N.P.Banykin

Al infanoj pri KOSMO, TERO kaj HOMO (3)

LA MONDOJ CHIRKAU NI

Homo estas ligita kun la chirkaua mondo pere de siaj sens-organoj. Ni audas
sonon per oreloj, per okuloj vidas chirkauantajn nin objektojn, domojn,
arbojn, chielon, sunon kaj stelojn. Nia hauto sentas ektushon de objektoj,
varmon de sunaj radioj, humidecon de aero, blovon de vento. Sciencistoj
diras, ke la tuta mondo, chio, kion sensas la homo, konsistas el materio, ke
la tuta mondo estas materia. Sed la homo - tia, kia li estas nun, - ankorau
estas malproksima de perfekteco. Niaj sens-organoj ankorau evoluas, kaj
multon ni ankorau ne sensas kaj ne perceptas. Ekzemple, ni ne vidas nek
audas radioondojn, sed nia radioricevilo facile kaptas ilin. Sur ebena
surfaco de magnetofona bendo ni ne povas legi au audi iajn sonojn, sed tion
facile faras magnetofono. Ni ne vidas rentgenajn radiojn, ne sensas
radioaktivan radiadon de atomaj reaktoroj, kaj multon alian. Tiun mondon,
kiu hodiau estas perceptebla por niaj sens-organoj, la Grandaj Instruistoj
nomas "solida mondo". Ghia materio estas kruda kaj facile perceptebla por
niaj neperfektaj sensiloj. Sed chirkau ni ekzistas ankau aliaj, nevideblaj
por ni mondoj. Ankau ili konsistas el materio, sed tiu materio estas tiom
fajna, ke ni ne vidas nek perceptas ghin. Vere, renkonteblas homoj, kiuj

sensas, kaj iam ech vidas tiun fajnan materion - materion de la Fajna Mondo.
Sed tio estas ne ordinara, sed supera vidpovo. Dum 80-aj jaroj oni multe
rakontadis pri bulgara virino - avino Vanga. Ankau multaj el vi, infanoj,
audis pri shi. Tiu blinda ekde infaneco virino vidas formojn kaj estajhojn
de la fajna mondo. Dume tiaj kapabloj renkontighas malofte, sed estonte
chiuj homoj havos ilin.
En naturo ekzistas ankau ankorau malpli facile perceptebla, superfajna
mondo. Ghi nomighas "Fajra Mondo". Tiu mondo ankorau ne estas perceptebla
por sensoj de la teranoj. Ghi estos perceptebla por homoj tiam, kiam ili
atingos diecan evoluighon de siaj sensoj. Chiuj tiuj mondoj, videblaj kaj
nevideblaj, situas chirkau ni, kaj chiuj ili estas loghataj kaj raciaj. La
Supera Racio de Universo estas koncentrigita ghuste en la Mondo Fajra, sed
ech chiu ordinara homo portas en si ereton da fajna kaj fajra mondoj. Ghuste
tio, kion homoj nomas "animo" de homo, estas fajna kaj fajra ero de nia
organismo.


PRI SENMORTECO

Miaj junaj amikoj, se vi ekrigardos chirkaue, do vi, certe, rimarkos - chio,
kio chirkauas nin, ne estas eterna, chio estas detruighonta. Eluzighas nia
vesto, maljunighas kaj mortas plantoj kaj animaloj, ghisvivinte maljunecon,
mortas ankau la homo. Ech plej fortikaj betonaj konstruajhoj kun paso de
tempo detruighas, ech montoj ne estas eternaj. Same ankau en la fajna mondo,
kiu estas nevidebla por ni, - tie same okazas maljunigho kaj detruigho. Sed
en la Fajra Mondo chio estas alia. En ghi forestas detruigho, kontraue, tie
estas eterna konstruado, eterna vivo, tie estas senmorteco.
Sed kio pri homo? Nia korpo apartenas al la fizika, solida mondo. Ghi
maljunighas kaj eluzighas, same kiel nia vesto. Tamen homo ne estas nur
korpo. Krom korpo fizika li havas ankau pli fajnajn, nevideblajn korpojn.
Vere, ankau ili ne estas eternaj, kvankam ili postvivas la korpon fizikan.
Sed chiu homo havas en si parton, apartenantan al la Supera, Fajra Mondo.
Tiun parton homoj kutimas nomi spirito. Kaj kiel chio en la Mondo Fajra, la
spirito de homo estas eterna, nedetruebla, tio estas - senmorta.
Rememoru, infanoj, kiel multe da vestajhoj ni surmetis vintre, kiam ni iris
surstraten. Kvankam tiu vesto ghenis nin, ghi ne malhelpis al ni komunikighi
kun aliaj homoj. Somere sur bordo de rivereto vi sidas en sola naghkostumo,
che tio vi ne sentas vin malpli pensantaj estuloj, ol en vintra vesto. Vi
plu komunikighas kun viaj amikoj, kaj ech sen vesto ili facile rekonas vin.
Ankau nia fizika korpo estas nia portempa "vesto", kiu helpas al ni vivi en
la solida mondo. Kiam homo ghisvivas maljunecon kaj forjhetas sian eluzitan
"veston" - sian maljunan korpon, - homoj diras, ke la homo mortis. Sed kio
estas morto? Ja la homo kune kun siaj pensoj, revoj, aspiroj kaj esperoj ne
povis malaperi simple nenien. Ja ne povis simple malaperi chio tio, kion la
homo lernis dum sia vivo. Efektive, perdinte sian fizikan korpon, la homo ne
malaperas kaj ne chesigas esti racia pensanta estulo. La morto estas ne
cheso de vivo, sed shangho de ekzistoformo. Kaj ankau en tia shanghita formo
homoj rekonas unu alian, ili plu komunikighas, amikas kaj amas. Por
kompreni, kial tio okazas, necesas unue rakonti pri kosmaj leghoj.

