Isuzu ремонт — Isuzu. Запчасти в наличии. Без очередей (remontfurrgona.ru)

Дальневосточные пресервы из рыбы — дальневосточные пресервы из рыбы (krakenfoodie.ru)

N.P.Banykin

Al infanoj pri KOSMO, TERO kaj HOMO (7)

NIA FUTURO DEPENDAS DE NI

Niaj avoj kaj praavoj revis konstrui luman futuron - komunismon. Ili ne nur
revis, sed ankau faris por tio revolucion, oferis siajn vivojn por la
futuro, por ni. Tio estis strebado atingi veron kaj justecon sur tero. Kaj
multo estis tiam atingita: infanoj ricevis eblon lerni, simplaj laboruloj
ricevis eblon ekposedi kulturajn richajhojn - arton, literaturon, kreadon.
Malgrandaj gentoj de Rusio, multaj el kiuj ech ne havis sian skribsistemon,
ricevis eblon disvolvi sian kulturon. Chio chi ighis komuna spirita
heredajho de nia granda lando, kiu ighis potencega mondoregno. Sub influo de
nia lando, multaj popoloj de la planedo - eksaj kolonioj - forjhetis
sklavecon, akiris liberon.
La popoloj de nia lando savis la homaron kontrau la plej terura minaco en
historio de la planedo - kontrau la monda fashismo. La fashismo estis
malkasha provo de la mallumaj fortoj ekregi la mondon. Se tiu provo ighus
sukcesa, la planedo kaj homaro jam estus pereintaj. Post la venko, kiu
postulis kolosan sinoferan heroecon de la tuta popolo, nia Patrio,
elturmentita de la milito, de okcidentaj limoj ghis Volgo kushis en ruinoj
kaj cindro. Pasis nur 12 jaroj post la milito, plej detrua en historio de la
homaro, kaj nia popolo ne nur restarigis la urbojn kaj vilaghojn, detruitajn
de fashistoj, sed ech unua en la mondo penetris en Kosmon. La unua
kosmonauto estis ruso Jurij Gagarin. Tia senprecedenca heroajho ighis ebla
nur tial, ke nia popolo kredis je sia luma futuro, kredis je komunismo. Tion
bone komprenis ankau niaj malamikoj - la mallumaj fortoj de la planedo.
Fiaskinte venki nin per armiloj, ili decidis detrui tiun kredon de nia
popolo je futuro. Ili iniciatis la "malvarman militon", komencis semi
malamikecon kaj malamon, malkonfidon de homoj unu al alia, trudi al ni
senfortigan vetarmadon. Ili faris chion por malhelpi al Rusio, al Sovetunio
konstrui la novan socion.
La Grandaj Instruistoj diras, ke Lenin estis sendita de Kosmo, por helpi al
nia popolo konstrui sian shtaton. Chefa merito de Lenin estis tio, ke li
impetigis la popolojn de Rusio al futuro, al bela revo. Ghi estis tiom forta
spirita impulso, ke ech kvindek jarojn post forpaso de Lenin homoj kredis je
la futuro kaj daure konstruadis la novan vivon. Nia malfelicho estis en tio,
ke Lenin ne postlasis indajn dischiplojn kaj sekvantojn. En 1926-a jaro,
post vizito al Shambala, N.K.Rerihh venis en Moskvon kaj transdonis al la
Sovetia registaro mesaghon de la Grandaj Instruistoj. En ghi ili proponis
sian helpon kaj kunlaboron kaj donis konsilojn, kiel ni plu konstruadu nian
shtaton. Sed tiuj konsiloj ne estis akceptitaj. Tiamaj gvidantoj de nia
shtato ne havis sufiche da spirita alteco, nek da konscio, por kompreni, de
kia Grandega Racio venis tiuj konsiloj. Kosmo ne povas agadi kontrau nia
volo. Neakcepto de konsiloj de la Instruistoj treege plikomplikigis la
sorton de nia lando. Pro tiu eraro nia popolo pagas ghis hodiau. Nun, fine
de 80-aj - komence de 90-aj jaroj, mallumaj fortoj klopodas nigrigi nian
historion, kalumnii Lenin'on, definitive mortigi kredon de nia popolo,
precipe de junularo, je la futuro. Sed ni ne bezonas honti nian historion.
Rusio neniam subpremadis aliajn popolojn, ghi ne havis koloniojn kaj ne
richighis per suferado de aliaj popoloj. Male, ni chiam helpadis al aliaj
nacioj, defendadis ilin. Pri tiuj krimoj, kiujn oni faris post la revolucio,
kulpas nek Lenin, nek popoloj de Rusio, sed mallumaj fortoj interne kaj
ekstere de nia lando. Estis ghuste ili, kiuj semis malicon, malamon kaj
detruemon kaj pushis nian popolon al la intercivitana milito. Ili pushas nin
al tio ankau nun, dum la rekonstruo, antausentante sian kondamnitecon kaj
penante ajnamaniere daurigi sian ekzistadon sur nia planedo. Chefe, infanoj,
ne cedu al ilia mensogo kaj kalumnio. La Grandaj Instruistoj diras, ke nian
landon atendas belega futuro. Estas nia lando, kiu unua venos en la Novan
Luman epokon. Ghi ekiros la vojon de bono kaj justeco, la vojon de kunlaboro
kun la Superaj Fortoj de Kosmo kaj montros ekzemplon al aliaj popoloj de la
planedo.

