Перевод повести Н.Гоголя "Шинель" (4)

Так рассудил сам с собою Акакий Акакиевич, ободрил себя и дождался первого воскресенья, и, увидев издали, что жена Петровича куда-то выходила из дому, он прямо к нему. Tiel Akakij Akakijevich rezonadis kun si mem, kuraghigis sin kaj ghisatendis la baldauan dimanchon kaj, ekvidinte demalproksime, ke la edzino de Petrovich estis ien foriranta, li ekiris rekte al li. Tiel Akakij Akakijevich traktis kun si mem, kuraghigis sin kaj atendis la proksiman dimanchon. Vidinte de malproksime, ke la edzino de Petrovich ien foriris el la domo, li tuj iris al li.
Петрович, точно, после субботы сильно косил глазом, голову держал к полу и был совсем заспавшись; но при всем том, как только узнал, в чем дело, точно как будто его черт толкнул. Petrovich, vere, post la sabato ege strabis, estis klinanta la kapon kaj tute dormema; tamen, eksciinte pri la afero, li estis kvazau pushita de diablo. Vere, post la sabato Petrovich rigardis flanken, klinis la kapon, estis tute dormema; sed malgrau tio, eksciinte pri kio temas, li diris, kvazau pushite de diablo:
"Нельзя, - сказал, - извольте заказать новую". Акакий Акакиевич тут-то и всунул ему гривенничек. "Ne eblas, - li diris, - bonvolu mendi novan". Akakij Akakijevich tiam enshovis al li la dekkopekon. “Ne eblas, bonvolu mendi novan palton”. Akakij Akakijevich tuj enmanigis al li dek kopekojn.
"Благодарствую. сударь, подкреплюсь маленечко за ваше здоровье, - сказал Петрович, - а уж об шинели не извольте беспокоиться: она ни на какую годность не годится. Новую шинель уж я вам сошью на славу, уж на этом постоим". "Mi dankas, sinjoro, mi iom refortighos pro via sano, - diris Petrovich, - sed pri la palto ne bonvolu maltrankvilighi: ghi tute neniel taugas. Mi kudros por vi novan palton perfektan, pri tio mi klopodegos". “Dankon, sinjoro, mi iomete refortigos min je via sano, — diris Petrovich, — sed pri la palto bonvolu ne plu klopodi: ghi jam estas sentauge sentauga. Mi kudros por vi bonegan novan palton, kaj mi chiel penos pri tio”.
Акакий Акакиевич еще было насчет починки, но Петрович не дослышал и сказал: "Уж новую я вам сошью беспримерно, в этом извольте положиться, старанье приложим. Можно будет даже так, как пошла мода: воротник будет застегиваться на серебряные лапки под аплике". Akakij Akakijevich ankorau volis diri ion pri riparado de la malnova palto, sed Petrovich ne komprenis kaj diris: "Novan palton mi kudros al vi nepre, bonvolu konfidi, mi penos. Eblos fari ech, lau nova modo, kun kolumo agrafata je arghentaj piedetoj". Akakij Akakijevich ankoraufoje ekparolis pri riparo, sed Petrovich ne finauskultis lin kaj diris: “La novan palton mi faros por vi eminente, fidu min, mi laboros tre fervore. Eblos fari ghin lau la nova modo, kun kolumo fiksebla per arghentaj hoketoj”.
Тут-то увидел Акакий Акакиевич, что без новой шинели нельзя обойтись, и поник совершенно духом. Как же, в самом деле, на что, на какие деньги ее сделать? Конечно, можно бы отчасти положиться на будущее награждение к празднику, но эти деньги давно уж размещены и распределены вперед. Nur tiam Akakij Akakijevich komprenis, ke la novan palton neniel eblos eviti, kaj tute malghojighis. Kiel do, efektive, per kia mono ghin fari? Certe, parte oni povus esperi pri estonta premio okaze de festo, sed tiu mono estas delonge anticipe planita kaj distribuita. Nur nun Akakij Akakijevich finfine komprenis, ke li ne povos eviti novan palton, kaj li tute senesperighis. Ja vere, kiel, kontrau kiu mono ghi estu kudrita? Ja li povus parte financi ghin el la gratifiko, ricevota okaze de la venonta festo, sed tiun monon li delonge antauplanis kaj bughetis por konkretaj celoj.
