восходит солнце, и вы попадете в ее страну. Желаю вам успеха!
Путники распрощались с Фарамантом и он закрыл за ними ворота Изумрудного города. Элли повернула на восток, остальные пошли за ней. Все были печальны, зная, какое трудное дело им предстоит. Только беспечный Тотошка весело носился по полю и гонялся за большими пестрыми бабочками: он верил в силу Льва и Железного Дровосека и надеялся на изобретательность соломенного Страшилы.
Элли взглянула на собачку и вскрикнула от изумления: ленточка на ее шее из зеленой превратилась в белую.
- Что это значит? - спросила она друзей.
Все посмотрели друг на друга, и Страшила глубокомысленно заявил:
- Колдовство!
За неимением другого объяснения все согласились с этим и зашагали дальше. Изумрудный город исчезал вдали. Страна становилась пустынной: путники приближались к владениям злой волшебницы Бастинды.
До самого полудня солнце светило путникам прямо в глаза, ослепляя их, но они шли по каменистому плоскогорью, и не было ни одного дерева, чтобы спрятаться в тень. К вечеру Элли устала, а Лев поранил лапы и хромал.
Остановились на ночлег. Страшила и Железный Дровосек стали на караул, а остальные заснули. У злой Бастинды был только один глаз, зато она видела им так, что не было уголка в Фиолетовой стране, который ускользнул бы от ее взора.
Выйдя вечерком посидеть на крылечке, Бастинда обвела взглядом свои владения и вздрогнула от ярости: далеко-далеко, на границе своих владений она увидела маленькую спящую девочку и ее друзей.
Волшебница свистнула в свисток. Ко дворцу Бастинды сбежалась стая огромных волков со злыми желтыми глазами, с большими клыками, торчавшими из разинутых пастей. Волки присели на задние лапы и, тяжело дыша, смотрели на Бастинду.
- Бегите на запад! Там найдете маленькую девчонку, нагло забравшуюся в мою страну и с ней ее спутников. Всех разорвите в клочки!
- Почему ты не возьмешь их в рабство? - спросил предводитель стаи.
- Девчонка слаба. Ее спутники не могут работать: один набит соломой, другой - из железа. И с ними Лев, от которого тоже не жди толку. Вот как видела Бастинда своим единственным глазом. Волки помчались.
- В клочки! В клочки! - визжала волшебница вдогонку.
Но Страшила и Железный Дровосек не спали. Они вовремя заметили приближение волков.
- Разбудим Льва, - сказал Страшила.
- Не стоит, - ответил Железный Дровосек. - Это мое дело управиться с волками. Я им устрою хорошую встречу!
И он вышел вперед. Когда вожак подбежал к Железному
Дровосеку, широко разевая красную пасть, Дровосек взмахнул остро отточенным топором - и голова волка отлетела. Волки бежали вереницей, один за другим; как только следующий бросился на Железного Дровосека, тот уже был наготове с поднятым кверху топором, и голова волка упала наземь. Сорок свирепых волков было у Бастинды, и сорок раз поднимал Железный Дровосек свой топор. И когда он поднял его в сорок первый раз, ни одного волка не осталось в живых: все они лежали у ног Железного Дровосека.
- Прекрасная битва! - восхитился Страшила.
- Деревья рубить труднее, - скромно ответил Дровосек.
Друзья дождались утра. Проснувшись и увидев кучу мертвых волков, Элли испугалась. Страшила рассказал о ночной битве и девочка от всей души благодарила Железного Дровосека. После завтрака компания смело двинулась в путь. Старая Бастинда любила понежиться в постели. Она встала поздно и вышла на крыльцо расспросить волков, как они загрызли дерзких путников. Каков же был ее гнев, когда она увидела, что путники продолжают идти, а верные волки лежат мертвые. Бастинда свистнула дважды, и в воздухе закружилась стая хищных ворон с железными клювами. Волшебница крикнула:
- Летите к западу! Там чужестранцы! Заклюйте их до смерти! Скорей! Скорей!
Вороны со злобным карканьем понеслись навстречу путникам. Завидев их, Элли перепугалась. Но Страшила сказал:
- С этими управиться - мое дело! Ведь недаром же я воронье пугало! Становитесь сзади меня! - И он нахлобучил шляпу на голову, широко расставил руки и принял вид заправского пугала.
Вороны растерялись и нестройно закружились в воздухе. Но вожак стаи хрипло прокаркал:
- Чего испугались? Чучело набито соломой! Вот я ему сейчас задам!
И вожак хотел сесть Страшиле на голову, но тот поймал его за крыло и мигом свернул ему шею. Другая ворона бросилась вслед, и ей также Страшила свернул шею. Сорок хищных ворон было у злой Бастинды, и всем свернул шеи храбрый Страшила и побросал их в кучу.
