Aleksej TOLSTOJ

EN BANEJO

Frosjka mallaute eniris la banejon kaj hezite haltis.

Nuda bienulo kushis ventre sur benko, kaj du junulinoj - Natashka kaj Malashka, same nudaj, staris ambauflanke, lauvice vipante per vergaroj lian ardan purpuran dorson, brilantan pro shvito. Fine, li signis al ili halti kaj, peze spirante, sidighis, mallevinte sur plankon vaste disigitajn piedojn.

- Kvason! - rauke kriis li.

Rapide jhetinte sin en angulon, Natashka donis al li kruchon da kvaso. Sattrinkinte, la bienulo rimarkis silente starantan che pordo Frosjkan kaj fingre vokis shin.

Malrapide pashante per nudaj piedoj sur malseka planko, honteme kashante per manoj sian nudajhon, shi alproksimighis kaj starighis antau li, mallevinte okulojn. Shi hontis rigardi la nudan bienulon, hontis stari nuda antau li. Shi hontis ankau tion, ke shin sen iom da konfuzo rigardas, starante apude, du junulinoj, kiuj ne konfuzighas pro sia nudeco.

- Novulino! - kriis la bienulo. - Beleta, ne eblas diri alion! Kiel oni nomas vin? - rapide diris li, palpante shiajn ventron, krurojn, pugon.

- Frosjka, - mallaute respondis shi kaj subite ekkriis pro neatendita doloro: la bienulo forte pinchis per fingroj shian maldekstran mamon. Ghuante ghian vivan elastecon, li movis manon supren kaj malsupren, fingrumante elstarintan inter fingroj suprajhon de la mamo, kompakte tegita per tenera kaj glata hauto.

Frosjka retirighis, desaltis malantauen, vishante la ekdolorintan mamon.

La bienulo laute ekridis kaj minacis al shi per fingro. Imitante lin, per flata rido eksplodis Malashka kaj Natashka.

- Ne gravas, vi alkutimighos, - ridetante diris Natashka, - ech ne tio estos, - kaj shi jhetis petolan rigardon al la bienulo.

Kaj li, kontente ridetante, shovis sian manon inter siajn krurojn, gratante chiujn siajn virajn akcesorajhojn, havantajn sufiche imponan aspekton.

- Viaj, junulinoj, tasko estas instrui al shi, - li kapmontris al Frosjka, - tutan nian sciencon. - Li karnovore ekridetis, svingante kapeton de sia shvelinta seksmembro.

- Kaj dume, - daurigis li, - shi rigardu kaj akiru saghon. Malashka, ekstaru! - subite ekkriis la bienulo kaj kun krako strechis sian pezan korpon. Malashka eliris sur mezon de la ejo, liberan de benkoj, kaj klinighis, apoginte sin per manoj kontrau la plankon.

Li aliris shin de malproksime, laute frapante shian malsekan pugon, blankantan per elasteco de malseka hauto, kaj, ekheninte kiel virchevalo, komencis shovi sian, elstarantan kiel paliso, seksmembron sub krutajn gluteojn de Malashka, rapide pushante ghian kapeton en glitan molajhon de la virina seksorgano. Pro kaptinta lin volupto lia vizagho shelighis per sango, la busho kurbighis, spirado ighis lauta kaj intermita, kaj duonfleksitaj genuoj tremis. Fine, elasta kapeto de lia seksmembro disshovis malsekan, sed kompaktan faukon de shia vagino, kaj ventro de la bienulo firme premighis al ronda pugo de la junulino. Li ree ekhenis, sed jam venke kaj, furioze movante per malsupra korpoparto, ghue fordonis sin al seksa agado. Ankau Malashka, videble, tre ekscitighis. Shi komencis volupte ghemi che chiu enigho de vira seksmembro en shian internon kaj, helpante al la bienulo, movadis sian dikan pugon renkonten al movoj de lia korpo.

Natashka rigardis tiun bildon, tute kaptita per la okazantajho.

Shiaj grandaj okuloj ankorau pli vastighis, busho malfermighis, kaj korpo nevole tremis lauritme de movoj de la bienulo kaj Malashka. Shi kvazau akceptadis la bienulon anstatau sia amikino.

Kaj Frosjka, komence perpleksita, poiome komencis reale percepti la okazanton, kvankam shin tre konfuzis senhonteco de nudaj korpoj de la bienulo kaj junulino. Shi sciis, kion tio signifas, sed tiel proksime kaj malkashe vidis seksan kunighon de viro kaj virino unuafoje.