Требовалось завести новые панталоны, заплатить сапожнику старый долг за приставку новых головок к старым голенищам, да следовало заказать швее три рубахи да штуки две того белья, которое неприлично называть в печатном слоге, - словом, все деньги совершенно должны были разойтися; и если бы даже директор был так милостив, что вместо сорока рублей наградных определил бы сорок пять или пятьдесят, то все-таки останется какой-нибудь самый вздор, который в шинельном капитале будет капля в море. Necesis akiri novan pantalonon, pagi al botisto malnovan shuldon pro alfikso de novaj kapetoj al malnovaj botoj kaj necesis mendi al kudristino tri chemizojn kaj eble du tiajn vestajhojn, kiujn ne decas nomi en presita stilo, unuvorte: la absolute tuta mono devis forspezighi, kaj ech se la direktoro estos tiom bonkora, ke, anstatau doni premie kvardek rublojn, li donos kvardek kvin au kvindek, tamen restos nur ia bagatelo, kiu kompare kun prezo de la palto estos kiel guto en maro. Necesis ekhavi novan pantalonon, pagi la malnovan shuldon al la botisto pro la riparo de la malnovaj botoj, kaj mendi al la kudristino tri chemizojn kaj du pecojn de tiu subvesto, kiu en la presajho pro deco ne estu nomata — do, la tuta mono estis tute elspezota; kaj ech se la direktoro pro afableco anstatau kvardek rublojn donus al li gratifike kvardek kvin au kvindek rublojn, tio estus nur bagatelo, guto kompare kun la maro de la palta kapitalo.
Хотя, конечно, он знал, что за Петровичем водилась блажь заломить вдруг черт знает какую непомерную цену, так что уж, бывало, сама жена не могла удержаться, чтобы не вскрикнуть: "Что ты с ума сходишь, дурак такой! В другой раз ни за что возьмет работать, а теперь разнесла его нелегкая запросить такую цену, какой и сам не стоит". Kvankam, certe, li sciis, ke Petrovich havis frenezan emon subite ekpostuli diablo scias kian superaltan pagon, tiel ke ofte ech lia edzino ne povis retenighi de ekkrio: "Kion vi diras, chu vi frenezighis, stultulo! En alia fojo vi konsentas labori pro nenio, sed nun diablo igis lin postuli tian prezon, kian ech li mem ne kostas". Ja li certe sciis, ke Petrovich kutimis blage postuli tian diable altan prezon, ke ech lia edzino ne povis bridi sin kaj kriis: “Ja vi frenezighas, stultegulo! Iam vi laboras kontrau nenio, kaj iam diablo instigas vin postuli pli multe ol vi mem kostas”.
Хотя, конечно, он знал, что Петрович и за восемьдесят рублей возьмется сделать; однако все же откуда взять эти восемьдесят рублей? Еще половину можно бы найти: половина бы отыскалась; может быть, даже немножко и больше; но где взять другую половину?.. Kvankam, certe, li sciis, ke Petrovich konsentos fari ech pro okdek rubloj; tamen, de kie preni tiujn okdek rublojn? Duonon eblus trovi, eble ech iom pli; sed kie preni la alian duonon?.. Ja li certe sciis, ke Petrovich konsentos labori kontrau okdek rubloj. Sed kie li prenu okdek rublojn? Ja duonon de chi tiom li eble trovos: duono estis trovebla, ech iomete pli; sed kiel li prenu la duan duonon?..
Но прежде читателю должно узнать, где взялась первая половина. Акакий Акакиевич имел обыкновение со всякого истрачиваемого рубля откладывать по грошу в небольшой ящичек, запертый на ключ, с прорезанною в крышке дырочкой для бросания туда денег. Sed antaue la leganto devas ekscii, kiamaniere trovighis la unua duono. Akakij Akakijevich havis kutimon meti kopekon de chiu elspezata rublo en negrandan kesteton, shlositan per shlosilo, kun trueto en la kovrilo por jheti tien monon. Sed nun la leganto devas ekscii, kie li povus preni la unuan duonon. Akakij Akakijevich kutimis el chiu elspezita rublo meti unu kopekon en shloseblan keston kun trueto por enmeti monon.