Kion do povas fari chiu el ni por alproksimigi tiun chi luman futuron? Al
chiuj, inkluzive al vi, infanoj, necesas strebi ighi pli bonaj, ne akcepti
malbonajn trajtojn de karaktero, insiste altrudatajn al ni de mallumuloj.

Necesas strebi fari bonon, strebi al amo kaj interkompreno kun aliaj homoj.
Tio estas sola vojo, kiu helpos al vi savi vin mem kaj savi nian planedon.
Chiujn, kiuj daure semas malbonon, la Superaj Fortoj de Kosmo forigos for de
nia Tero al Saturno. Homoj, kiuj aspiras bonon, restos kaj renaskos sian
planedon. Ni devas helpi al la Lumaj Fortoj, savantaj Teron. Ju pli frue ni
komprenos tion, ju pli da homoj komencos plibonigi sin mem kaj per sia
ekzemplo inspirigi aliajn, des pli frue venos LA NOVA EPOKO DE LUMO. Ja
neniu, krom la homo mem, povas devigi lin ighi pli bona. Nur chiu el ni
povas fari tion. Miaj junaj amikoj, vi estas futuro de la planedo. Kiaj
estos vi, tia estos ankau la socio de nia planedo dum XXI-a jarcento.
Jelena Ivanovna kaj Nikolaj Konstantinovich Rerihh'oj, vizitinte
Shambala'n-Belovodje, ne nur ricevis grandan scion, sed ankau transdonis
ghin al homoj. Jelena Ivanovna surpaperigis siajn interparolojn kun
Instruisto de Shambala. Tiuj skribajhoj estis eldonitaj dum 1924-1937-aj
jaroj en 12 libroj, havantaj komunan titolon "Viva Etiko", au alimaniere -
"Agni-Jogo". Dum multaj jaroj mallumaj fortoj estis neniigantaj kaj
kashantaj tiujn librojn, sed nun ili ighis publikaj. Chion, kion mi rakontis
al vi, kaj ankorau multon alian vi ekscios, kiam vi maturighos kaj mem legos
tiujn librojn. Kaj ne nur legos, sed mem faros multon por konstrui novan
felichan vivon, kiam Belo, Vero kaj Justo venkos sur nia planedo.
Jen kiel diras la Granda Instruisto, Majstro de Shambala, pri tiu belega
epoko:
"Venos tempo Mia, kaj shanghighos vivo sur planedo. Prospero kaj paco
revenos sur Teron. Establighos kunlaboro de chiuj kaj en chio, malaperos
malamikeco, chesos militoj, chiuj popoloj faros unu amikan familion.
Aliformighos kaj ekfloros tera ghardeno. Animaloj estos absolvitaj,
shanghighos homoj, falsan sciencon anstatauos vera. Tri mondoj kunighos
en koscio homa je unu, forighos mallumo, maliculoj kaj mallumuloj foriros al
Saturno, purigita estos planedo de chia rubo, reformighos konscio homa.
Venos regado de Lumo, kaj finon ghi ne havos".

