N.P.Banykin

Al infanoj pri KOSMO, TERO kaj HOMO (2)

LEGENDA LANDO BELOVODJE

Legendoj de multaj popoloj de la mondo rakontas, ke ie en loko, neatingebla
por homoj, sur pintoj de altaj montoj, trovighas lando de mirakloj, kie
regas eterna printempo kaj juneco, kie trovighas sankta fonto de
senmorteco, - tie loghas grandaj sanktuloj kaj saghuloj. Diverspopolanoj
nomas tiun lokon lau diversa maniero. Malnovritanoj de Altajaj montoj nomas
ghin "Belovodje" (Blankakvio, Lando de Blanka Akvo), hindoj - "Kalapa",
tibetanoj nomas tiun lokon "Shambala".
Unu el malnovritanoj (ortodoksaj kristanoj, kiuj ne akceptis reformon de
patriarko Nikon - XVII jc) rakontas: "Multe da popolo iris al Belovodje.
Ankau niaj avoj iris. Iris dum tri jaroj kaj atingis la sanktan lokon. Tamen
ne estis permesite, ke ili restu, kaj ili devis reveni. Multajn miraklojn
ili rakontis pri tiu loko. Kaj pri ankorau pli multaj mirakloj al ili ne
estis permesite diri".
Konservighis ankorau unu legendo pri Belovodje. Dum longaj jarcentoj ghi
estis gardata kiel sakramenta sekreto kaj estis publikigita nur post mil
jaroj. Ghia historio jenas.
En 987-a jaro la Kieva regho Vladimir, nomata "Rugha Suno", dezirante
shanghi religion, sendis ses ekspediciojn al fremdaj landoj, por ekscii, kia
religio tie estas, kaj por elekti la plej bonan. Tamen estis ankau sepa
ekspedicio, sekreta, al Oriento, en nekonatan landon. Pri plua sorto de tiu
ekspedicio nenio estis sciata, kaj nur meze de XX-a jarcento ni eksciis pri
ghi.
En 1043-a jaro en Kievo maljuna monako, sentante proksiman morton, dum
konfeso rakontis sekreton, kiu devis esti transdonota bushe kiel testamenta
legendo. "Tiu legendo, - li avertis, - ighos publika por popoloj de Tero nur
kiam venos necesa tempo kaj kiam sur Tero venos Nova Epoko". Tiu monako
estis pastro Sergio, estrinta antau 56 jaroj la ekspedicion de la regho
Vladimir al la mistera lando. Jen kion li sciigis dum la konfeso.
"La lando Belovodje estas ne fabelo, sed realajho. En popolaj legendoj ghi
chie estas nomata alimaniere. Tie en miraklaj hejmoj vivas radiantaj,
modestaj, multpaciencaj, kompatemaj, karitatemaj kaj sagacaj Grandaj
Saghuloj - kunlaborantoj kun la Mondo Supera. Tiuj Grandaj Sanktaj Agantoj,
unuighantaj kun Dio kaj konsistigantaj unuecan Spiriton kun Li, senlace
laboras, en shvito de sia vizagho, kune kun chiuj chielaj Lumaj Fortoj por
bono kaj por utilo de chiuj Teraj popoloj. Tie estas reghlando de pura
spirito, de beleco, de miraklaj lumoj, de altaj ravaj misteroj, de ghojo, de
lumo, de paco kaj de neatingebla majesto. Multaj homoj el chie penadas veni
en la Testamentan Landon, sed dum chiu jarcento tien penetras nur sep
vokitaj homoj, el ili ses revenas, forportante kun si sekretajn sciojn,
evoluitajn novajn sensojn, radiadon de animo kaj koro, kaj nur unu homo
restas tie".
La legendoj ech indikas lokon de tiu mistera lando - ie en Himalajoj. Multaj
popoloj, vivantaj apud Himalajoj, tie situas tiu mistera lando, scias pri
ghi, sed ili firme gardas tiun grandan scion kaj ne konfidas ghin al unua
renkontito. Nia elstara rusa homo - pentristo, sciensisto kaj vojaghanto
Nikolaj Konstantinovich Roerich [Rerihh] tiel transdonas sian interparolon
kun tibeta pastro-lamao:
" - Lamao, rakontu al mi pri Shambala.
- Sed vi, en Okcidento, ja nenion scias pri Shambala kaj ne volas scii. Plej
vershajnr, ankau vi demandas pro scivolo kaj vane prononcas chi sanktan
vorton.
- Lamao, mi ne hazarde demandas vin pri Shambala. Chie homoj scias pri tiu
granda simbolo sub diversaj titoloj. Ni sentas, ke sub tiuj misteraj
simboloj estas kashita granda verajho".
Tre malfacilas ekscii ion de sciantaj homoj de Oriento pri tiu sakramenta
mistero. Necesas montri, ke vi ne el nura scivolo demandas ilin, nur en tiu
okazo vi povas atendi ilian malkashemon.
Dum longa tempo oni opiniis, ke tiuj rimarkindaj legendoj estas nur fantazio
kaj elpensajho. Sed en fino de XIX-a jarcento tiun misteran landon vizitis
rusa virino Jelena Petrovna Blavatskaja, kaj en 1926 ghin vizitis Nikolaj
Roerich kaj lia edzino Jelena Ivanovna. Ili ne simple estis tie, sed ankau
komunikighis kun Grandaj Instruistoj de Kosmo - Himalajaj Mahatmoj kaj
ricevis de ili Grandajn Sciojn. Pri kio estas tiuj scioj? Pri vivo de
Universo kaj fizika Kosmo, pri intima ligo inter Kosmo kaj nia planedo, pri
morto kaj senmorteco, pri granda kosma destino de homo. En tiuj scioj estas
respondoj al demandoj, kiujn dum multaj jarcentoj serchadis homoj -
plenaghuloj kaj infanoj, niaj prauloj kaj niaj samtempuloj. Ankau ni,
infanoj, nun ektushu, almenau iomete, tiujn grandajn sekretojn de VIVO. Do,
kion eksciis Nikolaj Konstantinovich kaj Jelena Ivanovna, vizitinte
Shambala'n?

