POST LA GRANDA MILITO

Apelo de L.Zamenhof al diplomatoj de la tuta mondo (1915)


Terura milito ekkaptis nun preskau la tutan Europon. Kiam finighos la grandamasa reciproka buchado, kiu tiel forte malhonoras la civilizitan mondon, kunvenos la diplomatoj kaj penos reordigi la rilatojn inter la popoloj. Al vi, al tiuj estontaj reordigantoj, mi nun min turnas.

Kiam vi kunvenos post la plej ekstermanta milito, kiun iam konis la historio, vi havos antau vi eksterordinare grandan kaj gravan taskon. De vi dependos, chu la mondo havu de nun fortikan pacon por tre longa tempo kaj eble por chiam, au chu ni havu nur kelktempan silenton, kiun baldau denove interrompos diversaj eksplodoj de intergentaj bataloj au ech novaj militoj. Pripensu do frutempe kaj tre zorge vian taskon, char nun, kiam por via laboro estas oferitaj multaj centmiloj da homaj vivoj kaj milionoj da tre malfacile akiritaj homaj bonstatoj, vi havos sur vi tre grandan moralan respondecon. Zorgu do, ke via laboro ne estu sencela kaj senfrukta, kaj ke post la fino de viaj laboroj la homaro povu diri: ni ne vane elportis la grandegajn kaj terurajn oferojn.

Chu vi komencos simple refaradi kaj flikadi la karton de Europo? Chu vi simple decidos, ke la terpeco A devas aparteni al la gento X kaj la terpeco B al la gento Y? Estas vero, ke tian laboron vi devos fari; sed ghi devas esti nur negrava parto de viaj laboroj; gardu vin, ke la refarado de la karto ne farighu la tuta esenco de viaj laboroj, char tiam viaj laboroj restus tute senvaloraj, kaj la grandegaj sangaj oferoj, kiujn la homaro elportis, restus vanaj.

Kiom ajn vi volos kontentigi la popolojn, kiom ajn justaj vi penos esti kontrau diversaj gentoj, vi nenion atingos per refarado de la karto, char chiu shajna justeco koncerne unu genton estos samtempe maljusteco koncerne alian genton. La nuna tempo ne estas simila al la tempo antikva: sur chiu disputebla peco da tero laboris kaj vershis sian sangon ne unu gento, sed ankau aliaj gentoj; kaj se vi decidos, ke tiu au alia terpeco devas aparteni al tiu au alia gento, vi ne sole ne faros agon justan, sed vi ankau ne forigos sur tiu terpeco la kauzon de estonta batalado. La "liberigo", kiun vi donos al tiu au alia terpeco, estos nur sofismo, char ghi signifos nur, ke al tiu au alia gento vi donos la rajton, esti sur tiu terpeco mastroj super homoj de aliaj gentoj, kiuj ankau tie naskighis, laboris kaj suferis kaj havas koncerne sian patrujon la samajn naturajn rajtojn, kiujn chiu infano havas koncerne sian patrinon. Estas vero, ke tiu gento, kiun vi privilegios, entuziasme krios: "Vivu la diplomatoj!", kaj se tiu gento sur la koncerna terpeco prezentos la plimulton, ghi per teroro silentigos la aliajn, kaj chiuj gazetoj en la mondo diros, ke "la tuta loghantaro de la terpeco A sentas sin tre felicha" ... Sed tio estos mensogo, simpla mensogo, kiun la mondo ne komprenos nur pro tio, ke la ghemado de la terore silentigitaj prematoj, de homoj, kiuj en sia patrujo farighis "fremduloj", ne venos al ghiaj oreloj.

Transdonante ian terpecon al la homoj de tiu au alia gento, vi chiam faros maljustajhon kontrau aliaj homoj, kiuj havas la samajn naturajn rajtojn koncerne tiun terpecon. La sola efektive justa decido, kiun vi povas fari, estas: laute proklami kiel oficialan, firme interkonsentitan kaj plene garantiitan decidon de chiuj europaj regnoj, la sekvantan elemente naturan, sed ghis nun bedaurinde ne observantan principon:

Chiu lando morale kaj materiale plene egalrajte apartenas al chiuj filoj.

Sinjoroj diplomatoj! Post la terura eksterma milito, kiu starigis la homaron pli malalten ol la plej sovaghaj bestoj, Europo atendas de vi pacon. Ghi atendas ne kelktempan interpacighon, sed pacon konstantan, kiu sola konvenas al civilizita homa raso. Sed memoru, memoru, memoru, ke la sola rimedo, por atingi tian pacon, estas: forigi unu fojon por chiam la chefan kauzon de la militoj, la barbaran restajhon el la plej antikva antaucivilizacia tempo, la regadon de unuj gentoj super aliaj gentoj.