По истечении всякого полугода он ревизовал накопившуюся медную сумму и заменял ее мелким серебром. Так продолжал он с давних пор, и, таким образом, в продолжении нескольких лет оказалось накопившейся суммы более чем на сорок рублей. Post paso de chiu jarduono li reviziis kolektitan kupran moneraron kaj anstatauis ghin per etaj arghentaj moneroj. Tiel li faris de longa tempo, kaj tiamaniere dum kelkaj jaroj kolektighis sumo de pli ol kvardek rubloj. Post la fino de chiu jarduono li prenis la akumulitajn kuprajn monerojn kaj shanghis ilin je arghento. Tiel li procedis jam longe, kaj post kelkaj jaroj li shparis jam pli ol kvardek rublojn.
Итак, половина была в руках; но где же взять другую половину? Где взять другие сорок рублей? Do, duono estis en liaj manoj; sed kie do preni la alian duonon? Kie preni la ceterajn kvardek rublojn? Do, li jam havis duonon en siaj manoj, sed kie li prenu la duan duonon? Kie li prenu ankorau kvardek rublojn?
Акакий Акакиевич думал, думал и решил, что нужно будет уменьшить обыкновенные издержки, хотя, по крайней мере, в продолжение одного года: изгнать употребление чаю по вечерам, не зажигать по вечерам свечи, а если что понадобится делать, идти в комнату к хозяйке и работать при ее свечке; ходя по улицам, ступать как можно легче и осторожнее, по камням и плитам, почти на цыпочках, чтобы таким образом не истереть скоровременно подметок; как можно реже отдавать прачке мыть белье, а чтобы не занашивалось, то всякий раз, приходя домой, скидать его и оставаться в одном только демикотоновом халате, очень давнем и щадимом даже самим временем. Akakij Akakijevich pensis, pensis kaj decidis, ke necesos malgrandigi kutimajn elspezojn, almenau dum unu jaro: chesigi tetrinkadon en vesperoj, ne bruligi kandelojn vespere, sed se li bezonos ion fari, li iros en chambron de la mastrino kaj laboros che shia kandelo; irante tra stratoj, pashadi kiel eble plej malpeze kaj singarde sur shtonoj kaj platoj, preskau per piedpintoj, por ke tiamaniere tro frue ne forfroti plandumojn; kiel eble plej malofte doni al la lavistino siajn tolajhojn por lavi, sed por ke ili ne tro malpurighu - chiufoje, veninte hejmen, demeti ilin kaj resti en sola demikotona kitelo, tro malnova kaj indulgata ech de la tempo mem. Akakij Akakijevich longe pensis kaj decidis dum unu jaro redukti la kutimajn elspezojn: li nuligu la vesperajn temanghojn; li ne bruligu kandelojn vespere, kaj che bezono li iru al la mastrino kaj laboru che sia kandela lumo; li pashu sur la strataj shtonoj kaj pavimoj laueble malpeze kaj atente, preskau piedpinte, por ne tro frue difekti la plandumojn; li malpli ofte donu siajn subvestojn al la lavistino kaj, por ke ili ne trivighu, reveninte hejmen li formetu la subvestojn kaj surmetu nur sian malnovegan katunan neglighon, kiun ech la tempo domaghis.
Надобно сказать правду, что сначала ему было несколько трудно привыкнуть к таким ограничениям, но потом как-то привыклось и пошло на лад; даже он совершенно приучился голодать по вечерам; но зато он питался духовно, нося в мыслях своих вечную идею будущей шинели. Necesas diri veron, ke komence al li estis iom malfacile kutimighi al tiaj limigoj, sed poste chio iel normighis kaj venis en ordon; li ech alkutimighis malsati en vesperoj; sed kompense li sin nutris spirite, chiam portante en siaj pensoj la ideon pri estonta palto. Necesas konfesi, ke komence li tre malfacile kutimighis al tiuj limigoj, sed poste venis la kutimo kaj rutino; li bone lernis malsati vespere, kaj kompense li nutris sin spirite, vartante en la menso sian eternan ideon de la estonta palto.
