Nikolaj Roerich
EZOPA FABLO

"Diru al mi, kun kiu vi estas, kaj mi al vi diros - kiu vi estas".

Do, iuj hundoj pribojis karavanon. Lau justeco oni devas diri, ke neniu el tiuj hundoj taugus por la karavano. Chu ne estas mirinde, ke la tuta malluma hundaro kolektighis tiel evidente kaj lau tia natura selekto, ke vi povus akiri por vi neniun el tiuj animaloj. Estas inter ili kaj malgrandaj, kurbakruraj, rufaj hundetoj, estas ankau buntaj vurhundoj, estas ankau nigraj saliv-vershantaj bastardoj, estas ankau mallong-kruraj, estas ankau senvostaj. Shajnus, ke la sortimento estas ne malgranda. Sed tiu ekstera diverseco estas nur shajna. Interna senco de tiu tuta bando estas tre unueca. La sama malnobleco, la sama krueleco kaj sang-avideco, la sama elturnighemo kaj mensogemo de chia speco. Chu ne estas mirinde, ke kunkuris la hundaro el chiuj flankoj, kaj nutritaj, kaj malsataj, kaj longkruraj, kaj lamaj - lau sia besta instinkto kunkuris multaj kaj bojas kontrau preterveturantoj, kvazau lau mendo. Pensas vojhaghanto, kiu do kaj kiamaniere kolektis tutan tiun pedikozan teamon? Kial nepre iaj monstroj, makulitaj per sangvershado kaj chia rabado, devis kolektighi en unu aron kaj, supreniginte vostojn, kuradi tra la vilagho? Shajnas, ke la sezono ankorau ne estas printempa. Shajnas, ke ech katoj sur tegmentoj ne komencis siajn kantojn, sed la viloza hundaro jam liberighis de chenoj kaj kuradas, graulante kaj bojante. Kaj kiel tio okazis, ke neniu pli-malpli noblspeca hundeto alighis al la senhonta kompanio. Ja estas en naturo tiaj leghoj, lau kiuj kiel en la homa, tiel ankau en besta reghlando - "fishisto fishiston ekkonas de malproksime". Malnovaj traktajhoj pri natura kombinado ne estas malproksimaj de realo. Vere, okazas, ke "familio havas sian kriplulon", sed plej ofte - "kia arbo, tiaj fruktoj". Kaj se en trunko de la arbo ekloghos vermoj, do ankau fruktoj de tiu arbo ne estas taugaj.

Iuj kocheroj shatas respondi al hunda bojado per forta skurgho, sed aliaj nur ekridetos - "lasu al ili strechi sian gorghon". Sed se hundacho trafos sub chevalajn hufojn, la kochero nur diros - "ricevis laumerite la bestio".

"Bestio" estas vorto latina. Ghi signifas - besto, animalo. Multe uzata ghi estis en la mondo, char en plej diversaj cirkonstancoj oni bezonis tiun vorton. Animaleco kaj bestsimileco ofte shokis homan pensadon. Per plej diversaj manieroj la homaro provis liberighi de la bestaj instinktoj. Plej malbonaj el homaj kvalitoj estis nomataj per besteco kaj animaleco. Oni diras, ke malfelichoj kaj suferoj purigas homan konscion.

Aperas demando, kiaj ankorau suferoj estas bezonataj? Kiajn ankorau malfelichojn devas suferi la homaro, por liberighi de la malnobla besteco? Iu diras, ke ankorau iaj katastrofoj devas okazis sur nia nebula Tero. Iu asertas, ke iaj insuloj estas malsuprenighontaj, iaj novaj maroj estas aperontaj, sed kiajn do dimensioj de tiuj akvaj basenoj devas havi, por ke homoj serioze ekpensu pri tio? Malghojigas penso, ke homoj tiel facile alkutimighas ech al plej teruraj situacioj. Shajnas, ke estas bezonata ia plirapidighanta progresio de la efikoj, por ke nuntempa pensmaniero embarasighu kaj ekmeditu pri plej proksima futuro.

