Н.Ф.Дановский. Вводное слово в искусство перевода


ДРУГИЕ ФИГУРЫ

Есть в стилистическом обиходе такие понятия, как симметрия и равновесие (уравновешенность) в тексте. Эти понятия имеют особое значение для языка прозы. И напротив, встречаются случаи, когда автор оригинала умышленно делает в тексте обрыв, недосказанность, строит специально "зияющую" неуравновешенную фразу. Естественно, переводчик должен соблюсти и одну особенность, и другую: не вносить угловатостей в плавное течение текста, и не "зализывать" раны оригинала. В каждом отдельном случае он должен найти нужный путь и правильный поворот.

Дальнейшие несколько примеров содержат различные особенности художественной прозы. В них можно будет заметить и уравновешенность, и симметричность, и особую, присущую некоторым авторам концентрированность, когда в нескольких строках дается широкая картина и другие особенности, которые подаются на фоне интерьера, пейзажа, сельского и архитектурного, жанровых сценок и т.п. Во всем этом надлежит разобраться переводчику самому.

Пример 1. За двадцать пять дней отсутствия ничто не изменилось в его квартире: как и прежде, свисали с потолочной балки серые нити паутины; дышала колеблемая сквозняком желтая занавеска на окне; блеклая театральная афиша на дверце платяного шкафа маскировала выбитое стекло; небрежно сметенные в угол, таинственно мерцали плесенью колбасные ощурки и ломти сыра - безголосые свидетели и участники прощальной перед отпуском пирушки. (В.Сафонов)

Dum dudekkvin tagoj de foresto nenio shanghighis en lia loghejo: same, kiel antaue, de la plafona salivo pendis grizaj fadenoj de araneajho; flava fenestra kurteno spiris, vibrigate de trablovo; senkolorighinta teatra afisho sur la shutro de vesta shranko maskis disbatitan vitron; kolbasaj sheloj kaj pecetoj de fromagho, neglekte balaitaj en angulon, mistere scintilis per shimo - senvochaj atestantoj kaj partoprenintoj de la adiaua amikvespero ankau la forpermeso.

Пример 2. На третий день путешествия Десна сделала поворот, еще один и, выписывая гигантские колена, пошла на сближение с Брянским лесом.
Можно без устали говорить о его розовых рассветах, словно бы со сна взлохмаченных утренними туманами, о полдневном, раздобревшем солнце, от нечего делать играющем зайчиками сквозь листву дубов, окружающих многоцветные поляны, о синих сумерках с их колеблющимися тенями, когда мирные шорохи становятся загадочными, а ты лежишь на разогретом за день сене и ищешь первую звезду в темнеющем небе. (А.Кривицкий)

La trian tagon de la vojagho Desna-rivero faris turnon, ankorau unu, kaj, zigzagante per gigantaj piruetoj, iris al proksimigho kun Brjanska arbaro.
Oni povas sen laco paroli pri ghiaj rozkoloraj matenighoj, hirtigitaj de auroraj nebuloj, kvazau jhus-de-dorme, pri la tagmeza korpulenta bonkorighinta suno, kiu pro nenionfaro ludas per rebriloj-radieroj, kiel per saltantaj leporetoj, tra foliaro de kverkoj, chirkau multkoloraj interarbejoj, pri la ultramaraj krepuskoj kun iliaj palpitantaj ombroj, kiam malrankoraj susuroj ighas enigmaj, kaj oni kushas sur fojno, varmigita dumtage kaj serchas la unuan stelon en obskurighanta chielo.

Пример 3. В деревянных избах среди яблонь и кустов жасмина обливалось кровью сердце великих поэтов. (Я.Иоэрунт)

En krudaj lignotrabaj domoj, meze de pomujoj kaj jasmenaj arbustoj, sangoplenis la koro de grandaj poetoj.

Пример 4. Их притворы закрыты, низкие навесы покрылись мохом, но стены из красного кирпича вросли в землю и кажется, что они ничего не боятся - ни зигзагов молний, ни долгих мировых войн, ни неизбежных смен столетий. (Я.Иоэрунт)

Iliaj enir-portaloj estas shlositaj, malaltaj shedaj randoj kovrighis per musko, sed la muroj rughabrikaj enighis en grundon kaj, shajnas, nenion ili timas, nek zigzagojn de fulmoj, nek longajn mondmilitojn, nek neeviteblajn anstatauojn de jarcentoj.