С этих пор как будто самое существование его сделалось как-то полнее, как будто бы он женился, как будто какой-то другой человек присутствовал с ним, как будто он был не один, а какая-то приятная подруга жизни согласилась с ним проходить вместе жизненную дорогу, - и подруга эта была не кто другая, как та же шинель на толстой вате, на крепкой подкладке без износу. De tiu tempo kvazau lia ekzisto mem iel farighis pli plena, kvazau li edzighus, kvazau iu alia homo cheestus kun li, kvazau li estus ne sola, sed ia agrabla amikino estus konsentinta pasi kune kun li la vivovojon, - kaj tiu chi amikino estis neniu alia krom tiu sama palto sur dika vato, kun firma neforuzebla subshtofo. Ekde tiam lia vivo ighis kvazau pli plena, kvazau li edzighus, kvazau alia homo estus apud li, kvazau li estus ne sola, kvazau iu agrabla vivkunulino konsentus kune kun li iri la vivovojon — kaj tiu kunulino estis neniu alia ol dikvata palto kun fortika netrivebla subshtofo.
Он сделался как-то живее, даже тверже характером, как человек, который уже определил и поставил себе цель. С лица и с поступков его исчезло само собою сомнение, нерешительность - словом, все колеблющиеся и неопределенные черты. Li farighis iel pli vigla, ech pli firma per karaktero, kiel homo, kiu jam difinis kaj starigis antau si ian celon. De lia vizagho kaj de liaj agoj per si mem malaperis dubo, nedecidemo, unuvorte chiuj hezitemaj kaj necertemaj trajtoj. Li ighis pli vigla, ech pli firmvola, kiel homo jam trovinta sian celon. El liaj vizagho kaj agoj forigis per si mem la dubemo kaj nedecidemo — do, chiuj hezitemaj kaj neklaraj trajtoj.
Огонь порою показывался в глазах его, в голове даже мелькали самые дерзкие и отважные мысли: не положить ли, точно, куницу на воротник? Fojfoje en liaj okuloj aperadis fajro, en lia kapo brilis plej audacaj kaj kuraghaj pensoj: chu ne fari, vere, la kolumon el mustelo. En liaj okuloj de tempo al tempo aperis fajro, en lia kapo ech estis aperantaj tre impertinentaj kaj audacaj ideoj, ekzemple: eble, vere, mendi mustelan kolumon.
Размышления об этом чуть не навели на него рассеянности. Один раз, переписывая бумагу, он чуть было даже не сделал ошибки, так что почти вслух вскрикнул "ух!" и перекрестился. Pensado pri tio preskau kondukis lin ghis distreco. Unufoje, transskribante paperon, li apenau ne faris eraron, tiel ke li preskau ekkriis: "uh!" kaj krucosignis. La pensado pri tio preskau faris lin malatenta. Foje, kopiante dokumenton, li preskau faris eraron kaj pro tio li preskau vekriis kaj faris la signon de la kruco.
В продолжении каждого месяца он хотя один раз наведывался к Петровичу, чтобы поговорить о шинели, где лучше купить сукна, и какого цвета, и в какую цену, и хотя несколько озабоченный, но всегда довольный возвращался домой, помышляя, что наконец придет же время, когда все это купится и когда шинель будет сделана. Chiun monaton li, almenau unufoje, vizitis Petrovich'on por paroli pri la palto, kie pli bone acheti drapon kaj de kiu koloro, kaj je kiu prezo, kaj kvankam iom zorgigita, sed chiam kontenta revenadis hejmen, pensante, ke fine venos la tempo, kiam chio tio estos achetita kaj kiam la palto estos farita. Chiumonate li almenau unu fojon vizitis Petrovichon por priparoli la palton: kie li achetu drapon, kiun koloron ghi havu, kiom ghi kostu. Poste li revenis hejmen iom zorgoplena, sed chiam kontenta, kaj pensis ke finfine venos la tempo, kiam chio estos achetita kaj la palto estos preta.