TERO KAJ GHIA LIGO KUN KOSMO

Chiuj vi, infanoj, audis fabelon pri Mowgly (Maugli) - knabo, elkreskinta en
arbaro, inter bestoj, en lupa familio, kaj tamen restinta homo. Sed tiel
okazas nur en fabeloj. En realeco okazas alie. Kiam infano estis elkreskinta
inter bestoj, plene senigita je kontaktoj kun maturaj homoj, en sia evoluo
ghi ne estis superinta animalon. Ghi ne povis ekposedi homan parolon, ne
povis pensi, kiel homo. Tio estas, ghia evoluo haltis sur animala nivelo.
Sed tute same ankau la tuta homaro, inkluzive plej saghajn homojn de la
planedo, haltus en sia evoluo, se ghi estus senigita je kontaktoj kun pli
evoluinta Kosma Racio.
En granda Senlimeco de Universo chie cheestas racio. Kaj kiel homo multoble
superas per sia racio planton au insekton, tiel same en Kosmo trovighas
estajhoj, samgrade superantaj la racion de homo. Homoj kutimas nomi tian
racion dieca, kaj tiujn, kiuj havas ghin, - "dioj". Sed kio estas dio? Dieca
signifas - pli perfekta. Vi scias, infanoj, ke, por ekhavi sciojn, disvolvi
en si iajn kapablojn, necesas longe lerni tion. Alia vojo ne ekzistas. Same
ankau tiuj, kiujn homoj nomas "dioj", estis samaj kiel ni, sed, iom post iom
evoluante, ili atingis diecan nivelon de scioj kaj kapabloj. La tuta vivo en
Kosmo estas konstruita sur kunlaboro kaj interhelpo, kiam raciaj estajhoj de
pli aghaj planedoj helpas al tiuj planedoj, kies loghantoj estas malpli
aghaj lau sia evoluo. Rememoru, kiel en frua infaneco, kiam vi sciis nur tre
malmulte, al vi helpadis kaj ion instruadis pli aghaj fratoj kaj fratinoj,
gepatroj kaj edukistoj. Same ankau en Kosmo pli alta Racio helpas evolui al
racio sur malpli aghaj planedoj. Tiuj pli altaj raciaj Estajhoj mem tiel
diras
pri si, ke ili estas ne dioj, sed kosmaj Pliaghaj Fratoj de homoj.
Ghuste por tia helpo al homoj, por transdoni al ili superan scion kaj por
helpi al ilia evoluo sep kosmaj Instruistoj venis sur Teron desur pli
evoluintaj planedoj. Antau kelke da milionoj da jaroj Ili fondis sur Tero la
kosman centron de scio - Shambala'n. Ghuste el tiu bastiono de Lumo dum
multaj jarmiloj homoj ricevadis plej esoteran scion. Ghuste pri ghi parolas
legendoj de diversaj landoj kaj popoloj. En antikvaj tempoj, kiam homoj ne
estis tiel ambiciaj kaj memfidaj, kiel nuntempe, la Grandaj Instruistoj
senpere komunikighadis kun homoj de nia planedo kaj instruis ilin pri sia
sciaro. En nuna tempo, kiam homoj pro sia memfido apartighis de Kosmo kaj
ech komencis opinii, ke Tero estas sola loghata planedo en Kosmo, tiaj
kontaktoj ighis ne eblaj. La Grandaj Instruistoj chesigis senpere kontakti
kun homoj, sed ili ankau nun daure helpadas al ni kaj transdonas al ni siajn
sciojn. Tamen nun ili faras tion pere de perantoj, elektante por tiu celo
tre malmultajn plej bonajn reprezentantojn de nia tera homaro. Tiaj perantoj
inter la Grandaj Instruistoj kaj Teraj popoloj dum XX-a jarcento estis N.K.
kaj Je.I.Roerich.
Kion do sciigis al Rerihhoj la Grandaj Instruistoj?

