N.P.Banykin

Al infanoj pri KOSMO, TERO kaj HOMO

Chi tiu libreto estas provo en simpla formo, komprenebla por infana racio,
konatigi infanojn kun bazoj de "Viva Etiko", doni ideon pri kosma destino de
homo, pri senco de lia vivo, pri vojo de spirita evoluo. Neceso verki ghin
ighis evidenta post multnombraj renkontighoj kaj paroloj kun lernejanoj,
post meditado pri iliaj "infanaj" demandoj, kiuj dum jarcentoj emociigis
grandajn filozofojn kaj saghulojn.
La libreto estas destinita por 12-14-jaraj infanoj, sed kelkaj infanoj povas
legi ghin ech en malpli granda agho. La libro povas esti utila por gepatroj,
same kiel por gejunuloj.

KARAJ INFANOJ, KNABOJ KAJ KNABINOJ.
Chiu el vi havis minutojn, kiam, lacighinte pro bruaj ludoj kaj amuzoj, vi
subite trankvilighis kaj komencis mediti pri chio, kio vin chirkauas. Tia
minuto povas veni hejme, antau dormo, kiam vi kushas en lito, sed la dormo
ankorau ne venis al vi. Tia stato povas aperi somere dum ekskurso che
lignofajro au che bordo de rivero, kiam vi rigardas al preterkurantaj ondoj.
Sed plej ofte tiuj meditoj venas al vi, kiam vi rigardas al stela nokta
chielo. Tiam che vi ekaperas demandoj: Kio estas Mondo, Universo? Por kio
ghi ekzistas? Kio estas vivo? Chu ghi ekzistas ankorau ie en senlimaj
vastajhoj de Kosmo au ghi estas nur sur nia Tero? Por kio vivas la homo, chu
estas ia senco en tio, ke ni naskighis kaj vivas sur nia Tero? Chu eterna
estas la vivo au ghi iam chesos? Kio estas animo de homo, chu ghi ekzistas
kaj chu ghi vere estas senmorta, kiel asertas homoj, kredantaj je Dio, au
ghi estas nur homa revo pri senmorteco?
Povus shajni, ke tiuj demandoj, fojfoje aperantaj che vi, estas nur simpla
scivolemo. Sed jen kio estas interesa: evidentighas, ke ech antau multaj
jarmiloj ankau niaj malproksimaj prauloj meditis pri tio sama kaj same
penadis trovi respondojn al tiuj demandoj. Kaj ankau en nia tempo multaj
homoj serchas respondon, kaj ne nur infanoj, sed ankau plenaghuloj. Ne vane
homoj rivelas tian insiston. Evidentighas, ke de tio, kiajn respondojn
trovas homoj al tiuj demandoj, dependas tuta ilia vivo. Tiujn ideojn de homo
pri la Mondo sciencistoj nomas mondkoncepto, tio estas kiel homo konceptas
(vidas) la chirkauan mondon. Homoj chiam, en chiuj epokoj havis tiun au
alian mondkoncepton. Ankau niaj prauloj havis ghin. Ankorau en komenco de
XX-a jarcento multaj scienculoj opiniis la mondkoncepton de niaj praprauloj
primitiva. Sed nun, en fino de XX-a jarcento ili komencas kompreni, ke tiuj
antikvaj homoj vivis en mirinda harmonio kun chirkaua naturo, ili estis tre
racie uzantaj ghiajn richajhojn kaj samtempe ne detruantaj ghin. Sed niaj
samtempuloj, havantaj shajne progresivan, sciencan mondkoncepton, dum kelkaj
jardekoj tiel detruis naturon, ke aperis danghero por la vivo mem sur Tero!
Ighis malpurigitaj riveroj kaj lagoj, venenita aero, pereas plantoj kaj
animaloj, pli ofte malsanas kaj mortas homoj. Nia patrino-Tero estas
venenita per industriaj rubajhoj kaj kemiajhoj. Kauzo de tiuj plagoj estas
en malghusta respondo de nia scienco al la plej gravaj demandoj de nia vivo.
Kauzo de niaj malfelichoj estas en malghusta kompreno pri senco de homa
vivo.
En chi tiu malgranda libreto ni provos kune kun vi, infanoj, trovi ghustajn
respondojn al tiuj emociigaj demandoj.