Kiam la bienulo algluighis al pugo de Malashka, Frosjka pro konfuzo deturnighis, sed scivolo venkis, kaj shi, jhetinte oblikvan rigardon kaj ekvidinte, ke neniu rigardas shin, plikuraghighinte, komencis rigardi ilin plenokule. Neniam spertinte viran kareson, shi komence perceptadis chion trankvile, sed poste komencis senti ian dolchan langvoron, kaj sango per varmegaj fluoj ekfluis tra tuta shia korpo, koro ekbatis, kiel post kurado, spirado ighis intermita. Por chiuj chesis ekzisti tempo kaj chirkauajho, chio, krom la okazanta seksa akto, kaptinta atenton kaj sentojn.

Subite la bienulo konvulsie ektremis, liaj pupiloj rulighis sub suprajn palpebrojn, kaj li kun ghemo ellasis aeron el brusto. "Chio", - ghemis li peze kaj per malfirma irmaniero aliris benkon, poste peze sidighis sur ghin.

Malashka rektighis, plezure strechis sin kaj sidighis sur alian benkon.

- Natashka, vodkon! - ordonis la bienulo. Tiu, kurinte en antaubanejon, elportis sur plado botelon da vodko kaj teleron kun kukumoj. La bienulo vershis glason por si, unuspire eltrinkis kaj postmanghis per kukumo. Poste ree plenigis la glason kaj fingre vokis Malashkan. Shi aliris kaj same kutime unuspire sekigis ghin. Post shi saman porcion akceptis Natashka.

- Iru chi tien - ordonis la bienulo al Frosjka, vershante por shi glason da vodko. Shi prenis ghin kaj, farinte unuan gluton, ektusis, disvershinte preskau tutan fluidajhon.

- Ne gravas, - kun rido diris la bienulo, - shi ellernos. - Kaj vershis por si ankorau duonglason. La junulinoj flatkonsente ridis, machante kukumojn.

- Kaj nun, Natashka, dancu "Barynja'n", - ordonis la bienulo kaj rauke ekkantis, frapante per manplatoj. Malashka komencis imiti lin, kaj Natashka, metinte unu manon che shia zono, la alian levis super sian kapon, malrapide ekiris lau rondo, balancante per firmaj femuroj kaj frapante lauritme per nudaj piedoj.

Iom post iom ritmo de kantado plirapidighis, kaj kune kun ghi plirapidighis movoj de la junulino. Shia svelta korpo kun elasta talio serpentumis en maldecaj movoj, per kiuj virino sin donas al viro. Per brakoj shi kvazau chirkauprenus imagatan partneron, kaj malsupron de ventro svingis renkonten al lia seksmembro.

- Pli rapide! - ekkriis la bienulo, - per mamoj, per mamoj movu pli vigle! - kaj pli rapide ekkantis. Natashka komencis saltetadi surloke, movante blankajn shultrojn. Plenaj elastaj tasoj de shiaj iom pendantaj mamoj ekshancelighis de unu flanko al alia, incite balancante pizsimilajn rozkolorajn cicojn.

- Aldonu fajron! - la bienulo ne eltenis, mem komencis danci. Ritmo de dancado ighis freneze rapida. Nun ili dancis akompanate sole de vocho de Malashka. Frapante jen malsupron, jen supron de sia ventro, Natashka ekkriis kaj subite kaptis viran seksmembron che ghia radiko kaj alpremighis al la bienulo, chirkaupreninte lian kolon per alia brako.

Seksmembro de la bienulo estighis inter shiaj kruroj, kaj shi komencis movi ghian kapeton sur lipoj de sia seksorgano. Por havi pli da spaco por movoj kaj pli da komforto, shi deflankigis unu kruron kaj chirkauprenis per ghi krurojn de la bienulo, kaj li, kaptinte pugon de la junulino per ambau manoj kaj alpremante shin al si, stampis fortan kison sur shian kolon kaj, subite levinte shin sur brakojn, ekportis al benko, kushigis shin kaj mem kovris shin per sia korpo. Ilia koito estis shtorma kaj pasia. Natashka donadis sin spertoplene, sinforgese. Shi jhetis siajn krurojn malantau lian dorson kaj, lerte svingante pugon, kaptadis per vagino lian seksmembron ghis ghia radiko. Samtempe shi iom balancis femurojn, farante aldonajn sensojn de viva korpo.