ПОСЛЕ ВЕЛИКОЙ ВОЙНЫ
(обращение Л.Заменгофа к дипломатам всего мира)

Ужасная война охватила ныне почти всю Европу. Когда окончится эта массовая взаимная резня, которая так сильно позорит цивилизованный мир, соберутся дипломаты и постараются устроить отношения между народами. К вам, к этим уважаемым переустроителям, я сейчас обращаюсь.

Когда вы соберетесь после самой истребительной войны, которую когда-либо знала история, перед вами будет стоять чрезвычайно большая и важная задача. От вас будет зависеть, будет ли мир с этого времени иметь прочный мир на очень долгое время, а может и навсегда, или у нас будет лишь временное затишье, которое вскоре прервут новые вспышки межплеменных столкновений или даже новые войны. Обдумайте же заранее и очень ответственно вашу задачу, потому что сейчас, когда на ваш труд пожертвованы многие сотни тысяч человеческих жизней и миллионы с трудом заработанных человеческих достояний, на вас будет очень большая моральная ответственность. Позаботьтесь же, чтобы ваша работа не была бесцельной и бесплодной, и чтобы после окончания ваших трудов человечество могло сказать: мы не напрасно понесли огромные и ужасные жертвы.

Начнете ли вы просто переделывать и перекраивать карту Европы? решите ли вы просто, что клочок земли А должен принадлежать племени Х, а клочок земли В - племени Y? Верно, такую работу вам придется сделать; но это должно быть лишь незначительной частью ваших трудов; остерегитесь, чтобы переделывание карты не сделалось всей сутью ваших трудов, потому что тогда ваши труды остались бы совершенно нестоящими, а огромные кровавые жертвы, которые понесло человечество, остались бы напрасными.

Сколько бы вы ни хотели удовлетворить народы, сколь бы справедливыми вы ни старались быть по отношению к разным племенам, вы ничего не достигнете переделыванием карты, потому что всякая кажущаяся справедливость в отношении одного племени будет одновременно несправедливостью в отношении другого племени. Нынешнее время не похоже на древние времена: на каждом спорном клочке земли трудилось и проливало свою кровь не одно племя, но и другие племена; и если вы решите, что тот или иной кусок земли должен принадлежать тому или иному племени, вы не только не совершите справедливого поступка, но вы и не устраните на этом куске земли причины будущей борьбы. "Освобождение", которое вы дадите тому или иному куску земли, будет лишь софизмом, потому что оно будет значить лишь, что тому или иному племени вы дадите право быть на этом куске земли хозяевами над людьми других племен, которые тоже там родились, трудились и страдали и имеют в отношении своей родины такие же самые естественные права, какие каждый ребенок имеет в отношении своей матери. Верно, что то племя, которому вы дадите привилегии, будет с энтузиазмом кричать: "Да здравствуют дипломаты!", и если это племя на данном куске земли представляет большинство, оно террором заставит замолчать другие, и все газеты в мире скажут, что "все население клочка земли А чувствует себя очень счастливым"... но это будет обманом, простым обманом, который мир не поймет только потому, что стенания угнетенных, которым заткнули рот, людей, которые на своей родине стали "чужаками", не дойдут до его ушей.

Передавая какой то кусок земли людям того или иного племени, вы всегда сделаете несправедливость относительно тех людей, которые имеют такие же самые естественные права в отношении этого куска земли. Единственное действительно справедливое решение, которое вы можете принять, это: громко провозгласить как официальное, твердо взаимосогласованное и полностью гарантированное решение всех европейских государств, следующий элементарно естественный, но до сих пор не соблюдавшийся принцип:

Каждая страна морально и материально полностью равноправно принадлежит всем ее сыновьям.

* * *

Господа дипломаты! После ужасной истребительной войны, которая поставила человечество ниже самых диких зверей, Европа ждет от вас мира. Она ждет не временного перемирия, но мира постоянного, который единственно подобает цивилизованной человеческой расе. Но помните, помните, помните, что единственное средство, чтобы достичь такого мира, это: устранить раз и навсегда главную причину войн, варварский пережиток самых древних доисторических времен, - власть одних племен над другими племенами.

[ L. L. Zamenhof, 1915 ]