RACIO SUR NIA PLANEDO
љ

Ni tiel kutimighis al tio, kio nin chirkauas, ke ni ofte ne rimarkas, kiaj
mirakloj chiutage okazas chirkau ni. Evidentighas, ke ne nur homo, sed ankau
chio chirkauanta lin, en tiu au alia grado posedas racion. Ni rigardu
plantojn. Sur via fenestro, miaj junaj amikoj, probable, estas hejmaj
floroj, kaj vi ofte simple ne rimarkas ilin. Iam, kiam plenaghuloj petas
vin, vi akvumas ilin, sed vi mem ofte forgesas fari tion. Sed ekprovu agi
alimaniere. Ekprovu komunikighi kun floro, kvazau kun racia estajho, ne nur
akvumi, sed ankau paroli kun ghi, sendi al ghi viajn bonajn pensojn kaj
dezirojn, por ke al tiu floro estu agrable kaj ghojige kreski sur via
fenestro. Kaj vi ekvidos, ke la planto komprenos kaj respondos viajn
pensojn; vi ekvidos, kiel plirapidighos ghia kreskado responde al via amo
kaj zorgo. Okazas ech, ke floro disfloras pli baldau ol kutime. Chio chi
okazas tial, ke la planto posedas sian eron da racio kaj kapablas senti nin.
Promenante somere en arbaro au parko, vi, probable, renkontadis grandajn
formikajn amasojn. Tiuj malgrandaj insektoj povas ech pli mirigi nin, char
ilia racio jam estas multe pli granda, ol tiu de plantoj. La formikejo estas
simila al tuta urbo, en kiu chiu ghia loghanto estas okupita pri sia
afero. Formikoj ech havas siajn "profesiojn" - unuj formikoj akiradas
nutrajhon, aliaj konstruadas la formikejon, triaj gardadas ghiajn enirejojn
kaj ne lasas fremdajn formikojn penetri en iliajn loghejon. Ankorau pli
mirinda estas vivo de abela familio. Sciencistoj konstatis, ke abeloj povas
ech paroli unu kun alia. Tamen parolas ili ne per vortoj, sed per movoj, per
lingvo de danco. Per tia lingvo abelo informas siajn samfamilianojn pri tio,
ke ghi trovis florejon richan je poleno, kaj klarigas, en kiun direkton
necesas flugi, por trovi ghin. Abeloj neniam pikas abeliston - homon, kiu
prizorgas ilin kaj ilian abelujon. Racio de insektoj estas jam pli alta, ol
racio de floroj.
Ankorau pli grandan racion havas birdoj. Ili povas konstrui nestojn, kovi
birdidojn, instrui ilin flugi, kaj autune sen mapo kaj sen kompaso ili
ekvojaghas trans multaj miloj da kilometroj. Printempe ili revenas en la
samajn lokojn, kie ili naskighis, kaj trovas siajn malnovajn nestojn. Se vi
observos animalojn, ekzemple hejmajn bestojn - katon au hundon, do vi vidos,
kiom racia estas konduto de tiuj estajhoj. Hundo kapablas kompreni viajn
vortojn, gestojn, kaj iam ech percepti viajn pensojn. Precipe senteme ghi
reagas je amo kaj zorgo de homo. Hundo, defendante sian mastron-amikon,
kapablas ech fordoni pro li sian vivon.
Sed, certe, racio de homo superas racion ne nur de plantoj, insektoj kaj
birdoj, sed ankau de chiuj animaloj ekzistantaj sur Tero. Neniu animalo
kapablas mediti pri Kosmo, pri vivo, pri animo, sed homo jam kapablas pensi
