§40.      LA TABELVORTOJ ТАБЛИЧНЫЕ СЛОВА. Рассмотрите и изучите эту таблицу. Некоторые из этих 50 слов вам уже знакомы. Зубрить все слова не придётся, если вы поймёте принцип их построения.             

вопросительные и относительные

указательные

обобщительные

неопределённые

отрицательные

kio(n) что tio(n) (э)то chio(n) всё io(n) что-то,

 -нибудь

nenio(n) ничто
kiu(n) кто, который tiu(n) (э)тот chiu(n) каждый iu(jn) кто-то,

 -нибудь

neniu(jn) никто
kiuj(n)

 которые

tiuj(n) (э)ти chiuj(n) все iuj(n) некоторые  
kia(jn) какой tia(jn) такой chia(jn) всякий ia(jn)

какой-то

nenia(jn) никакой
kies чей ties того chies общий ies чей-то nenies ничей
kiom сколько tiom столько chiom целиком iom несколько neniom нисколько
kie где
kien куда
tie там

tien туда

chie везде

chien...

ie где-то,
-нибудь
ien куда-то,
-нибудь
nenie нигде

nenien никуда

kiam когда tiam тогда chiam всегда iam когда-то,

-нибудь

neniam никогда
kiel как tiel так chiel всяко iel как-то,

 -нибудь

neniel никак
kial почему, зачем tial поэтому chial по кочану ial почему-то, зачем-то nenial беспричинно, низачем

 

вопрос  K-

i

-O(n) предметность

-U(jn) индивидуальность

указание  T-

-A(jn) качество

-ES принадлежность

обобщение  CH-

-OM количество

-E(N) место (направление)

неопределённость  --

-AM время

-EL способ

отрицание  NEN-

-AL причина, цель

Разумеется, возможны производные слова, например: tiea тамошний, chi-tiea здешний, chiama вечный, kialo причина, kioma? который по счёту?, iomete немножко, de kie? откуда?

§41.      Глаголы AMI и SHATI на русский переводятся одинаково:"ЛЮБИТЬ".

Но употребляются они по-разному в зависимости от отношения к предмету:

AMI - любить нежно, душевно: sian patrinon, sian infanon, la amikojn, la dion,la patrolandon, la solan karan homon.

SHATI - ценить, любить по обыкновению: filmojn, librojn, dormi, manghi, anekdotojn, matematikon, promenojn, chokoladon.

Поэтическое слово «amoro» означает эротическую любовь-действие.

Слово «amatoro» означает “любитель, непрофессионал”.

Слово «shatanto» означает “любитель, ценитель”.

Слово «plachi» означает “нравиться”.

Chu vi amas monon au vi shatas ghin? Chu vi amas la naturon? Kiun vi amas? Kiujn vi amas? Kion vi amas? Kion vi shatas? Pardonu mian familiaran demandon, chu vi shatas amori?   En¦am¦ighi в¦люб¦иться. Kies muziko plachas al vi?

§42.      «Говорят, что кур доят» — Собственно, кто говорит? Кто доит? Поговорка об этом умалчивает... В подобных случаях в эсперанто на месте сказуемого ставится неопределённо-личное местоимение ONI:

Oni diris al mi, ke vi ne venos. Мне сказали, что вы не придёте. Oni vidis lin en teatro. Его видели в театре. La bonon kaj malbonon oni ne forgesas. Добро и зло не забывают. Baldau oni povos ripozi Скоро можно будет отдохнуть. Oni ne povas esti felicha chiam. Oni ne povas deziri tion, kion oni ne konas.           Oni¦diroj слухи.

§43.      TUTA=ВЕСЬ, ЦЕЛЫЙ  TUTE=СОВСЕМ, ПОЛНОСТЬЮ  ENTUTE=ВООБЩЕ

Mi tute ne komprenas tion. Mi ne tute komprenas tion. Memori dum la tuta vivo Помнить всю жизнь. Legi tutan libron прочитать всю книгу, legi chiun libron читать каждую книгу, legi chiujn librojn читать все книги, legi chiajn librojn читать всякие книги, entute ne legi вообще не читать, legi tute nenion совсем ничего не читать, legi nenion tutan ничего не читать целиком(до конца).  Unu tuto одно целое.

§44.      Предлог POR выражает идею назначения, цели и переводится на русский предлогами и союзами "для", "ради", "за", "чтобы", "на(срок)" и др.: Por bonaj aktoroj ne estas malbonaj roloj. La tempo laboras por ni. Kio necesas por dometo, necesas ankau por domego. Por bono oni pagas per bono. Por havi amikojn, estu amiko! Ni manghas por vivi, sed ni vivas ne por manghi. Pri¦pensi chiujn "por" kaj "kontrau". Voch¦doni por kandidato. Iri por akvo идти за водой; por tri tagoj на три дня; por chiam навсегда.

Предлог PRO означает “ИЗ-ЗА”, “ПО ПРИЧИНЕ”: Pro shtormo mi restos hejme. Shi ghojas pro lia letero. Mi multe dankas vin pro via helpo. Plori pro doloro; ridi pro anekdoto.

§45.      Предлог ANTAU можно переводить "ПЕРЕД" или "ТОМУ НАЗАД":

Antau nia domo kreskas arboj. Ni konatighis antau du jaroj.

Предлог POST можно переводить "ПОСЛЕ", "ВСЛЕД ЗА" или "ЧЕРЕЗ":

Post ni kuras iu. Ni renkontighos post du semajnoj. “Post tio” ne signifas “pro tio”. Unu post alia друг за другом. Iom post iom мало-помалу, постепенно. Mal¦antau domo позади дома.

<< >>