Любовь Лукина и Евгений Лукин: "Миссионеры" (1)
Перевел Юрий Финкель.

Миссионеры La misiistoj
Каравелла "Святая Дева" Karavelo "La Sankta Virgulino"
марсовый прокричал вдруг mastisto subite kriis
из уст капитана, человека достойного и набожного, вырвалось богохульство
el la busho de la shipestro, homo inda kaj pia, audighis blasfemo
Подойдя к борту Alirinte la shiprandon
пелена спала с глаз моих vualo defalis de miaj okuloj
Не парусник, - скорее призрак парусника, скользил в пушечном выстреле от нас
Ne velshipo, - pli ghuste, fantomo de velshipo, estis glitanta je kanonpafa
distanco de ni

я заметил лишь общие его очертания
mi rimarkis nur giajn gheneralajn konturojn
Сколь непохожи были они (паруса) на белые ветрила каравелл, украшающие синее
лоно вод Kiom malsimilis ili al blankaj veloj de karaveloj, beligantaj la
bluan sinon de akvoj

Невиданное судно не уступало по величине нашему кораблю
La neniam antaue vidita shipo lau sia grandeco estis ne malplia, ol nia
shipo

оно напоминало остроносые лодки не знающих Бога островитян
ghi similis al akrepruaj boatoj de insulanoj, ne sciantaj Dion
(лучше ne konantaj Dion)
капитан приказал зарядить бомбарды la shipestro ordonis shargi kanonojn
Меня высмеет любой, хоть однажды ступавший на зыбкую палубу корабля
Min mokos ajnulo, almenau unufoje metinta piedon sur shanceligheman ferdekon
de shipo

Его корма и нос как бы поменялись местами
Ghia poupo kaj la pruo kvazau intershanghighis
Моряки часто грешатљ небылицами Maristoj ofte pekas, rakontante fabelojn
В подзорную трубу мне удалось различить в невидимой отсюда паутине такелажа
крохотные фигурки нагих темнокожих матросов
En lorno mi sukcesis distingi en nevidebla de chi tie araneajho de shnuraro
malgrandajn figuretojn de nudaj malhelhautaj shipanoj

Дикари? Бесы? Chu sovaghuloj? Chu demonoj?
Несмотря на глухой ропот команды Malgrau obtuza grumblado de la shipanaro
Ядро пролетело едва половину расстояния
La kuglego traflugis apenau duonon de la distanco
Протяжный воющий свист привел нас в трепет Longa hurla fajfo tremigis nin
Дай же довести до конца начатое нами дело, полное подвигов и лишений!
Permesu do fini la komencitan de ni aferon, plenan je gloragoj kaj suferoj!
Робость охватывает меня при мысли о том, какие еще порождения бездны явятся
нам Timemo kaptas min, kiam mi pensas pri tio, kiaj ankorau kreitajhoj de la
abismo montrighos al ni
Легкий авианосец Malpeza aviporta shipo
Шестьдесят первый год высадки. La sesdek-unua jaro post la Surterigho
Разведчик не дотянул до катамарана каких-нибудь пятьсот метров
La skolto ne atingis la katamaranon nur je iaj kvincent metroj
блеснула синяяљ на синем вспышка, брызнули, закувыркались черные обломки
ekbrilis eksplodo, blua sur blua fono, ekshprucis, ekkapriolis nigraj
rompajhoj

Взорвался спиртобак - больше там взрываться было нечему
Eksplodis la alkohola cisterno - nenio alia povis tie eksplodi
Запоздалый звук тупо толкнул перепонки
Malfrua sono obtuze pushis oreltamburojn
темные татуированные лица воинов исказились злобной радостью
la malhelajn tatuitajn vizaghojn de la batalantoj kripligis malica ghojo
Яростный вопль в сорок глоток! Furioza kvardek-gorgha kriego!
"Турбину запусти", - чуть было не процедил он, но вовремя сдержался
"La turbinon startigu", - preskau diris li, sed ghustatempe detenis sin
"Тахи тианга" ("Стальная пальма"), косо раскинув пятнистые паруса, шел
вполветра
"Tahi tianga" ("Shtala palmo"), oblikve dismetinte makulajn velojn, iris sub
akuta angulo al la vento

гладкие - в обрывках скользкой радужной пленки - волны
glataj ondoj, kovritaj per pecoj de glita iriza filmo
Под острым штевнем шипела серая пена Sub akra prustango siblis griza shaumo
Часть хвостового оперения, подброшенная взрывом, все еще кувыркалась в
воздухе Parto de vosta empeno, jhetita supren de la eksplodo, plu estis
turnighanta en aero

С наветренной стороны пологую волну резал высокийљ кривой плавник
Lofflanke malkrutan ondon tranchis alta kurba naghilo
Белая акула-людоед Blanka sharko-hommanghanto
В водах, прилегающих к Сожженным островам, их видимо-невидимо
En akvoj apud la Forbruligitaj Insuloj ili abundegas
остальная рыба плывет брюхом кверху
ceteraj fishoj tuj emerghas per ventro supren
У Ити третий глаз меж лопаток - спиной видит...
Iti havas trian okulon inter la skapoloj - shi vidas per la dorso...
Опустив раструб ракетомета на плечо, привычно оглянулась
Mallevinte la funelon de la raketjhetilo sur la shultron, shi kutime jhetis
rigardon malantauen