(daurigota)


Н.П.Баныкин
Детям о КОСМОСЕ, ЗЕМЛЕ и ЧЕЛОВЕКЕ (2)

ЛЕГЕНДАРНАЯ СТРАНА БЕЛОВОДЬЕ

Легенды многих народов мира рассказывают о том, что где-то в недосягаемом
для людей месте, на вершинах высоких гор, находится край чудес, где царит
вечная весна и молодость, где священный родник бессмертия, - там живут
великие святые и мудрецы. По-разному называют это место у разных народов.
Староверы Алтая называют его Беловодьем, индусы Калапой, тибетцы зовут это
место Шамбалой.
Один из староверов рассказывает: "Много народу шло в Беловодье. Наши деды
ходили. Пропадали три года и дошли до святого места. Только не было им
позволено остаться там, а пришлось вернуться. Много чудес говорили они об
этом месте. А еще больше чудес не позволено им было сказать".
Сохранилось еще одно сказание о Беловодье. Долгие века хранилось оно как
сокровенная тайна и лишь через тысячу лет было обнародовано. История его
следующая.
В 987 году киевский князь Владимир Красное Солнышко, желая переменить веру,
отправил шесть посольств в чужие земли, чтобы узнать, какая вера там, и
выбрать лучшую. Однако было и седьмое посольство, тайное, на Восток в
неведомую страну. Во главе этого посольства князь поставил монаха - отца
Сергия. О дальнейшей судьбе этого посольства ничего не было известно, и лишь
в середине XX века мы узнали о нем.
В 1043 году в граде Киеве старец-монах, чувствуя близость смерти, на
исповеди поведал тайну, которая должна была передаваться устно как
сокровенное сказание. "Сказание это, - предупредил он, - станет достоянием
народов Земли лишь когда подойдет срок и наступит на Земле Новое Время".
Этим монахом был отец Сергий, возглавивший 56 лет тому назад посольство
князя Владимира в загадочную страну. Вот что он поведал на исповеди.
"Страна Беловодье не сказка, а явь. В сказаниях народов она зовется всюду
по-иному. В дивных обителях там пребывают лучезарные, кроткие,
долготерпеливые, сострадательные, милосердные и прозорливые Великие
Мудрецы - сотрудники Мира Высшего. Эти Великие Святые Подвижники,
соединяющиеся с Господом и составляющие один Дух с Ним, неустанно трудятся,
в поте лица своего, совместно со всеми небесными Светлыми Силами на благо и
пользу всех народов Земли. Там царство духа чистого, красоты, чудных огней,
возвышенных чарующих тайн, радости, света, покоя и непостижимых величий.
Много людей отовсюду стремятся в Страну Заповеданную, но за каждые сто лет
проникает туда лишь семь позванных, из них шесть возвращаются, унося с собой
сокровенные знания, развитие новых чувств, сияние души и сердца, и только
один остается".
Легенды указывают даже место этой загадочной страны - где-то в Гималаях.
Многие народы, живущие вблизи Гималаев, где находится эта загадочная страна,
знают о ней, но они свято берегут это великое знание и не доверяют его
первому встречному. Наш замечательный русский человек - художник, ученый и
путешественник Николай Константинович Рерих так передает свой разговор с
тибетским священником - ламой:
" - Лама, расскажи мне о Шамбале.
- Но ведь вы, на Западе, ничего не знаете о Шамбале и не хотите знать. По
всей вероятности, и ты спрашиваешь из любопытства и напрасно произносишь это
священное слово.
- Лама, я не случайно спрашиваю тебя о Шамбале. Повсюду люди знают об этом
великом символе под различными наименованиями. Мы чувствуем, что под
сокровенными символами скрыта великая истина".
Очень непросто узнать что-нибудь об этой сокровенной тайне у знающих людей
Востока. Нужно показать, что ты не из простого любопытства спрашиваешь их,
только в этом случае можно рассчитывать на их откровенность.
Долгое время считалось, что эти замечательные легенды - лишь фантазия и
вымысел. Но вот в конце прошлого века в этой загадочной стране побывала наша
русская женщина Елена Петровна Блаватская, а в 1926 году в ней побывали
Николай Константинович Рерих и его жена Елена Ивановна. Они не просто
побывали там, но и общались с Великими Учителями Космоса - гималайскими
Махатмами и получили от них Великие Знания. О чем эти знания? О жизни
Вселенной и проявленного Космоса, о тесной связи с Космосом нашей планеты, о
смерти и бессмертии, о великом космическом предназначении человека. В этих
знаниях ответы на вопросы, которые в течение многих веков искали люди -
взрослые и дети, наши предки и наши современники. Давайте и мы, ребята,
прикоснемся сейчас, хотя бы частично, к этим великим тайнам ЖИЗНИ.
Итак, что же узнали Николай Константинович и Елена Ивановна, побывав в
Шамбале?