Karaj infanoj, knabinoj kaj knaboj, komencu konstrui vian futuron, vian
sorton jam nun. Estu kreantoj! Kreu bonon, kreu el vi mem novan perfektan
homon, strebu ighi indaj je la la estonta Luma Epoko, kaj la renovigita
planedo akceptos vin en sian futuron. Vi estas gefiloj de nia Patrio Rusio,
vi estas gefiloj de la planedo Tero, vi estas gefiloj de la granda Kosmo! La
granda Patrino Naturo - Patrino de la Mondo amas vin kaj deziras al vi
bonon. Ekamu ankau vi la senfinan ghojon pri vivo, la ghojon de kreado, la
ghojon de eterna perfektighado!
Via sorto, via estonta felicho sur la renovigita planedo dependas de vi mem!

(fino)


Н.П.Баныкин
Детям о КОСМОСЕ, ЗЕМЛЕ и ЧЕЛОВЕКЕ (7)

НАШЕ БУДУЩЕЕ ЗАВИСИТ ОТ НАС

Наши деды и прадеды мечтали построить светлое будущее - коммунизм. Они не
только мечтали, но и совершили для этого революцию, пожертвовали ради
будущего, ради нас с вами своими жизнями. Это было стремление к достижению
правды и справедливости на земле. Многое было тогда достигнуто: дети
получили возможность учиться, простые люди-труженики получили возможность
приобщиться к духовным богатствам
- искусству, литературе, творчеству. Малочисленные народы России , многие из
которых не имели даже своей письменности, получили возможность развивать
свою культуру. Все это стало общим духовным богатством нашей великой страны,
которая стала могучей мировой державой. Под влиянием нашей страны многие
народы планеты - бывшие колонии - стали освобождаться от рабства, обретать
свободу.
Народы нашей страны спасли человечество от самой страшной беды в истории
планеты - от мирового фашизма. Фашизм был открытой попыткой темных сил
планеты достичь господства над миром. Если бы эта попытка удалась, планета и
человечество уже бы погибли. После победы над фашизмом, потребовавшей
колоссального жертвенного подвига всего народа, наша Родина, истерзанная
войной, от западных границ до Волги лежала в руинах и пепле.
Прошло всего двенадцать лет после самой разрушительной в истории
человечества войны, и наш народ не только восстановил разрушенные фашистами
города и села, но и первый в мире начал осваивать Космос. Первым в мире
космонавтом стал русский человек Юрий Гагарин. Такой беспримерный подвиг
стал возможен только потому, что наш народ верил в свое светлое будущее,
верил в коммунизм. Это хорошо поняли и наши враги - темные силы планеты. Не
сумев победить нас в вооруженной борьбе, они решили разрушить эту веру
нашего народа в будущее. Они развязали холодную войну, стали сеять злобу и
ненависть, недоверие людей друг к другу, навязывать нам изнурительную гонку
вооружений. Они сделали все для того, чтобы помешать России, Советскому
Союзу строить новое общество.
Великие Учителя говорят, что Ленин был послан Космосом, чтобы помочь нашему
народу построить свое государство. Главная заслуга Ленина в том, что он
устремил народы России в будущее, к светлой мечте. Это был такой сильный
духовный импульс, что еще полвека после ухода Ленина люди верили в будущее и
продолжали строить новую жизнь. Наша беда в том, что у Ленина не было
достойных учеников и последователей. В 1926 году, после посещения Шамбалы,
Н.К.Рерих привез в Москву и вручил Советскому правительству послание Великих
Учителей. В нем они предлагали свою помощь и сотрудничество и давали советы,
как нам дальше строить свое государство. Но эти советы не были приняты. У
тогдашних руководителей нашего государства не хватало ни величия духа, ни
сознания, чтобы понять от какого Величайшего Разума пришли эти советы.
Космос не может действовать против нашей воли. Непринятие советов Учителей
во многом осложнило судьбу нашей страны. За последствия этой ошибки наш
народ расплачивается и сегодня. Сейчас, в конце 80-х - начале 90-х годов,
темные силы пытаются очернить нашу историю, оклеветать Ленина, окончательно
убить веру нашего народа, особенно молодежи, в будущее. Но нам не в чем
стыдиться своей истории. Россия никогда не угнетала другие народы, она не
имела колоний и не наживалась на страдании других народов. Наоборот, мы
всегда помогали другим нациям, защищали их. В тех же преступлениях, которые
совершались у нас после революции, повинны не Ленин и не народы России, а
темные силы внутри нашей страны и за ее пределами. Именно они сеяли злобу,
ненависть и разрушения и подтолкнули наш народ к гражданской войне. Они
толкают нас к этому и сейчас, во время перестройки, чувствуя свою
обреченность и пытаясь любым способом продержаться еще некоторое время на
нашей планете. Главное, ребята, не нужно поддаваться их лжи и клевете.
Великие Учителя говорят, что нашу страну ждет прекрасное будущее. Именно
наша страна первая вступит в Новую Светлую эпоху. Она пойдет путем добра и
справедливости, путем сотрудничества с Высшими Силами Космоса и подаст
пример другим народам планеты.