Левой рукой Хромой держался за обломок посадочного поплавка
Per la maldekstra mano Lamulo apogis sin je rompajho de surakviga flosileto
За борт полетел узловатый канат, и Хромого одним рывком выхватили из
подернутой пленкой воды
Ekster la shiprandon ekflugis nodoza shnuro, kaj Lamulon oni per unu tiro
eltrenis el filmokovrita akvo
Чуть пониже ключицы - шрам Sub la klaviklo estas cikatro
снова зачерпнули ветер пятнистые паруса
denove cherpis venton la makulaj veloj
разведка, как и предполагалось, ничего не дала
la skoltado, kiel estis supozite, donis nenion
флот вечерних по-прежнему заякорен у Гнилых рифов
La floto de vesperuloj kiel antaue estas ankrita che la Putraj Rifoj
Ожоги были смазаны La brulvundoj estis shmiritaj
Перехватчиков они вдогонку не послали
Interkaptajn aviojn ili ne sendis postsekve
Их поколение сгорело в этих самых водах
Ilia generacio forbrulis ghuste en tiuj chi akvoj
завистливые взгляды подростков из огневого расчета
enviaj rigardoj de adoleskuloj el la kanona teamo
принялся сосредоточенно вставлять иглы в гнезда дощечки
komencis atente enmeti pikilojn en nestojn de la tabuleto
Море меняло ритм La maro estis shanganta la ritmon
Все отчетливее становились короткие удары справа
Chiam pli kaj pli klaraj ighis mallongaj batoj dekstre
(может, лучше komencis enmetadi pikilojn; la maro shanghadis la ritmon;
pli kaj pli klaraj igh
adis batoj...
)
Это били в обшивкуљ большого - подветренного - корпуса волны
En la shelon de la granda - mallofa - shipkorpo batighis ondoj
Катамаран забирал все круче к ветру
La katamarano estis pliakutiganta la angulon al la vento
Стратега обдало густой вонью с кормы. Понятно...
La strategon kovris densa odoracho de flanko de la poupo. Komprenite...
Обломок ракетоплана повредил спиртопровод
Rompajho de la raketoplano damaghis la alkoholdukton
Все вроде правильно Shajne chio ghustas
Волны били в подветренный борт с нарастающей силой
Ondoj batadis la mallofan shipflankon kun pligrandighanta forto
Там, за линией горизонта, ощетинясь фортами и ракетными точками, залег
скалистый Тиуру - форпост вечерних
Tie, malantau la linio de horizonto, hirtighinte per fortikajhoj kaj raketaj
punktoj, minace kushis rokeca Tiuru - la avanposteno de vesperuloj

Вот это их жгли!.. Jen kiel oni ilin bruligis!..
Опершись на станину своего гелиографа, связист завороженно смотрел
Apoginte sin je framo de sia heliografo, komunikisto ravite rigardis
Тара-Амингу был страшен. На хребте его дымилась щетина стволов, оставшихся
от сгоревшей когда-то пальмовой рощи
Tara-Amingu estis terura. Sur ghia kresto fumis haregaro de trunkoj,
restintaj de forbrulinta iam palma bosko

для Сожженных перемирия нет por la Forbruligitaj ne ekzistas interpacigho
Со стороны пролива стлался черный тяжелый дым
De la golfa flanko sternighis nigra peza fumo
У развалин старого пирса море горело
Apud ruinoj de malnova piero brulis maro
Не иначе кто-то кого-то потопил Evidente iu iun dronigis
То ли вечерний утреннего, то ли утренний вечернего...
Chu vesperulo matenulon, chu matenulo vesperulon...
Тут, когда десант высаживали, целый флот вечерних сожгли!
Chi tie, kiam oni surterigis trupojn, oni forbruligis tutan floton de
vesperuloj!

К мерным толчкам в борт прибавились частые хлесткие шлепки
Al la egalmezuraj batoj en la shipflankon aldonighis oftaj lautaj plaudoj
Малейшее подрагивание палубы под босыми ногами
La plej eta tremero de la ferdeko sub la nudaj piedoj
Количество стычек в нейтральных водах возрастало с каждым днем
Kvanto da bataletoj en neutralaj akvoj pligrandighadis chiutage
Вчера, например, в проливе между Сожженными островами сошлись в поединке
трехкорпусный ракетоносец утренних и каноэ береговой охраны вечерних
Hierau, ekzemple, en markolo inter la Forbruligitaj Insuloj duelis trikorpa
raketporta shipo de matenuloj kaj bordgarda kanuo de vesperuloj

Исковерканный до неопознаваемости ракетоносец сел на рифы, после чего был
добит ракетным залпом с острова
Kripligita ghis nerekoneblo, la raketshipo surrifighis, post kio ghi estis
finbatita per raketa salvo el la insulo

Такое случалось Tielajoj okazis de tempo al tempo
Что же касается каноэ береговой охраны, то оно, потеряв мачту, и с
заклиненной турбиной Kio koncernas la bordgardan kanuon, ghi, perdinte
maston, kaj kun kojnumighinta turbino

Оставалось последнее средство, и на каноэ к нему прибегли
Restis lasta rimedo, kaj sur la kanuo oni ghin uzis
из-за черного хребта Тара-Амингу на большой скорости вывернулся ракетоплан
вечерних el malantau la nigra kresto de Tara-Amingu kun granda rapido
elflugis raketoplano de vesperuloj

Судя по всему, вел его пилот высокого класса
Jughante lau chio, ghin stiris altklasa piloto
он единственной ракетой сжег остатки каноэ вместе с трупами и, заложив
крутой вираж, ушел с набором высоты к Ледяному Клыку
li per sola raketo forbruligis la restajhojn de la kanuo kune kun la
kadavroj kaj, farinte krutan turnon, foriris, levighante, al la Glacia
Kojnodento

архипелаг висит на последнем волокне веревки, и вчера это волокно чуть было
не оборвалось... la arkipelago pendas sur lasta fibro de shnuro, kaj hierau
tiu fibro preskau shirighis...

дальше