ЗЕМЛЯ И ЕЕ СВЯЗЬ С КОСМОСОМ


Все вы, ребята, слышали сказку о Маугли - мальчике, выросшем в лесу, среди
зверей, в волчьей стае, но все же оставшемся человеком. Но так бывает только
в сказке. В действительности происходит иначе. Когда ребенок вырастал среди
зверей, полностью лишенный общения со взрослыми людьми, он не поднимался в
своем развитии выше животного. Он не мог освоить человеческую речь, не мог
научиться мыслить, как человек. То есть его развитие остановилось на
животном уровне. Но точно так же и все человечество, включая самых умных
людей планеты, тоже остановилось бы в своем развитии, если бы оно было
лишено общения с более развитым Разумом Космоса.
В великой Беспредельности Вселенной повсюду присутствует разум. И как
человек во много раз превосходит своим разумом растение или насекомое, так и
в Космосе есть существа, в такой же степени превосходящие разум человека.
Люди привыкли называть этот разум божественным, а тех, кто наделен им, -
богами. Но что такое божество? Божественное - это более совершенное. Вы
знаете, ребята, что для того, чтобы овладеть знанием, развить в себе
какие-то способности, этому нужно долго учиться. Другого пути не существует.
Так и те, кого люди называют богами, когда-то были такими, как мы, но
постепенно развиваясь, они достигли божественного уровня знаний и
способностей. Вся жизнь в Космосе построена на сотрудничестве и
взаимопомощи, когда разумные существа старших планет помогают тем планетам,
обитатели которых младше их по своему развитию. Вспомните, как в раннем
детстве, когда вы еще мало что умели сами, вам помогали и чему-то вас учили
старшие братишки и сестренки, родители и воспитатели. Так и в Космосе более
высокий Разум помогает развиваться разуму на младших планетах. Сами эти
высшие разумные Существа так и говорят людям, что они не боги, но
космические Старшие Братья людей.
Именно для такой помощи людям, для передачи им высшего знания и помощи в их
развитии и пришли на Землю с других более развитых планет семь космических
Учителей. Несколько миллионов лет тому назад Они основали на Земле
космический центр знания - Шамбалу. Именно из этой обители Света на
протяжении многих тысячелетий люди получали самое сокровенное знание. Именно
о ней и говорят легенды разных стран и народов. В древние времена, когда
люди не были такими тщеславными и самоуверенными, как в наше время, Великие
Учителя непосредственно общались с людьми нашей планеты и учили их своей
мудрости. В наше время, когда в своей самоуверенности люди отгородились от
Космоса и стали даже считать, что Земля - единственная обитаемая планета и
человек - наивысшее разумное существо в Космосе, такие контакты стали
невозможны. Великие Учителя перестали непосредственно вступать в общение с
людьми, но и сейчас они не перестают помогать нам и делиться накопленными
ими знаниями. Только они делают это через посредников, выбирая для этого
очень немногих лучших представителей нашего земного человечества. Такими
посредниками между Великими Учителями и народами Земли в XX веке были Н. К.
и Е. И. Рерихи.
Что же поведали Рерихам о тайнах бытия Великие Учителя?

дальше