Путники поблагодарили Страшилу за находчивость и снова двинулись на восток. Когда Бастинда увидела, что и верные ее вороны лежат на земле мертвой грудой, путники неустрашимо идут вперед, ее охватили и злоба и страх.
- Как? Неужели всего моего волшебного искусства не достанет задержать наглую девчонку и ее спутников?
Бастинда затопала ногами и трижды просвистела в свисток. На ее зов слетелась туча свирепых черных пчел, укусы которых были смертельны.
- Летите на запад! - прорычала волшебница. – Найдите там чужестранцев и зажальте их до смерти! Быстрей! Быстрей!
И пчелы с оглушительным жужжанием полетели навстречу путникам. Железный Дровосек и Страшила заметили их издалека. Страшила мигом сообразил что делать.
- Вытаскивай из меня солому! - закричал он Железному Дровосеку. - Забрасывай Элли, Льва и Тотошку, и пчелы не доберутся до них!
Он проворно расстегнул кафтан, и из него высыпался целый ворох соломы. Лев, Элли и Тотошка бросились на землю, Дровосек быстро забросал их и выпрямился во весь рост. Туча пчел с яростным жужжанием набросилась на Железного Дровосека. Дровосек улыбнулся: пчелы ломали ядовитые жала о железо и тотчас умирали, так как пчелы не могут жить без жала. Они падали, на их место налетали другие и также пытались вонзить жала в железное тело Дровосека. Скоро все пчелы лежали мертвыми на земле, как куча черных угольков. Лев, Элли и Тотошка вылезли из-под соломы, собрали ее и набили Страшилу. Друзья снова двинулись в путь. Злая Бастинда необыкновенно разгневалась и испугалась, видя, что и верные ее пчелы погибли, а путники идут вперед и вперед. Она рвала на себе волосы, скрежетала зубами и от злости долго не могла выговорить ни слова. Наконец волшебница пришла в себя и созвала своих слуг - мигунов. Бастинда приказала мигунам вооружиться и уничтожить дерзких путников. Мигуны били не очень-то храбры - они жалостно замигали, и слезы покатились у них из глаз, но они не осмелились ослушаться приказа своей повелительницы и начали искать оружие. Но так как им никогда не приходилось воевать (Бастинда впервые обратилась к ним за помощью), то у них не было никакого оружия, и они вооружились кто кастрюлей, кто сковородником, кто цветочным горшком, а некоторые громко хлопали детскими хлопушками.
Когда Лев увидел, как мигуны осторожно приближаются, прячась друг за друга, подталкивая один другого сзади и боязливо мигая и щурясь, он расхохотался:
- С этими битва будет недолга!
Он выступил вперед, раскрыл огромную пасть и так рявкнул, что мигуны побросали горшки, сковородки и детские хлопушки и разбежались кто куда. Злая Бастинда позеленела от страха, видя, что путники идут да идут вперед и уже приближаются к ее дворцу. Пришлось воспользоваться последним волшебным средством, которое у нее оставалось. В потайном дне сундука у Бастинды хранилась золотая шапка. Владелец шапки мог когда угодно вызвать могучее племя летучих обезьян и заставить выполнить их любое приказание. Но шапку можно было употреблять только три раза, а Бастинда до этого уже дважды призывала летучих обезьян. В первый раз она с их помощью стала повелительницей страны мигунов, а во второй раз отбила войска Гудвина ужасного, который пытался освободить Фиолетовую страну от ее власти. Вот почему Гудвин боялся злой Бастинды и послал на нее Элли, надеясь на силу ее серебряных башмачков.
Бастинде очень не хотелось воспользоваться шапкой в третий раз: ведь на этом кончалась ее волшебная сила. Но у колдуньи не было уже ни волков, ни ворон, ни черных пчел, а мигуны оказались плохими вояками и на них нельзя было рассчитывать. И вот Бастинда достала шапку, надела на голову и начала колдовать. Она топала ногой и громко выкрикивала волшебные слова:
- Бамбара, чуфара, лорики, ерики, пикапу, трикапу, скорики, морики! Явитесь передо мной летучие обезьяны!
И небо потемнело от стаи летучих обезьян, которые неслись ко дворцу Бастинды на своих могучих крыльях. Предводитель стаи подлетел к Бастинде и сказал:
- Ты вызвала нас в третий и последний раз! Что прикажешь сделать?
- Нападите на чужестранцев, забравшихся в мою страну, и уничтожьте всех, кроме Льва! Его я буду запрягать в свою коляску!
- Будет исполнено! - ответил предводитель, и стая с шумом полетела на запад.

<< >>