pri tiaj demandoj kaj serchi respondojn je ili. Sed ni ekmeditu plu,
infanoj, kaj ekdemandu. Chu naturo, kreinte tian multformecon de racioj: de
plantoj ghis homo, limighis nur per tio? Chu ne ekzistas racio, superanta la
homan, kaj chu la hodiaua homo estas limo de evoluo en naturo?
Respondon al tiu demando trovis jam niaj malproksimaj prauloj. Ili opiniis,
ke ekzistas dioj, kiuj lau racieco superas homon. Chu ili estis pravaj? Se
tia supera racio ekzistas, do homo dum sia vivo iam devas renkonti ghin.
Legendoj de multaj antikvaj popoloj asertas, ke iam estis tia felicha tempo
sur nia Tero, kiam dioj vivis inter homoj, helpadis al homoj, instruadis
ilin, transdonante siajn altajn sciojn.
Dum longa tempo oni opiniis tion nur elpensajho. Tamen en XX-a jarcento oni
faris rimarkindajn malkovrojn, kiuj igis tute alimaniere konsideri tiujn
antikvajn legendojn. Mirigas, ekzemple, astronomiaj scioj de antikvaj
popoloj. Tiel, sciencistoj konstatis, ke antau 5-6 miloj da jaroj en
Mesopotamio oni ne nur konis ok planedojn de la Suna sistemo, sed ech
scipovis kalkuli ties orbitojn, kaj tiutempe ja ne estis necesaj por tio
astronomiaj instrumentoj kaj, chefe, ankorau ne ekzistis scienco pri kosma
mekaniko. Antikva popolo Maja, vivinta sur Amerika kontinento, uzis
kalendaron, kiu estis multe pli preciza, ol tiu, kiun uzas ni. Afrika gento
Dogonoj sciis pri dua, nevidebla stelo en sistemo de duobla stelo Siriuso.
Ghi sciis, ke ties rotacio chirkau Siriuso okazas dum 50 jaroj. Kaj chion
tion Dogonoj sciis treege antaulonge, sed nia scienco malkovris tion tute
antaunelonge, kiam oni faris fortajn teleskopojn. Sed Dogonoj ne havis ech
simplan pligrandigan tubon.
Mirigas ankau scio de antikvaj popoloj pri kelkaj modernaj teknologioj.
Ekzemple, arkeologoj trovis restajhojn de antikvaj elektropiloj. Ili estis
faritaj tre primitive, sed kiam oni vershis maran akvon en ilin, ili
ekfunkciis, komencis produkti elektrokurenton. Evidentighis, ke ankorau en
profunda antikveco homoj sciis pri elektro kaj ech scipovis apliki ghin en
juvelista metio.љ Sed scienco ja ekstudis elektron nur en XIX-a jarcento.
Sekve, en profunda antikveco ia pli alta racio transdonis al la antikvaj
popoloj tiujn sciojn. Sciencistoj notis, ke dum transiro de shtonepoko al
bronzepoko la fandado de bronzo komencighis samtempe sur diversaj
kontinentoj de la planedo. Aspektas tiel, kvazau la Teraj popoloj estis
instruitaj de iu pri la malsimpla metio de metalfandado, sed ne venis al ghi
per vojo de provoj kaj eraroj kaj hazardaj malkovroj.
Nuntempe kolektighis tre multe da similaj faktoj. Sekve, eble, antikvaj
legendoj pravas kaj en pratempoj la Teraj homoj reale komunikighadis kun
supera racio? Kial do nun, en XX-a jarcento, tiaj kontaktoj ne okazas? Au
povas esti, ke tia komunikigho ekzistas ankau dum nia epoko? Kion ni scias
pri cheesto de supera racio sur nia planedo?