(daurigota)


Н.П.Баныкин
Детям о КОСМОСЕ, ЗЕМЛЕ и ЧЕЛОВЕКЕ (3)

МИРЫ ВОКРУГ НАС


Человек связан с окружающим миром через свои органы чувств. Мы слышим звук,
глазами видим окружающие нас предметы, дома, деревья, небо, солнце и звезды.
Наша кожа ощущает прикосновение предметов, тепло солнечных лучей, влажность
воздуха, дуновение ветра. Ученые говорят, что весь мир, все, что ощущает
человек, состоит из материи, что весь мир материален. Но человек - такой,
какой он есть сейчас, - еще далеко не совершенен. Наши органы чувств только
развиваются, и многое мы еще не чувствуем и не воспринимаем. Например, мы не
видим и не слышим радиоволны, а наш радиоприемник легко воспринимает их. На
ровной поверхности магнитофонной ленты мы не можем прочитать или услышать
какие-либо звуки, но с этим легко справляется магнитофон. Мы не видим
рентгеновские лучи, не ощущаем радиоактивное излучение атомных реакторов, и
многое другое. Тот мир, который сегодня в основном доступен нашим органам
чувств, Великие Учителя называют плотным миром. Материя его груба и легко
доступна нашим несовершенным органам чувств. Но вокруг нас существуют и
другие, невидимые нам миры. Они тоже состоят из материи, но материя эта
настолько тонка, что мы не видим и не воспринимаем ее. Встречаются, правда,
люди, которые частично ощущают, а иногда и видят эту тонкую материю -
материю Тонкого Мира. Но это не обычное зрение, а уже высшего порядка. В
восьмидесятых годах стали часто рассказывать о болгарской женщине - бабушке
Ванге. Многие из вас, ребята, тоже слышали о ней. Эта слепая с детства
женщина видит образы и существа тонкого мира. Пока такие способности
встречаются редко, но в будущем все люди будут обладать ими.
В природе существует и еще более неуловимый, сверхтонкий мир. Называется он
Огненным миром. Этот мир пока еще не доступен чувствам землян. Он станет
доступен людям, когда они достигнут божественного развития своих чувств. Все
эти миры, как видимые, так и невидимые, находятся вокруг нас, и все они
обитаемы и разумны. Высший Разум Вселенной сосредоточен именно в Мире
Огненном, но даже каждый обычный человек несет в себе частицу тонкого и
огненного мира. То, что люди называют душой человека, и есть эта тонкая и
огненная частица нашего существа.


О БЕССМЕРТИИ

Мои юные друзья,љ если вы поглядите вокруг, то, конечно, заметите
- все, что окружает нас, не вечно, все подвержено разрушению. Изнашивается
наша одежда, старятся и умирают растения и животные, дожив до старости,
умирает человек. Даже самые крепкие бетонные сооружения с течением времени
разрушаются, даже горы не вечны. Точно так же и в тонком мире, который
невидим для нас, там тоже идет старение и разрушение. Но вот в Огненном мире
все иначе. В нем нет разрушения, наоборот, там вечное строительство, вечная
жизнь, там - бессмертие.
А как же с человеком? Наше тело принадлежит миру плотному. Оно стареет и
изнашивается, как и наша одежда. Но человек - это не только тело. Кроме тела
физического он имеет и более тонкие, невидимые тела. Правда, они тоже не
вечны, хотя и переживают тело физическое. Но каждый человек имеет в себе
часть, принадлежащую Высшему, Огненному миру. Эту часть люди привыкли
называть душой. И как все в мире Огненном, душа человека вечна, неразрушима,
то есть бессмертна.
Вспомните, ребята, как зимой мы много надевали на себя одежды, когда шли на
улицу. Эта одежда хоть и стесняла нас, но не мешала нам общаться с другими
людьми. Летом на берегу речки вы сидите в одних купальниках, при этом вы не
ощущаете себя менее мыслящими существами, чем в одежде зимой. Вы продолжаете
общаться с вашими друзьями, и даже без одежды они легко узна
ют вас. Наше
физическое тело - это тоже наша временная "одежда", которая помогает нам
жить в плотном мире. Когда человек доживает до старости и сбрасывает свою
изношенную "одежду" - свое старое тело, - люди говорят, что человек умер. Но
что такое смерть? Ведь не мог же человек исчезнуть просто в никуда со своими
мыслями, мечтами, стремлениями и надеждами. Не могло же просто исчезнуть все
то, чему научился человек за свою жизнь. Действительно, утратив свое
физическое тело, человек не исчезает и не перестает быть разумным мыслящим
существом. Смерть - это не прекращение жизни, а смена формы существования. И
в таком измененном виде люди также узнают друг друга, они продолжают
общаться, дружить и любить. Чтобы понять, почему это происходит, нужно
сначала рассказать о космических законах.

дальше