Frosjka kaj Malashka ree per plenaj okuloj observis bildon de plej malkasha koito inter viro kaj virino, kutime kashata for de fremda rigardo, sed nun kun tia malkasheco okazanta antau ili. Ankau Frosjka ekdeziris tushi seksmembron de la bienulo kaj eksenti ghin en sia interno.

Kaj Malashka aliris ilin deflanke kaj, surgenuighinte apud iliaj kruroj, komencis deproksime rigardi, kiel vira seksmembro plonghas en vaginon. Alte levitaj kaj vaste disigitaj kruroj de Natashka, metitaj sur dorson de la bienulo, ebligis plene vidi proceson de la koito, kaj Malashka uzis tion por sia plezuro.

Kaptita per nevenkebla deziro, al shi alighis ankau Frosjka.

Tremante pro ekscitigho, shi observis, kiel malsekigita per glitiga fluidajho vira seksmebro facile kaj libere movighadis antauen kaj malantauen en rondo de grandaj sekslipoj de Natashka, kiuj kvazau per busho ensuchadis ghin en sin kaj tuj eljhetadis reen, kaj malgrandaj sekslipoj, disduigitaj kiel kroneto, chirkaukaptinte supran parton de la seksmembro, retirighadis dum ties enigho kaj elstarighadis sekvante ghian rean movon.

Mola hauteto, teganta la seksmembron, dum enigho en vaginon kuntirighadis kiel balgo, testikujo, en kiuj konturighis grandaj testikoj, balancighis pro movado de vira korpo, mole frapadis kontrau gluteoj de la junulino.

Frosjka, ensorchita pro nevidita vidajho, ne povis venki deziron palpi seksmembron de la bienulo. Kiam ventroj de la koitantoj disighis, shi prenis per manoj seksmembron de la viro, eksentinte ghian humidecon, malmolecon kaj elastecon. Samtempe shin mirigis movighemo kaj moleco de la tegajho, sub kiu movighis elasta karno.

En tiu momento, kiam iliaj ventroj kompakte alpremighis unu al alia, fingroj de Frosjka estighis enpremitaj en malsekan kaj varmegan molajhon de virina seksmembro. La bienulo kolere ekgraulis kaj forpushis la tro scivoleman junulinon, nepetite per mano interrompintan ilian agadon en tiu momento, kiam li jam antausentis orgasmon ellasonte semon. Iliaj movoj ighis pli rapidaj, pushoj - pli fortaj, ambau korpoj konvulsiis kaj ili finis samtempe.

La bienulo kun malfacilo demovighis de la varmegighinta korpo de Natashka kaj, daurigante malfacile spiri, sidighis sur benkon. Natashka sidighis apud la bienulo, alpreminte sian varmegighintan kapon al lia shultro. Malashka sukcesis desalti flanken, sed Frosjka restis genuanta inter kruroj de la bienulo. Shi kun timo atendis punon pro sia audaco, sed li ne hastis pri decido.

Malfortiginta pro du jhus faritaj seksaj aktoj kun du varmegaj junulinoj, li sentis lacecon kaj tial humoris bonanime.

- Portu chi tien, - ordonis li, - varman akvon kaj sapon. - Natashka alkuris kun pelvo, varma akvo kaj peco da aroma sapo.

- Lavu, belulino, mian suferulon. Chu vi vidas, li tuta malsekighis, laborante, - subridante, diris li al Frosjka kaj, preninte la seksmembron per libera mano, sherce frapis per ghia kapeto nazon de la konfuzighinta junulino. Chiuj ekridis, kaj Frosjka timeme ekpalpebrumis per okuloj. La bienulo shovis sapon en shiajn manojn, kaj Malashka vershis el trogo akvon sur la viran seksmembron. Frosjka gardeme komencis ghin lavi.

- Kuraghe, kuraghe, - diris al shi la bienulo, vaste dismovinte krurojn.

Frosjka demetis la sapon kaj ambaumane komencis forlavi sapan shaumon sub fluo de akvo, vershata de Malashka. Seksmembro de la bienulo glitis kaj tremis kiel viva, kaj ghia kapeto, granda kiel infana pugno, alpremighis rekte al lipoj de la junulino. Frosjka demovighis, sed la bienulo ree alproksimigis al si kapon de Frosjka.

Poste li ordonis al shi: "Kisu, kaj pli forte", - kaj alpremis shiajn lipojn al elasta kapeto de sia seksmembro. Frosjka tushis ghin per lipoj, kaj la bienulo ripetis tiun movon kelkfoje.