Дело пошло даже скорее, чем он ожидал. Противу всякого чаяния, директор назначил Акакию Акакиевичу не сорок или сорок пять, а целых шестьдесят рублей; уж предчувствовал ли он, что Акакию Акакиевичу нужна шинель, или само собой так случилось, но только у него чрез это очутилось лишних двадцать рублей. La afero progresis ech pli rapide, ol li atendis. Spite al chia atendo, la direktoro premiis Akakij'on Akakijevich ne per kvardek au kvardek kvin, sed per tutaj sesdek rubloj; chu tiu antausentis, ke Akakij Akakijevich bezonas palton, au tio okazis per si mem, sed pro tio li ekhavis kromajn dudek rublojn. La afero progresis ech pli rapide ol li atendis. Super chiuj esperoj la direktoro donis al li gratifike ne kvardek au kvardek kvin rublojn, sed ech sesdek rublojn. Eble li antausentis, ke Akakij Akakijevich bezonas novan palton, au tio okazis neplanite, sed Akakij Akakijevich ekhavis ekstrajn dudek rublojn.
Это обстоятельство ускорило ход дела. Еще какие-нибудь два-три месяца небольшого голодания - и у Акакии Акакиевича набралось точно около восьмидесяти рублей. Tiu chi cirkonstanco plirapidigis progreson de la afero. Ankorau du-tri monatoj da ioma malsatado - kaj che Akakij Akakijevich kolektighis, vere, chirkau okdek rubloj. Tiu cirkonstanco rapidigis la aferon. Post du au tri monatoj da modera malsatado Akakij Akakijevich ekhavis jam chirkau okdek rublojn.
Сердце его, вообще весьма покойное, начало биться.В первый же день он отправился вместе с Петровичем в лавки. Lia koro, ordinare tre trankvila, komencis forte batighi. Jam en la unua tago li kune kun Petrovich ekiris al butikoj. Lia koro, ghenerale tre kvieta, komencis bati maltrankvile. Sekvatage li kaj Petrovich iris al butikoj.
Купили сукна очень хорошего - и не мудрено, потому что об этом думали еще за полгода прежде и редкий месяц не заходили в лавки применяться к ценам; зато сам Петрович сказал, что лучше сукна и не бывает. Ili achetis tre bonan drapon - kaj ne mirinde, char ili pensis pri tio jam duonjaron antaue kaj preskau chiumonate vizitadis butikojn por esplori prezojn; rezulte Petrovich diris, ke pli bona drapo ech ne ekzistas. Ili achetis tre bonan drapon — kaj tio ne estas mirinda, char ili pensis pri tio dum jarduono kaj preskau chiumonate vizitis butikojn por esplori la prezojn — kaj Petrovich mem diris ke ghi estas la plej bona drapo.
На подкладку выбрали коленкору, но такого добротного и плотного, который, по словам Петровича, был еще лучше шелку и даже на вид казистей и глянцевитей. Por subshtofo ili elektis kolenkoron, sed tian bonkvalitan kaj solidan, kiu, lau vortoj de Petrovich, estis ech pli bona ol silko kaj ech lauaspekte pli impona kaj brila. Por la subshtofo ili achetis tre bonkvalitan kaj densan kalikoton, kiu, lau vortoj de Petrovich, estis pli bona ol silko kaj ech aspektis pli bele kaj brile ol silko.
Куницы не купили, потому что была, точно, дорога; а вместо ее выбрали кошку, лучшую, какая только нашлась в лавке, кошку, которую издали можно было всегда принять за куницу. Mustelan felon ili ne achetis, char ghi estis, vere, kara, sed anstatau ghi ili elektis felon katan, plej bonan el chiuj troveblaj en la butiko, la katan, kiun de malproksime oni chiam povis preni por mustela. Ili ne achetis mustelan felon, char ghi vere kostis multe, kaj anstatau ghin ili achetis la plej bonan katan felon, kiu estis en la butiko, kaj tian katan felon oni povus de malproksime preni por mustelo.