Oni diras, ke multaj el nuntempa junularo en jhurnaloj rigardas unuavice paghojn pri sporto kaj kino. Oni diras, ke multaj ne povos mencii plej elstarajn filozofojn, sed samtempe senerare listigos boksistojn kaj luktistojn, kaj filmajn stelulojn. Povas esti, ke tio ne tute veras, sed la rakontoj de profesoroj kaj lernejaj instruistoj igas ekmediti pri nuntempa fluo de penso. Chio tio igas ankau pensi, kio nome direktis la nuntempan generacion al tiaj ekstremajhoj. Kiu legis pri lastaj jaroj de Romia imperio au Bizanco, tiu kun miro povus trovi multajn paralelojn. Inter ili en la okulojn jhetighos neordinara intereso pri cirko, pri gladiatoraj bataloj, pri chevalaj vetkuroj, kaj pri chiaj konvenciaj premioj. Chu ankau nun chiu vilagho, kaj baldau ech chiu strato ne havos sian reghinon de beleco, au sian rimarkindan brakon, au kruron, au sian precipan haron. Kvazau la homa fantazio ne povas entuziasmighi per io alia, kaj samtempe la nesolvebla mekanika problemo baras progreson.

Chiuj shtatoj, chiuj establoj, chiuj privataj personoj vivas ekster budgheto, nur pliigante ian tutteran shuldon. Tiu materia shuldo ne limighos nur per teraj, mekanikaj kondichoj - ghi transiros al alia, multe pli danghera shuldeco, kaj se la planedo ighos spirita shuldanto, do tiu terura shuldo povas esti grava malhelpo por chia prospero.

"Hundoj bojas - karavano vojas" - tiel diras optimismo, sed pesimismo rememoras, kiel aroj da sovaghighintaj hundoj formanghis sentinelon che pulvorejo. Restis de li nur pafilo, tranchilo kaj kelke da butonoj. Kaj post la okazintajho chiu preterpasanto povis senmalhelpe ekbruligi tiun pulvorejon kaj fari nekorekteblan malbonon. Sed ni sekvu vojojn de optimismo kaj akceptu chian hundan bojon kiel signon de tio, ke venas io nova, utila, urghe necesa. Kelkiam ech plej maldolchaj signoj de pesimismo estos nur tiu natura selekto, kiu tutegale devas okazi por bono de konstruado.

Precipe teruraj estas la monstroj, kiam ili estas kashitaj en mallumo, sed kiam ili tiel au alimaniere aperas en lumo, do iliaj ech plej malbelaj grimacoj ne plu estas timigaj. Koni - jam signifas progresi.

23-an de decembro 1934.
Pekino

Николай Рерих.
ЭЗОПОВА БАСНЯ

"Скажи мне, с кем ты, и я тебе скажу - кто ты есть".

Итак, некие собаки облаяли караван. По справедливости нужно сказать, что ни один из этих псов никак не пригодился бы в караване. Разве не замечательно, что вся темная стая подобралась так явно и по такому естественному подбору, что ни одного животного из них вы и не могли бы приобрести себе. Есть в них и маленькие, кривоногие, рыжие собачонки, есть и пегие кобели, есть и черные слюноточивые ублюдки, есть и колченогие, есть и бесхвостые. Казалось бы, выбор не малый. Но эта внешняя разница чисто кажущаяся. Внутренний смысл всей этой своры очень единообразен. Та же подлость, та же жестокость и кровожадность, та же увертливость и лживость всех вывертов. Разве не удивительно, что сбежалась свора с разных концов, и кормленные, и голодавшие, и борзые, и колченогие - по звериному инстинкту сбежались многие и лают они на проезжих, как по заказу. Думает путник, кто же и каким способом собрал всю эту вшивую команду? Почему же непременно какие-то уроды, запятнанные кровопролитием и всяким обдирательством, должны собраться в одну свору и, задравши хвосты, бегать по деревне? Как будто и время сейчас далеко не весеннее. Как будто и коты на крышах еще не начали серенады, а кудластая свора уже спущена и бегает, рыча и тявкая. И как это случилось, что ни одной мало-мальски породистой собачонки не пристало к оголтелой стае. Есть же такие законы в природе, по которым как в человекообразном, так и в животном царстве - "рыбак рыбака видит издалека". Давнишние трактаты о естественном подборе недалеки от истины. Правда, иногда "в семье не без урода", но чаще всего - "яблоко от яблони недалеко падает". А если заведется в стволе дерева червивость, то и плоды такого дерева гнилы.

