N.P.Banykin

Al infanoj pri KOSMO, TERO kaj HOMO (4)

KOSMAJ LEGHOJ

Vi scias, infanoj, ke en vivo, por eviti grandajn malagrablajhojn kaj
malfelichojn, necesas obei difinitajn regulojn; sen obei ilin, la vivo estus
simple ne ebla. Ekzemple, sendanghere transiri straton oni povas nur lau
verda lumo de semaforo, aliokaze oni povas trafi sub automobilon kaj perei.
Oni ne rajtas lasi sen prizorgo brulantan lignofajron au fornon, aliokaze
povas okazi incendio, kaj tiel plu. Kiam vi estis malgrandaj, vi estis
instruataj pri chio tio de viaj pli aghaj gefratoj au gepatroj. Sed tute
same ekzistas reguloj ankau en Kosmo. Ili nomighas kosmaj leghoj. Ghuste
scion de tiuj leghoj instruas al ni la Supera Racio. Nekompreno kaj neobeo
al tiuj leghoj alportas multajn plagojn kaj malfelichojn al la homaro kaj al
la planedo. Precipe ofte homoj malobeis tiujn leghojn en XX-a jarcento, kaj
tio venigis al la tiom malfacila situacio, kiam la naturo kaj socio ighis
grave malsanaj. Scio de la kosmaj leghoj ne nur ebligas al ni eviti multajn
plagojn kaj malfelichojn, sed krome tiu scio donas al ni ghustan
mondkoncepton, necesan por ke homoj evoluigu sian konscion kaj atingu
felichan vivon sur nia planedo. El multaj leghoj, kiuj ekzistas en Kosmo, la
homoj de XX-a jarcento precipe devas koni tri: la leghon de reenkarnigho, la
leghon de karmo kaj la leghon de libera volo. Do, miaj junaj amikoj, pri
tiuj leghoj temos plua rakonto.