Петрович провозился за шинелью всего две недели, потому что много было стеганья, а иначе она была бы готова раньше. Petrovich klopodis super la palto du semajnojn, char estis multe da stebado, en alia okazo ghi estus preta pli frue. Petrovich laboris pri la palto dum du semajnoj, char estis multe da stebado, sen kiu ghi estus preta pli frue.
За работу Петрович взял двенадцать рублей - меньше никак нельзя было: все было решительно шито на шелку, двойным мелким швом, и по всякому шву Петрович потом проходил собственными зубами, вытесняя ими разные фигуры. Pro la laboro Petrovich prenis dek du rublojn - pli malmulte neniel eblis: chio estis kudrita per silko, per duobla eta stebo, kaj chiun stebon Petrovich poste fiksis per siaj propraj dentoj, gravurante per ili diversajn figurojn. Pro la laboro Petrovich prenis dek du rublojn — malpli multe tute ne eblis: la tuta palto estis kudrita nur per silkaj fadenoj, per duoblaj etpashaj steblinioj; poste chiun steblinion Petrovich sekvis per siaj dentoj, farante per ili diversajn figurojn.
Это было... трудно сказать, в который именно день, но, вероятно, в день самый торжественнейший в жизни Акакия Акакиевича, когда Петрович принес наконец шинель. Tio estis, vershajne, la plej solena tago en vivo de Akakij Akakijevich, kiam Petrovich, fine, alportis la palton. Tio okazis… estas malfacile nomi la daton, sed, vershajne, la plej solena tago en la vivo de Akakij Akakijevich estis la tago, kiam Petrovich finfine alportis la palton.
Он принес ее поутру, перед самым тем временем, как нужно было идти в департамент. Никогда бы в другое время не пришлась так кстати шинель, потому что начинались уже довольно крепкие морозы и, казалось, грозили еще более усилиться. Li alportis ghin matene, ghuste antau tiu tempo, kiam necesis iri en la departamenton. La palto tiel trafe konvenus en neniu alia tempo, char jam komencighis sufiche fortaj frostoj kaj minacis ankorau pli fortighi. Li alportis ghin matene, ghuste antau la foriro al la departemento. En neniu alia tempo la palto estus pli ghustatempa, char jam la frosto sufice fortighis, kaj shajnis ke ghi plu fortighos.
Петрович явился с шинелью, как следует хорошему портному. В лице его показалось выражение такое значительное, какого Акакий Акакиевич никогда еще не видал. Petrovich aperis kun la palto, kiel decas al bona tajloro. En lia vizagho aperis tiom signifoplena mieno, kian Akakij Akakijevich ankorau neniam vidis. Petrovich venis kun la palto, kiel decas al bona tajloro. En lia vizagho aperis tia grava mieno, kian Akakij Akakijevich ankorau neniam vidis.
Казалось, он чувствовал в полной мере, что сделал немалое дело и что вдруг показал в себе бездну, разделяющую портных, которые подставляют только подкладки и переправляют, от тех, которые шьют заново. Shajnis, li plenmezure sentis, ke li faris grandan aferon kaj ke subite montris la abismon, dividantan tajlorojn, kiuj nur almetas subshtofojn kaj riparas, disde tiuj kiuj kudras tutajhojn. Shajnis, ke li bonege sentis la grandecon de la farita afero kaj tion, ke li per sia laboro montris la abismon, kiu disigas tiujn tajlorojn, kiuj nur flikas kaj riparas, disde tiuj, kiuj nove kudras.
Он вынул шинель из носового платка, в котором ее принес; платок был только что от прачки, он уже потом свернул его и положил в карман для употребления. Li elprenis la palton el naztuko, en kiu li ghin alportis; la tuko estis jhus lavita de lavistino; li nur poste kunfaldis ghin kaj metis en poshon por uzado. Li prenis la palton el sia naztuko, en kiu li alportis ghin; la tuko estis jhus lavita de lavistino, li poste kunvolvis ghin kaj enposhigis por uzado.