(daurigota)


Н.П.Баныкин
Детям о КОСМОСЕ, ЗЕМЛЕ и ЧЕЛОВЕКЕ
(Омск - 1992)


Эта книжка - попытка в простой, доступной для детского сознания форме
познакомить детей с основами "Живой Этики", дать понятие о космическом
предназначении человека, о смысле его жизни, о пути духовной эволюции.
Необходимость ее написания стала очевидной после многочисленных встреч и
бесед со школьниками и размышления над их "детскими" вопросами, которые в
течение веков волновали великих философов и мудрецов.
Книжка предназначена для детей в возрасте 12 - 14 лет, но некоторые дети
могут читать ее и в более раннем возрасте. Книга может быть полезна
родителям, а также юношам и девушкам.


ДОРОГИЕ РЕБЯТА, МАЛЬЧИКИ И ДЕВОЧКИ.
У всех вас бывали минуты, когда устав от шумных игр и забав, вы вдруг
успокаивались, замолкали и начинали размышлять обо всем, что вас окружает.
Такая минута может возникнуть дома, перед сном, когда вы лежите в кровати,
но сон еще не пришел к вам. Это состояние может возникнуть летом в походе у
костра или на берегу реки, когда вы смотрите на пробегающие волны. Но чаще
всего эти размышления приходят к вам, когда вы смотрите на звездное ночное
небо. У вас начинают тогда возникать вопросы: Что такое Мир, Вселенная?
Зачем она существует? Что такое жизнь? Существует ли она где-то еще в
бескрайних просторах Космоса или она есть только на нашей Земле? Для чего
живет человек, есть ли какой-то смысл в том, что мы родились и живем на
нашей Земле? Вечна ли жизнь или когда-то она прекратится? Что такое душа
человека, есть ли она и действительно ли бессмертна, как утверждают верующие
в Бога люди, или это только мечта людей о бессмертии?
Казалось бы, эти вопросы, возникающие иногда у вас, - лишь простая
любознательность. Но вот что интересно: оказывается, и много тысячелетий
назад наши далекие предки тоже задумывались о том же самом и также пытались
найти ответы на эти вопросы. И в наши дни многие люди ищут ответ, и не
только дети, но и взрослые. Такое упорство люди проявляют неспроста.
Оказывается, от того, какие ответы находят люди на эти вопросы, зависит вся
их жизнь. Эти представления человека о Мире ученые называют мировоззрением,
то есть как человек видит (зрит) окружающий мир. То или иное мировоззрение
было у людей всегда, во все времена. Наши предки тоже имели его. Еще в
начале нашего века многие ученые считали мировоззрение наших далеких предков
примитивным. Но теперь, в конце XX века, они стали понимать, что эти древние
люди жили в удивительной гармонии с окружающей природой, они очень разумно
пользовались ее дарами и в то же время не разрушали ее. Наши же
современники, люди, обладающие, казалось бы, прогрессивным, научным
мировоззрением, за несколько десятков лет так разрушили природу, что
возникла угроза самой жизни на Земле! Загрязнены реки и водоемы, отравлен
воздух, гибнут растения и животные, чаще болеют и умирают люди. Отравлена
отходами промышленности, ядами и химическими веществами наша кормилица
земля. Причина этих бед в неверном ответе нашей науки на самые важные
вопросы нашей жизни. Причина наших несчастий в неправильном понимании смысла
жизни человека.
В этой маленькой книжке мы постараемся вместе с вами, ребята, найти
правильные ответы на эти волнующие вопросы.


РАЗУМ НА НАШЕЙ ПЛАНЕТЕ

Мы так привыкли к тому, что нас окружает, что не замечаем часто, какие
чудеса происходят каждый день вокруг нас. Оказывается, что не только
человек, но и все окружающее его наделено в той или иной степени разумом.
Взглянем на растения. На вашем окне, мои юные друзья, наверное, есть
комнатные цветы, и вы часто просто не замечаете их. Иногда, когда вас просят
об этом взрослые, вы поливаете их водой, но сами часто забываете это
сделать. А вы попробуйте поступать иначе. Попробуйте общаться с цветком, как
с разумным существом, не только поливать, но и разговаривать с ним, посылать
ему свои добрые мысли и пожелания, чтобы этому цветку было хорошо и радостно
расти на вашем окне. И вы увидите, что растение поймет и отзовется на ваши
мысли; увидите, как усилится его рост в ответ на вашу любовь и заботу.
Бывает даже, что цветок расцветает раньше срока. Все это происходит потому,
что растение наделено своей долей разума и способно чувствовать нас.
Гуляя летом в лесу или парке, вы, наверное, встречали большие муравьиные
кучи. Эти маленькие насекомые способны еще больше удивить нас, так как их
разум уже намного больше, чем у растений. Такой муравейник напоминает целый
город, в котором его жители заняты каждый своим делом. У муравьев даже есть
свои специальности - одни муравьи добывают пищу, другие строят муравейник,
третьи охраняют входы в него и не позволяют чужим муравьям проникнуть в их
жилище. Еще более удивительна жизнь пчелиного улья. Ученые обнаружили, что
пчелы умеют даже разговаривать друг с другом. Только говорят они не словами,
а движениями, языком танца. Таким языком пчела сообщает своим сородичам о
том, что она нашла богатую пыльцой поляну с цветами, и объясняет, в каком
направлении нужно лететь, чтобы ее найти. Пчелы никогда не жалят пасечника -
человека, который заботится о них и следит за исправностью их улья. Разум
насекомых уже выше разума цветов.
Еще большим разумом обладают птицы. Они умеют строить гнезда, выводить
птенцов, обучать их летать, а осенью без карты и без компаса они
отправляются в путешествие за многие тысячи километров. Весною они
возвращаются в те же места, где родились, и находят свои прежние гнезда.
Если вы понаблюдаете за животными, хотя бы домашними, например за кошкой или
собакой, то увидите, сколь разумно поведение этих существ. Собака способна
понимать ваши слова, жесты, а иногда даже улавливать ваши мысли. Особенно
чутко реагирует она на любовь и заботу человека. Собака, защищая своего
хозяина-друга, способна даже отдать за него свою жизнь.
Но конечно, разум человека превосходит разум не только растений, насекомых и
птиц, но и всех существующих на Земле животных. Ни одно животное не способно
размышлять о Космосе, о жизни, о душе, но человек уже способен думать об
этих вопросах и искать на них ответы. Но давайте, ребята, поразмышляем
дальше и зададим вопрос. Неужели природа, создав такое разнообразие разумов:
от растения до человека, этим и ограничилась? Неужели не существует разума,
превосходящего человеческий, и сегодняшний человек - предел развития в
природе?
Ответ на этот вопрос нашли уже наши далекие предки. Они считали, что
существуют боги, которые по уровню разума превосходят человека. Правы ли
они? Если такой высший разум существует, то человек в своей жизни когда-то
должен сталкиваться с ним.
Легенды многих древних народов утверждают, что было такое счастливое время
на нашей Земле, когда боги жили среди людей, помогали людям, учили их,
передавая свои высокие знания.
Долгое время это считалось лишь вымыслом. Но вот в XX веке были сделаны
замечательные открытия, которые заставили совсем иначе взглянуть на эти
древние легенды. Поражают, например, астрономические знания древних народов.
Так, ученым стало известно, что 5 - 6 тысяч лет назад в Месопотамии не
только знали восемь планет Солнечной системы, но и умели вычислять их
орбиты, а ведь в то время не было необходимых для этого астрономических
приборов и, главное, еще не было науки о небесной механике.
Древний народ Майя, живший на американском континенте, пользовался
календарем, который был намного точней того, которым пользуемся мы.
Африканское племя Догонов знало о второй, невидимой звезде в системе двойной
звезды Сириуса. Знало о том, что ее обращение вокруг Сириуса совершается за
50 лет. Причем все это Догоны знали очень давно, а наша наука открыла это
совсем недавно, когда были созданы мощные телескопы. У Догонов же не было
даже обыкновенной подзорной трубы.
Также удивляет знание древними народами некоторых современных технологий.
Например, археологами были найдены остатки древних электрических батарей.
Они были сделаны очень примитивно, но когда в них залили морскую воду, они
заработали, стали давать ток. Оказалось, что еще в глубокой древности люди
знали об электричестве и даже умели использовать его в ювелирном деле. Но
ведь наука подошла к открытию электричества только в XIX веке. Значит, в
глубокой древности какой-то более высокий разум передал древним народам эти
знания. Ученые обратили также внимание, что при переходе от каменного века к
бронзовому выплавка бронзы началась одновременно на разных континентах
планеты. Все выглядело так, будто достаточно сложному ремеслу выплавки
металлов народы Земли были просто кем-то научены, а не пришли к этому путем
проб и ошибок и случайных открытий.
Подобных фактов накопилось сейчас очень много. Так, может быть, древние
легенды правы, и действительно в древности люди Земли общались с высшим
разумом? Тогда почему сейчас, в XX веке, не происходит таких контактов? А
может быть, такое общение существует где-то и в наши дни? Что знаем мы о
присутствии высшего разума на нашей планете?

дальше