REENKARNIGHOJ

Tiu legho diras, ke chiu homo vivas en la solida mondo ne unu fojon, sed
multaj fojojn li naskighas kaj vivas sur Tero. Ghisvivinte maljunecon kaj
forjhetinte sian eluzitan korpon kvazau malnovan eluzitan veston, la homo
transiras al vivo en la nevideblan fajnan mondon. Sciencistoj nomas ghin
mondo de kvar dimensioj, diference de nia solida tridimensia mondo. Tiu
mondo havas mirindajn kvalitojn. Multaj mirakloj, kiuj estas priskribitaj en
rusaj popolaj fabeloj: nevidebligaj chapoj, memsternighaj tablotukoj kaj
aliaj - chio tio estas normalaj ecoj de la kvardimensia spaco kaj fajna
materio. Vivinte ioman tempon en la mondo fajna, homo denove kiel bebo
naskighas sur Tero en la solida mondo. Tiu nova naskigho nomighas
reenkarnigho, char tiam la homo ricevas novan karnon - novan solidan korpon.
La Supera Racio delonge penadis klarigi al homoj tiun treege gravan kosman
leghon, tamen ne chiuj popoloj akceptis ghin. En Hindio, en Tibeto kaj en
aliaj Orientaj landoj oni de pratempoj scias pri reenkarnighoj. Sed en nia
lando kaj en Okcidento la homoj perdis tiun scion. Plenaghuloj plejofte ne
memoras siajn antauajn vivojn, sed kelkaj malgrandaj infanoj, ghis sepjaraj,
memoras sian pasintan enkarnighon kaj ech sian vivon en la fajna mondo.
En revuo "Ehho planety" N 19, 1989 estis publikigita rakonto de hinda knabo
Titu. La kvinjara knabo rakontis al siaj gepatroj, ke pli frue li estis agha
homo, loghis en urbo Agra, estis edzighinta, havis du infanojn. En 30-jara
agho, venante al sia hejmo, li estis mortpafita je kapo fare de du
nekonatoj. Oni nomis lin en la pasinta vivo - Suresh Varma, kaj lian
edzinon - Uma. La gepatroj de Titu veturis kune kun la knabo en la urbon
Agra kaj trovis, ke tie vere loghis Suresh Varma, kiu antau kvin jaroj estis
murdita apud sia hejmo. La vidvino de la mortinta Suresh, kiu vere estis
nomata Uma, kaj la gepatroj de Suresh Varma, eksciinte pri la neordinaraj
rakontoj de Titu, decidis ekvidi la strangan knabon. Dum la renkontigho Titu
rekonis la tutan triopon, sin jhetis por chirkaupreni ilin kaj ech
ekinteresighis, kie malaperis lia malnova automobilo "Fiat", vidinte ke Uma
venos per alia veturilo, kaj tre chagrenighis, kiam li eksciis, ke tiu
automobilo estis vendita. En sola Hindio ekde 1975-a jaro sciencistoj
registris pli ol 250 similajn okazojn. Oni konas tiajn historiojn ankau en
aliaj landoj.
En revuo "Znak voprosa" (Demandosigno) N 3, 1990 oni rakontas, ke usona
kuracisto profesoro Stivenson registris rakontojn de infanoj, kiuj asertis,
ke en sia pasinta vivo ili vivis ne en la varmaj sudaj shtatoj, sed ie en
nordo, kaj detale priskribis vivmanieron de indianoj. Lau iliaj rakontoj
Stivenson trovis tian vilaghon norde de Alasko kaj veturigis tien la
infanojn. Kiam la infaboj venis en tiun vilaghon, ili facile rekonis la
lokon kaj la lokajn loghantojn, ili kondukadis la profesoron tra dometoj kaj
konatigis lin kun ties loghantoj, kiujn ili konis dum sia pasinta
enkarnigho, kaj ghenerale la infanoj sentis sin tie kvazau hejme. En
jhurnalo "Vostochnyj Ekspress" N 7, 1991 estis priskribita enkarnigho de
eksa tibeta religiisto, lamao Rinpoche en unu el vilaghoj de Hispanio. La
unu-kaj-duon-jara bebo, kiun trovis lamaoj, speciale venintaj el Tibeto,
eltenis plej malfacilan ekzamenon. Kiam antau li oni metis diversajn
objektojn kaj lidilojn kaj petis lin elekti tiujn objektojn, kiujn li uzis
dum sia pasinta enkarnigho, do li senerare prenis sonorileton kaj rozarion,
kiuj apartenis al la lamao Rinpoche. Nun tiu infano estas kvinjara, kaj li
forveturis al Tibeto por daurigi sian laboron, kiun li komencis en la
pasinta enkarnigho.
Miaj junaj amikoj, vi jam estas pli ol sepjaraj, kaj vi ne memoras detalojn
de viaj pasintaj vivoj: la naturo ordonis, ke al la sepjara agho infanoj jam
forgesu ilin. Sed tio ne signifas, ke tiaj rememoroj pasis senspure. Kiam
homoj atingos pli altan evoluon, ili rememoros siajn antauajn enkarnighojn.
Probable, chiu el vi spertis okazojn, kiam al vi subite shajnis, ke tio jam
okazis al vi, ke tiel jam estis iam. Tia sento aperas neatendite,
eksterordinare emociigante nin, kaj ni penas rememori. Sed, aperinte, tiu
sento baldau foriras. Okazas iam, ke homo venas en nekonatan urbon unuafoje,
pli frue li neniam estis tie; kaj subite al li shajnas, ke li jam estis chi
tie iam kaj ke chio tiea estas konata al li. Iam li povas rememori iajn
detalojn de domoj kaj stratoj, iri tien kaj vidi, ke tiel estas reale. Chiuj
tiaj sentoj estas parta revekigho de nia memoro pri antauaj enkarnighoj.
Por kio do homo naskighas sur Tero? Nia vivo sur tero en la solida korpo
estas siaspeca lernejo. Ni venas sur Teron, por fari sekvan pashon en nia
evoluo, pasante de la homa nivelo al dieca. Celo de la enkarnigho estas
perfektigo de nia animo, hardado de karaktero, liberigho de malbonaj ecoj
kaj akiro de novaj, pli bonaj kvalitoj de nia spirito.

(daurigota)


Н.П.Баныкин
Детям о КОСМОСЕ, ЗЕМЛЕ и ЧЕЛОВЕКЕ (4)

КОСМИЧЕСКИЕ ЗАКОНЫ

Вы знаете, ребята, что в жизни, чтобы избежать больших неприятностей и
несчастий, нужно соблюдать определенные правила, без их соблюдения жизнь
была бы просто невозможна. Например, безопасно переходить улицу можно только
на зеленый свет светофора, иначе можно попасть под машину и погибнуть.
Нельзя оставлять без присмотра горящий костер или печку, иначе может
случиться пожар и так далее. Когда вы были маленькими, то вас этой
премудрости обучали старшие братья или родители. Но точно так же существуют
правила в Космосе. Они называются космическими законами. Именно знанию этих
законов и учит нас Высший Разум. Непонимание и несоблюдение этих законов
приносит много бед и несчастий человечеству и планете. Особенно часто люди
нарушали эти законы в XX веке, это и привело к такому тяжелому состоянию,
когда природа и общество оказались тяжело больны. Знание космических законов
не только дает нам возможность избежать многие беды и несчастья, но это
знание дает нам правильное мировоззрение, необходимое людям для развития их
сознания и достижения счастливой жизни на нашей планете. Из многих законов,
которые существуют в Космосе, людям XX века особенно необходимо знать три:
закон перевоплощения, закон кармы и закон свободной воли. Вот о них, мои
юные друзья, и пойдет дальнейший рассказ.


ПЕРЕВОПЛОЩЕНИЯ

Этот закон говорит о том, что каждый человек живет в плотном мире не
единственный раз, но много раз рождается и живет на земле. Дожив до старости
и сбросив свое изношенное тело, как старую изношенную одежду, человек
переходит жить в невидимый тонкий мир. Ученые называют его миром четырех
измерений, в отличие от нашего плотного трехмерного мира. Этот мир обладает
удивительными свойствами. Многие чудеса, которые описаны в русских народных
сказках: шапки-невидимки, скатерти-самобранки и другие - все это
естественные свойства четырехмерного пространства и тонкой материи. Пожив
некоторое время в мире тонком, человек вновь ребенком рождается на земле в
плотном мире. Это новое рождение люди называют перевоплощением, так как
человек при этом обретает новую плоть - новое плотное тело. Высший разум
давно пытался объяснить людям этот чрезвычайно важный космический закон
жизни, но далеко не все народы усвоили его. В Индии, в Тибете и других
странах Востока издавна знают о перевоплощениях. В нашей же стране и на
Западе люди утратили это знание. Взрослые обычно не помнят своих прошлых
жизней, но некоторые маленькие дети, до семи лет, помнят свое прошлое
воплощение и даже свою жизнь в тонком мире.
В журнале "Эхо планеты" N 19 за 1989 год приведен рассказ индусского
мальчика Титу. Пятилетний мальчик рассказал своим родителям, что раньше он
был взрослым человеком, жил в городе Агре, был женат, имел двоих детей. В
возрасте 30 лет, подъезжая к дому, он был убит двумя неизвестными выстрелом
в голову. Звали его в прошлой жизни Суреш Варма, а его жену - Ума. Родители
Титу поехали с мальчиком из своей деревни в город Агру и обнаружили, что там
действительно проживал Суреш Варма, который пять лет тому назад был убит
около своего дома. Вдова покойного Суреша, которую действительно зовут Ума,
и родители Суреша Вармы, узнав о необычных рассказах Титу, решили посмотреть
на странного мальчика. При встрече Титу узнал всех троих, бросился к ним с
объятиями и даже поинтересовался, куда делся его старый автомобиль "Фиат",
увидев, что Ума приехала на другой машине, и очень огорчился, когда узнал,
что этот автомобиль продали. Только в одной Индии с 1975 года учеными
зарегистрировано более 250 похожих случаев. Известны такие случаи и в других
странах.
В журнале "Знак вопроса" N 3 за 1990 год рассказывается, как американский
врач профессор Стивенсон записал рассказы детей, которые утверждали, что в
прошлой своей жизни они жили не в теплых южных штатах, а где-то на севере и
подробно описали быт индейцев. По их рассказам Стивенсон отыскал такое
поселение на севере Аляски и повез туда этих детей. Когда дети попали в это
поселение, то они легко узнали местность и ее обитателей, они водили
профессора по хижинам и знакомили с их жильцами, которых они знали в своем
прошлом воплощении, и вообще, дети чувствовали себя там как у себя дома.
В газете "Восточный экспресс" N 7 за 1991 год описан случай воплощения в
одном из селений Испании бывшего тибетского священнослужителя ламы Ринпоче.
Полуторалетний ребенок, которого разыскали ламы, специально прибывшие из
Тибета, выдержал самое строгое их испытание. Когда перед ним выложили
различные предметы и игрушки и попросили его выбрать те предметы, которыми
он пользовался в прошлом воплощении, то он безошибочно взял принадлежавшие
ламе Ринпоче колокольчик и четки. Сейчас этому ребенку пять лет и он отбыл в
Тибет продолжать работу, начатую в предыдущем воплощении.
Мои юные друзья, вам уже больше семи лет и вы не помните подробностей своих
прошлых жизней; природа предусмотрела так, что к семи годам дети уже
забывают об этом. Но это не значит, что такие воспоминания ушли бесследно.
Когда люди достигнут более высокого развития, они вспомнят свои прошлые
воплощения. Наверное, с каждым из вас бывало так, что вам вдруг внезапно
начинало казаться, что с вами такое уже происходило, что так уже было
когда-то давно. Такое чувство возникает неожиданно, приводя нас в необычное
волнение, и мы стараемся вспомнить. Но появившись, оно быстро уходит. Бывает
иногда, что человек приезжает в незнакомый город в первый раз, раньше он
никогда там не был, и вдруг ему начинает казаться, что он здесь когда-то
давно уже был и ему тут все знакомо. Иногда он может вспомнить какие-то
подробности расположения домов или улиц, пойти туда и увидеть, что так и
есть на самом деле. Все эти ощущения есть частичное пробуждение нашей памяти
прошлых воплощений.
Зачем же человек вновь рождается на земле? Наша жизнь в плотном теле на
земле - это своеобразная школа жизни. Мы приходим на Землю, чтобы сделать
следующий шаг в нашем развитии, в продвижении от человеческого уровня к
божественному. Цель воплощения - совершенствование нашей души, закалка
характера, избавление от плохих черт и приобретение новых, лучших качеств
духа.

дальше