Пример 5. Они побрели к машине, нехотя сели в нее, и машина медленно повезла их по узким кривым улочкам, параллельно просторному многорядному Ленинградскому проспекту. На выбитых после зимы и еще не заасфальтированных рытвинах машину подбрасывало. Фургон с надписью "Хлеб", мешая движению, ехал посреди дороги. Мальчишки рядом с проезжей частью гоняли мяч, мадл заботясь о том, что бок о бок с ними в обе стороны снуют машины. Мамы и бабушки пересекали улицу с колясками там, где им удобнее... (Г.Попова)

Ili vage direktis sin al la auto, nevolonte sidighis en ghin, kaj la auto malrapide ekveturigis ilin lau stretaj kurbaj malgrandaj stratoj, paralele kun largha Leningrada prospekto kun multaj vojstrioj. Sur kavetoj, elbatitaj postvintre kaj ankorau asfalte ne flikitaj, la auto saltetis, furgono kun skribo "Pano", barante trafikon, okupis mezon de la pavima vojo. Buboj pilkis apud veturantaj autoj, neniom zorgante pri tio, ke ambauflanke tienis-reenis trafikiloj. Patrinoj kaj avinoj estis krucantaj la stratojn, pushante infancharetojn tie, kie estis por ili pli oportune.

Пример 6. Как они поздоровались, что говорили - не важно. Ну поздооровались, ну говорили какие-то слова. Они глядели друг другу в глаза и улыбались. Нимб счастья витал над их головами, губы лепетали взбредающую на ум чепуху, а мозг лихорадочно фиксировал время, проведенное сейчас ими вместе, и оставалось его, дозволенного правилами приличия, совсем немножко... вот уже половина от этого немножко, четверть... пять секунд, одна... ни одной. (Г.Попова)

Kiel ili salutis unu la alian, kion parolis - ne gravas. Nu salutis, nu parolis iujn vortojn. Ili rigardis unu al la alia en la okulojn kaj ridetis. Aureolo de felicho shvebis super iliaj kapoj, la lipoj balbutis enkapighantajn bagatelojn, sed la cerbo febre fiksis la tempon pasigitan nun de ili kune, kaj restis da ghi, permesita per reglamento de deco, tute malmulte... jen jam duono da tiu malmulto, kvarono... kvin sekundoj... unu... neniu.

Пример 7. А Т.М. даже не заметил, кто оказался возле него. Под монотонный звук голоса соседствующей дамы он думал. Вот сидит через пять человек от него по другую сторону стола Катя, и он может невзначай смотреть на нее. И она на него смотрит и словно не смотрит, но все равно он чувствовал, как по невидимому мосту неуловимой связи от нее к нему перетекала сила и еще что-то, что он так щедро и бездумно годами расшвыривал до встречи с ней. И еще он окончательно понял теперь: когда в душе его была почти пустота, когда впереди маячил лишь черный вакуум, прикрытый роскошной вывеской званий и почестей,появилась Она. И вот сейчас Она сидит в трех метрах от него, и кажется, что ничего не происходит, в то время как происходит огромное, великое, вечное. (Г.Попова)

Sed T.M. ech ne rimarkis, kiu trafis apud li. Akompanate per monotona vocho de la najbaranta damo, li pensis. Jen sidas post kvin homoj de li aliflanke de la tablo Katja, kaj li povas hazarde rigardi shin. Kaj shi rigardas lin kaj kvazau ne rigardas, sed tutegale li sentis, kiel lau nevidebla ponteto de nekaptebla ligo estis transfluanta de shi al li forto kaj ankorau io, kion li tiel prodige kaj senpense estis disipanta dum jaroj antau la renkonto kun shi. Kaj ankorau li definitive komprenis nun: kiam en la animo lia estis preskau malpleno, kiam estonte siluetis nur nigra vakuo, kovrita per luksa shildo de rangoj kaj honorajhoj, aperis Shi. Kaj jen Shi nun sidas je trimetra distanco de li, kaj shajnas, ke nenio okazas, dum okazas io grandega, enorma, eterna.


читать дальше
в оглавление