- Kaj nun suchu! - ordonis li, ree alproksimiginte vizaghon de Frosjka al sia ventro.

- Kiel "suchu"? - konfuzite kaj nekomprene balbutis shi kaj kun timo ekrigardis al vizagho de la bienulo.

- Natashka, kapon! - la bienulo pushis per shultro la junulinon, kaj shi, klinighinte kaj demovinte Frosjkan, prenis en sian larghe malfermitan bushon kapeton de seksmembro de la bienulo kaj, kovrinte ghin per lipoj, faris kelkajn suchajn movojn per makzelo kaj lango.

Frosjka hezite prenis la seksmembron per mano, enbushigis ghian kapeton kaj koleton kaj komencis suchi. La kapeto estis mola kaj elasta, kaj sub ghi per lango kaj lipoj senteblis korpo, malmola kiel osto, kaj senteblis, ke ghi estas viva kaj pulsanta.

Stranga afero, Frosjka ree eksentis eksciton kaj pli rapide ekmovis langon sur vira seksmembro.

- Sufichas, - diris la bienulo, ne dezirante atingi ejakulon. Li deflankigis la junulinon.

- Nun ni faros reklamadon de junulino Frosjka! - diris li kaj starighis de sur benko. - Natashka! Montru la varon!

Natashka prenis Frosjkan kaj starigis antau la bienulo. Li komencis tushi shiajn mamojn, ventron, femurojn. Kaj Natashka parolis: "jen mamoj, jen ventro vidighas, kaj sub ghi pisilo kashighas!", montrante nomatajn korpopartojn.

La bienulo movis manon sur ventro de la junulino kaj shovis fingrojn inter shiajn krurojn.

- Jes, pisilo ne malbona, vidi ghin dezirus oni, - kante diris li, daurigante fingrumi la virinan seksorganon.

Al Frosjka, jhus spertinta seksan eksciton, tusho de la bienulo shajnis agrabla kaj tikla. Shi nevole lasis sin al liaj karesoj kaj disigis krurojn. Sed la bienulo deiris, geste montrante al benko. Natashka kondukis Frosjkan al la benko, igis shin kushighi, parolante: "venu vidi nian varon, ni ne havas por vi baron".

Natashka kaj Malashka starighis ambauflanke de Frosjka kaj, preninte unu maldekstran kaj alia - dekstran krurojn, ekkantis: "jen mirinda nest' - pisilo, veni ghin - labor' facila!" Ili samtempe levis shiajn krurojn kaj disigis ilin diversflanken. Antau okuloj malfermighis loko, chiam kashata for de fremdaj okuloj, des pli viraj. Veinte, Frosjka per unu mano kovris sian hontindajhon, kaj per alia mano - siajn okulojn kaj ekshiris piedojn, penante liberigi ilin, sed la junulinoj tenis ilin firme, kaj shi estis devigita forlasi siajn provojn. Videble, chio tio estis antauplanite lau scenaro, char, la bienulo, formovante rezistantan manon de junulino for de malsupro de shia ventro, ekkantis: "vi ne kashu vian neston, mi alportos al ghi beston!". Natashka kaj Malashka kushigis korpon de Frosjka laulonge de la benko, movinte shian pugon al tiu rando, che kiu staris la bienulo. Li surgenuighis, kaj lia seksmembro estighis sur sama nivelo kun seksorgano de la junulino.

- Hej, amik', en belulinon shovu tuje sian finon, - ekkantis la junulinoj, kaj la bienulo nehaste disigis sekslipojn de organo de Frosjka kaj komencis movadi kapeton de sia seksmembro lau chiuj ties partoj de malsupre al supre kaj reen. Kaj Frosjka jam ne hontis pro sia nudeco, sed sentis deziron ricevi la viran seksmembron en sian internon. Shi ekmovis per malsupro de sia ventro kaj pugo, kaptante kapeton de la seksmembro per sia vagino, kiu malsekighis pro senpacienco, kaptinta Frosjkan.

Fine la bienulo mem ne eltenis tiun dolchan torturon kaj dronigis kapeton de sia seksmembro en bushon de la vagino, kaj poste forte enigis ghin en elaste disighintan virgan profundajhon. Akra momenta doloro subite trapikis la junulinon, iginte shin nevole ekkrii, sed poste neklarigebla ghuo disvershighis tra shia korpo, kaj shi perdis senson pri tempo.

tradukis V.Bujak (Minsko)