Что же может сделать каждый из нас для приближения этого светлого будущего?
Всем, в том числе и вам, ребята, нужно постараться стать лучше, не
поддаваться плохим чертам характера, которые в нас усиленно разжигают
темные. Нужно стараться делать добро, стремиться к любви и взаимопониманию с
другими людьми. Это единственный путь, который поможет вам спастись и спасти
нашу планету. Всех, кто продолжает сеять зло, Высшие Силы Космоса уберут с
нашей Земли на Сатурн. Люди, стремящиеся к добру, останутся и будут
возрождать свою планету. Мы должны помочь Светлым Силам, спасающим Землю.
Чем раньше мы это поймем, чем больше людей станет улучшать себя и своим
примером увлекать других, тем раньше наступит НОВАЯ ЭПОХА СВЕТА. Ведь никто,
кроме самого человека, не может заставить его стать лучше. Только каждый из
нас может сделать это.
Мои юные друзья, вы - будущее планеты. Какими станете вы, таким и будет
общество нашей планеты в 21 веке.
Елена Ивановна и Николай Константинович Рерихи, побывавшие в
Шамбале-Беловодье, не только получили великое знание, но и передали его
людям. Елена Ивановна записала свои беседы с Учителем Шамбалы. Эти записи
были изданы в 1924-1937 годах в 12 книгах, имеющих общее название "Живая
Этика", или по другому , "Агни Йога". Долгие годы темные силы уничтожали и
прятали от людей эти книги, но теперь они стали доступны. Все, о чем я
рассказал вам, и еще многое другое вы узнаете, когда повзрослеете и сами
прочтете эти книги. И не только прочтете, но сами многое сделаете для
построения новой счастливой жизни, когда Красота, Правда, и праведливость
победят на нашей планете.
Вот как говорит Великий Учитель, Владыка Шамбалы, об этом прекрасном
времени:
"Придет время Мое, и изменится жизнь на планете. Благоденствие и мир
вернутся на Землю. Утвердится сотрудничество всех и во всем, исчезнет
вражда, прекратятся войны, все народы составят одну дружную семью.
Преобразится и расцветет земной сад. Помилованы будут животные, изменятся
люди, ложная наука заменится истинной. Три мира сольются в сознании
человеческом в один, рассеется мрак, злые и темные уйдут на Сатурн, очищена
будет планета от всякого сора, преобразится сознание человеческое. Наступит
царство Света, ему же не будет конца."

Дорогие ребята, девочки и мальчики, начинайте строить ваше будущее, вашу
судьбу уже сейчас. Будьте творцами! Творите добро, творите из самих себя
нового совершенного человека, старайтесь стать достойными будущей Светлой
Эпохи, и обновленная планета возьмет вас в свое будущее. Вы дети нашей
Родины России, вы дети планеты Земля, вы дети великого Космоса! Великая
Матерь Природа - Матерь Мира любит вас и желает вам добра. Полюбите и вы
бесконечную радость жизни, радость творчества, радость вечного
совершенствования!
Ваша судьба, ваше будущее счастье на обновленной планете зависит от вас
самих!


назад в части 1 2 3 4 5 6