Одни ямщики любят ответить на собачий лай лихим кнутом, а другие ухмыльнутся - "пусть себе горло дерет". Но коли попадется шавка под пристяжную, ямщик только скажет - "достукалась бестия".

Бестия - слово латинское. Значит оно - зверь, животное. Много оно избродило по свету, ибо в самых разных обстоятельствах требовалось это обозначение. Животность и звероподобность не раз поражали человеческое мышление. Всевозможными способами человечество пыталось отделаться от звериных инстинктов. Худшие из человеческих состояний именно отмечались наименованием звериности и животности. Говорят, что лишения и страдания очищают человеческое сознание.

Спрашивается, какие же еще страдания нужны? Какие же еще лишения должно претерпеть человечество, чтобы отрешиться от низкой животности? Кто-то говорит, что еще какие-то катастрофы должны пронестись над затуманенной нашей Землею. Некто утверждает, что какие-то острова должны провалиться, какие-то новые моря должны возникнуть, но какие же размеры этих новых водных пространств должны быть, чтобы люди серьезно об этом задумались? Плачевно подумать, что люди так легко привыкают даже к самым ужасным положениям вещей. Точно бы требовалась какая-то ускоренная прогрессия воздействий, чтобы современное мышление озадачилось и помыслило о путях ближайшего будущего.

Говорят, что многие из современной молодежи, прежде всего, смотрят в газетах на страницу спорта и кино. Говорят, что многие затруднятся в перечислении самых выдающихся философов, а в то же время безошибочно перечислят бойцов и борцов, и звезд фильмов. Может быть, это и не совсем так, но рассказы профессоров и школьных преподавателей заставляют задуматься о современном течении мысли. Так же точно все это заставляет помыслить, что же именно толкнуло теперешнее поколение на такие крайности. Кто читал о последних годах Римской империи или Византии, тот с изумлением мог бы найти многие параллели. Среди них бросится в глаза необыкновенное устремление к цирку, к гладиаторам, к конским гонкам и ко всяким условным призам. Разве и теперь каждая деревня, а скоро каждая улица, не будет иметь свою королеву красоты, или свою замечательную руку, или ногу, или свой особенный волос. Точно бы ничем другим не может вдохновляться человеческое воображение, а в то же время неразрешимая механическая проблема загромождает течение прогресса.

Все государства, все учреждения, все частные лица живут вне бюджета, лишь умножая какой-то общеземной долг. Эта материальная задолженность не ограничится одними земными, механическими условиями - она перейдет в другую, гораздо более опасную, задолженность, и если планета окажется духовным должником, то этот страшный долг может быть тяжким препятствием всего преуспеяния.

"Собаки лают - караван идет" - так говорит оптимизм, а пессимизм вспоминает, как стаи озверелых собак пожрали часового у порохового погреба. Остались от него винтовка, тесак и несколько пуговиц. И каждый прохожий мог после случившегося беспрепятственно поджечь этот погреб и наделать непоправимый вред. Но будем следовать по путям оптимизма и примем каждый собачий лай как знак того, что движется нечто новое, полезное, неотложно нужное. Иногда даже горчайшие знаки пессимизма будут лишь тем естественным подбором, который во благо строительства все равно должен свершаться.

Особенно ужасны чудовища, когда они скрыты во тьме, но когда они так или иначе вылезают к свету, то даже самые их безобразные гримасы перестают быть страшными. Знать - это уже будет преуспевать.

23 декабря 1934 г.
Пекин.