Вынувши шинель, он весьма гордо посмотрел и, держа в обеих руках, набросил весьма ловко на плеча Акакию Акакиевичу; потом потянул и осадил ее сзади рукой книзу; потом драпировал ею Акакия Акакиевича несколько нараспашку. Elpreninte la palton, li tre fiere ekrigardis kaj, tenante per ambau manoj, tre lerte jhetis ghin sur la shultrojn de Akakij Akakijevich; poste ektiris kaj plighustigis ghin malsupre; poste chirkauvolvis per ghi Akakij'on Akakijevich iom malkompakte. Preninte la palton, li faris tre fieran rigardon kaj, ambaumane tenante ghin, tre lerte jhetis ghin sur la shultrojn de Akakij Akakijevich; poste li tiris ghin per sia mano iom suben, poste li aranghis ghin sur Akakij Akakijevich kiel nebutonitan drapirajhon.
Акакий Акакиевич, как человек в летах, хотел попробовать в рукава; Петрович помог надеть и в рукава, - вышло, что и в рукава была хороша. Словом, оказалось, что шинель была совершенно и как раз впору. Akakij Akakijevich, kiel nejuna homo, volis enmanikigi la brakojn. Petrovich do helpis ilin enmanikigi - montrighis, ke ankau tiel estas bone. Unuvorte, evidentighis, ke la palto estas absolute lau la figuro. Akakij Akakijevich, kiu jam ne estis juna, volis meti la brakojn en la manikojn; Petrovich helpis lin che tio — montrighis ke la palto estis bona ankau kun la brakoj en la manikoj. Do, evidentighis, ke la palto bonege sidis sur Akakij Akakijevich.
Петрович не упустил при сем случае сказать, что он так только, потому что живет без вывески на небольшой улице и притом давно знает Акакия Акакиевича, потому взял так дешево; а на Невском проспекте с него бы взяли за одну только работу семьдесят пять рублей. Petrovich che tio ne forlasis la okazon por diri, ke li konsentis pri tiom malmulta pago nur tial, ke li loghas sen shildo en malgranda strato kaj delonge konas Akakij'on Akakijevich, sed en Nevskij-prospekto oni prenus de li sole pro laboro sepdek kvin rublojn. Petrovich ne forgesis diri cheokaze, ke li prenis malmulte da mono nur char li loghas en malgravstrata loghejo sen reklama shildo kaj aldone estas delonge konata kun Akakij Akakijevich; sed en la Neva avenuo oni prenus de li sepdek kvin rublojn nur pro la laboro.
Акакий Акакиевич об этом не хотел рассуждать с Петровичем, да и боялся всех сильных сумм, какими Петрович любил запускать пыль. Он расплатился с ним, поблагодарил и вышел тут же в новой шинели в департамент. Akakij Akakijevich ne volis interparoli pri tio kun Petrovich, li ja timis chiujn egajn sumojn, pri kiuj Petrovich shatis fanfaroni. Li pagis al li, dankis kaj tuj eliris en la nova palto al la departamento. Akakij Akakijevich ne volis interparoli kun Petrovich pri tio, krome li timis la sumegojn, per kiuj Petrovic shatis blagi. Li pagis al Petrovich, dankis lin kaj tuj iris al la departemento, vestita per la nova palto.
Петрович вышел вслед за ним и, оставаясь на улице, долго еще смотрел издали на шинель и потом пошел нарочно в сторону, чтобы, обогнувши кривым переулком, забежать вновь на улицу и посмотреть еще раз на свою шинель с другой стороны, то есть прямо в лицо. Petrovich eliris sekvante lin kaj, restante surstrate, ankorau longe de malproksime rigardis al la palto kaj poste intence ekiris flanken por, chirkaukurinte tra kurba strateto, denove enkuri en la straton kaj ankorau foje ekrigardi sian palton de alia flanko, tio estas rekte alfrunte. Petrovich eliris tuj post li kaj, starante sur la strato, ankorau longe rigardis de fore al la palto kaj poste speciale antaukuris per kurba flanka strateto kaj venis denove al la strato por denove vidi sian palton de alia flanko, do de la vizagho.

<< >>