Европейский Институт Права JUSTO

Europa Jura Universitato Justo (Moskvo) informas Vin, ke ghi jam la okan jaron eldonas en Esperanto dumonatan revuon “Scienco kaj Kulturo”. Chiu numero havas 50 paghojn nigra-blankajn plus du koloraj kovrilpaghojn.

En la revuo estas publikigataj materialoj pri diversaj sciencaj temoj, verkitaj de esperantistoj kaj neesperantistoj - ankau pedagogoj kaj studentoj de nia Universitato, materialoj pri la E-movada historio kaj nuno, pri eminentaj E-movadanoj, konataj kaj nekonataj ekster Rusio, - pluraj el tiuj materialoj estas vere unikaj.

20 paghoj de chiu numero - speciala kajero sur kolora papero - estas dedichataj al literaturo: originala kaj tradukita prozo kaj poezio, recenzoj, humurajhoj kaj diversstilaj ilustrajhoj. Plejparto de niaj autoroj estas tute nekonataj al nerusia E-publiko, do Viaj geMoshtoj povas konatighi kun nova por Vi bukedo de originalaj E-literaturistoj, chefe - poetoj.

Ni publikigas ankau verkojn de nerusiaj autoroj - sciencistoj kaj literaturistoj. Chiu kontribuanto ricevas autoran ekzempleron de la koncerna numero.

Entute jam estas eldonitaj (inkluzive aprilon 2003) 46 numeroj de la revuo “Scienco kaj Kulturo” kun suma kvanto de 2300 paghoj, inter kiuj 920 paghoj - nekonataj al Vi literaturajhoj.


Европейский Университет Права Justo (Москва) информирует Вас, что уже восьмой год он издает на эсперанто журнал "Наука и Культура" ("Scienco kaj Kulturo"). Каждый номер содержит 50 черно-белых страниц плюс две цветные страницы обложки.

В журнале публикуются материалы на различные научные темы, написанные эсперантистами и неэсперантистами - в том числе педагогами и студентами нашего Университета, материалы об истории и современности эсперанто-движения, о выдающихся эсперантистах, знакомых и незнакомых за рубежом, - многие из этих материалов являются уникальными.

20 цветных страниц каждого номера посвящены литературе: это проза и поэзия, написанные на эсперанто или переведенные на эсперанто с других языков, рецензии, юморески и различные иллюстрации. Большая часть наших авторов неизвестны эсперантоязычной публике за пределами России, поэтому Вы можете познакомиться с новым для Вас букетом оригинальных эсперанто-литераторов,  в основном поэтов.

Мы публикуем также сочинения зарубежных авторов - ученых и литераторов. Каждый автор получает авторский экземпляр номера.

Всего издано, включая апрель 2003 г., 46 номеров журнала "Scienco kaj Kulturo" ("Наука и Культура") с общим количеством 2300 страниц, в том числе 920 страниц не печатавшихся ранее литературных произведений.


Свежий номер "Scienco kaj Kulturo" (N 3/2002)

В номере:


Очередной номер "Scienco kaj Kulturo" (N 2/2002)

В номере: